Wsparcie w realizacji dwóch części badań, tj. badania uczestnictwa dorosłych w LLL i zmian zachodzących w tym zakresie jako elementu otoczenia ZSK (część 1) oraz badań regionalnych polegających na analizach zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje w

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZĘŚĆ 1

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 09).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

  
Data wytworzenia: 2021-02-17
Data udostępnienia: 2021-02-17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - CZĘŚĆ 2
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp,  informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp w doniseisniu do części nr 2 zamówienia. 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08)
.

Informację wytworzył: Eliza Chomicka

Informację udostępniłEliza Chomicka

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 09.02.2021

Data udostępnienia: 09.02.2021

 

 


Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 07). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  

 

Data wytworzenia: 2021-01-21
Data udostępnienia: 2021-01-21

 

Wykonawcy

 Sprostowanie treści SIWZ

 

Zamawiający, prostuje niniejszym błędy w rozpisaniu punktów w kryterium 2b, prawidłowe zapisy pkt. 2.b w par. 14  - zgodne z treścią tabeli w ust. 1 oraz punktami w innych podkryteriach winny brzmieć:

"2.b. Podkryterium “Doświadczenie badaczy terenowych” (25 pkt)

 

Członkowie zespołu badawczego (badacze terenowi) będą oceniani według doświadczenia w realizacji badań terenowych, zgodnie z punktacją:

 

a)    3 pkt za każdy potwierdzony udział w każdym dodatkowym badaniu jakościowym, w którym wykorzystywana była metoda biograficzna lub narracyjna (max. 15 pkt);

 

b)    2 pkt za każdy potwierdzony udział w każdym dodatkowym badaniu z zakresu kształcenia ustawicznego, uczenia się dorosłych, lifelong learning (max. 10 pkt);

 

Wykonawca nie może przedstawić tych samych badań, które zostały uwzględnione w warunkach udziału w postępowaniu.

 

Każda oceniana osoba z zespołu badaczy terenowych zaproponowana przez Wykonawcę, może uzyskać maksymalnie 5 punktów. Każdy zespół może uzyskać maksymalnie 25 punktów. Zamawiający dokona oceny pierwszych 5 wskazanych przez Wykonawcę osób."

 

 

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 18.01.2021
Data udostępnienia: 18.01.2021
 

 


 

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składani ofert.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 05). Jednocześnie, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów siwz (zmodyfikowany formularz ofertowy - patrz załącznik nr 04), a w konsekwencji również przesunięcia terminu składania ofert (patrz zmodyfikowane ogłoszenie w BZP - załącznik nr 06). 

 

Nowy termin składani ofert to 21.01.2021, godz. 12.00. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.30.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 18.01.2021
Data udostępnienia: 18.01.2021

 

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 12.01.2021
Data udostępnienia: 12.01.2021

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Wsparcie w realizacji dwóch części badań, tj. badania uczestnictwa dorosłych w LLL i

zmian zachodzących w tym zakresie jako elementu otoczenia ZSK (część 1) oraz badań

regionalnych polegających na analizach zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje

w regionach (część 2)

Znak sprawy: IBE/75/2020

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 19.01.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-12-30
Data udostępnienia: 2020-12-30

Dodatkowe informacje