Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych - Zbadanie zapotrzebowania użytkowników i pilotaż narzędzi cyfrowych oraz wdrożenie zmian w narzędziach cyfrowych

 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

 

Zbadanie zapotrzebowania użytkowników i pilotaż narzędzi cyfrowych oraz wdrożenie zmian w narzędziach cyfrowych

 

I           Informacja wstępna

 

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

 ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

 tel.: (22) 241-71-00; fax: (22) 241-71-11,

 Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/

zwany dalej „Zapraszającym”,

 

działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

 

zaprasza do uczestnictwa we wstępnych konsultacjach rynkowych,

 

mających na celu pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zbadanie zapotrzebowania użytkowników i pilotaż narzędzi cyfrowych oraz wdrożenie zmian w narzędziach cyfrowych. Zamówienie to ma na celu maksymalne dostosowanie istniejących narzędzi cyfrowych (Moje Portfolio i Moja Walidacja) do potrzeb użytkowników oraz optymalizację działania tych narzędzi, a także wdrożenie w nich niezbędnych standardów, a ponadto wsparcie działań w zakresie prezentowania danych i treści w narzędziach cyfrowych. Rezultaty tego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane we wdrażaniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w Polsce.

 

Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest wstępna wersja Opisu Przedmiotu Zamówienia.

 

II          Uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych, warunki udziału

 1.      Uczestnikiem wstępnych konsultacji (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. dotyczącą tworzenia koncepcji tworzenia i modyfikowania narzędzi cyfrowych z uwzględnieniem doświadczenia użytkownika (user experience) i programowania i wdrażania zmian w istniejących narzędziach cyfrowych.

 2.      Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i są zainteresowane udziałem w konsultacjach, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru poprzez przesłanie Zapraszającemu drogą mailową, wniosku o dopuszczenie do konsultacji, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 3.      Uczestnik może brać udział w konsultacjach wspólnie z innymi podmiotami.

  

III         Cel i przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych

 

Celem wstępnych konsultacji jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia, dotyczących następujących zagadnień:

 

1)                  czy warto zrealizować jedno zamówienie dotyczące zarazem: 1) badania zapotrzebowania, pilotażu i opracowywania koncepcji zmian w kontekście user experience, 2) wdrożenia tej koncepcji w formie prac graficzno-programistycznych,

2)                  jak zaplanować i zorganizować pilotaż i zbieranie uwag (minimalna liczba iteracji, przedziały czasowe),

3)             jak najlepiej określić w zamówieniu wymiar prac, by uzyskać optymalne rezultaty (m.in. czy wskazać maksymalną liczbę godzin, czy szczegółowo określić oczekiwane rezultaty),

4)                  jakie kompetencje i doświadczenie wykonawców powinny być wymagane w ogłoszeniu o postępowaniu,

5)                 jaki zakres testów przewidzieć w zamówieniu, a także czy przeprowadzić testy przed wdrożeniem nowych koncepcji,

6)                  jak efektywnie prowadzić pilotaż w czasie pandemii,

7)                  jaki czas należy założyć na realizację całego zamówienia oraz na poszczególne procesy.

 

IV        Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

 

 1.      Konsultacje będą prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

 2.      Konsultacje będą prowadzone do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą.

 3.      Uruchomienie procedury konsultacji następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

 4.      Planowany termin przeprowadzenia konsultacji: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia  26 marca 2021 r.

 5.      Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

 6.      Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w konsultacji na podstawie przesłanych mu Wniosków o dopuszczenie do konsultacji. Zostaną do nich zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunki wskazane w części II Ogłoszenia.

 7.      Konsultacje prowadzone będą w formie spotkań online lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Narzędzie komunikacji zostanie doprecyzowane indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w dni robocze w godzinach: 9:00-16:00.

 8.      Konsultacje prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

 9.      Za udział w konsultacjach Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

 10.   Przystąpienie Uczestnika do konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do konsultacji automatycznie udzielają zgody na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

 11.   Przystąpienie Uczestnika do konsultacji jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

 12.   W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

 

V         Wniosek - uczestnictwo we wstępnych konsultacjach rynkowych

 

1.      Wnioski o dopuszczenie do konsultacji można składać w terminie do dnia 10 marca 2021 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

VI        Informacje dodatkowe

 1.      Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami konsultacji ze strony Zapraszającego są:

  a.      Roksana Pierwieniecka, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  b.      Marcin Trepczyński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

  2.      Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem konsultacji do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał Wniosku o dopuszczenie do konsultacji lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu konsultacji.

 3.      Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

 4.      Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

 5.      Uczestnikom konsultacji nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-03-02
Data udostępnienia: 2021-03-02

Dodatkowe informacje