Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych – Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych (w podziale na 3 części)

  • Drukuj


Szanowni Państwo, 

Zamawiający wydłuża termin złożenia wniosku o dopuszczenie do konsultacji do dnia 15 lutego 2021r.

Termin planowanego przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych zostaje w konsekwencji wydłużony do dnia 22.02.2021r.

 
Informację udostępnił: Eliza Chomicka

Data wytworzenia: 2021-02-03

Data udostępnienia: 2021-02-03


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych


- Wykonanie pilotażowych wdrożeń wybranych Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych (w podziale na 3 części)

I           Informacja wstępna

 Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

tel.: (22) 241-71-00; fax: (22) 241-71-11,

Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/
zwany dalej „Zapraszającym”,

działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2020 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

zaprasza do uczestnictwa we wstępnych konsultacjach rynkowych,

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie pilotażowych wdrożeń Sektorowych Ram Kwalifikacji w zakresie rozwoju kompetencji w podmiotach branżowych. Mają one na celu sprawdzenie możliwości wykorzystania ram sektorowych w w.w. obszarze. Do tej pory przeprowadzono prace w 5 z 16 sektorów, gdzie powstały SRK – w bankowości, budownictwie, przemyśle mody, turystyce oraz telekomunikacji. Rezultaty tego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane w pracach nad rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w Polsce.

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest wstępna wersja Opisu Przedmiotu Zamówienia.

 

II          Uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych, warunki udziału

1.      Uczestnikiem wstępnych konsultacji (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dotyczącą tworzenia lub wykorzystywania sektorowych ram kwalifikacji.

2.      Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i są zainteresowane udziałem w konsultacjach, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru poprzez przesłanie Zapraszającemu drogą mailową, wniosku o dopuszczenie do konsultacji, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.      Uczestnik może brać udział w konsultacjach wspólnie z innymi podmiotami.

  

III         Cel i przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych

  Celem wstępnych konsultacji jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczących:

 1.      adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia;         

2.      zakresu działań podmiotu realizującego zamówienie;

3.      kompetencji podmiotu realizującego zamówienie;

4.      wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie;

5.      zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;

6.      harmonogramu prac.

 

IV        Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

 1.      Konsultacje będą prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

2.      Konsultacje będą prowadzone do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą.


3.
      Uruchomienie procedury konsultacji następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

4.      Planowany termin przeprowadzenia konsultacji: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia  15 lutego 2021 r.

5.      Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

6.      Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w konsultacji na podstawie przesłanych mu Wniosków o dopuszczenie do konsultacji. Zostaną do nich zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunki wskazane w części II Ogłoszenia.

7.      Konsultacje prowadzone w formie spotkań online lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Narzędzie komunikacji zostanie doprecyzowane indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, obejmujących w dni robocze godziny: 8:30-15:30.

8.      Konsultacje prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

9.      Za udział w konsultacjach Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

10.   Przystąpienie Uczestnika do konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do konsultacji automatycznie udzielają zgody na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

11.   Przystąpienie Uczestnika do konsultacji jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

12.   W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

 

V         Wniosek - uczestnictwo we wstępnych konsultacjach rynkowych

1.      Wnioski o dopuszczenie do konsultacji można składać w terminie do dnia 8 lutego 2021 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

 VI        Informacje dodatkowe

1.      Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami konsultacji ze strony Zapraszającego są:

 a.      Mateusz Panowicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 b.      Monika Drzymulska-Derda, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 2.      Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem konsultacji do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał Wniosku o dopuszczenie do konsultacji lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu konsultacji.

3.      Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

4.      Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

5.      Uczestnikom konsultacji nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia: 2021-01-25

 

Data udostępnienia: 2021-01-25