Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych - Wykonanie kompletu narzędzi walidacji dla wybranych kwalifikacji rynkowych, w tym pilotażowa realizacja scenariuszy walidacji efektów uczenia się

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

Wykonanie kompletu narzędzi walidacji dla wybranych kwalifikacji rynkowych, w tym pilotażowa realizacja scenariuszy walidacji efektów uczenia się

IInformacjawstępna

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

tel.: (22) 241-71-00; fax: (22) 241-71-11,

Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/

zwany dalej „Zapraszającym”,

działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2020 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

zaprasza do uczestnictwa we wstępnych konsultacjach rynkowych,

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompletu narzędzi walidacji dla wybranych kwalifikacji rynkowych oraz przeprowadzenia pilotażowej realizacji scenariuszy walidacji efektów uczenia się wymaganych dla tych kwalifikacji. Kwalifikacje, których dotyczy postępowanie znajdują się w Załączniku 2. Rezultaty tego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane w pracach nad rozwojem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w Polsce.

II Uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych, warunki udziału

1.     Uczestnikiem wstępnych konsultacji (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. przygotowania narzędzi walidacji dla wybranych kwalifikacji rynkowych oraz przeprowadzenia pilotażowej realizacji scenariuszy walidacji efektów uczenia się.

2.     Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i są zainteresowane udziałem w konsultacjach, proszone są
o zgłoszenie tego zamiaru poprzez przesłanie Zapraszającemu drogą mailową, wniosku o dopuszczenie do konsultacji, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3.     Uczestnik może brać udział w konsultacjach wspólnie z innymi podmiotami.

III Cel i przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych

Celem wstępnych konsultacji jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia, w odniesieniu do poniższego wstępnego określenia zakresu zamówienia. Konsultacje będą dotyczyły m.in. :

1.   adekwatności określonych niżej produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia;        

2.zakresu prac do realizacji zamówienia w części dotyczącej przygotowania kompletu narzędzi walidacji i części dotyczącej pilotażu walidacji;

3.   kompetencji i doświadczenia wykonawców jakie powinny być wymagane w ogłoszeniu o postępowaniu;

4.     wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie;

5.     zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;

6.     harmonogramu prac.

Przedmiotem zamówienia będzie przygotowanie kompletu narzędzi dla wybranej kwalifikacji rynkowej oraz przeprowadzenie pilotażu scenariusza walidacji dla tej kwalifikacji. Łącznie zamówienie obejmuje przygotowanie 10 kompletów narzędzi dla kwalifikacji rynkowych wraz z przeprowadzeniem 10 pilotaży scenariusza walidacji, w podziale na 10 części (jedna część zamówienia, to jedna kwalifikacja). Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę na więcej niż jedną część.

Przygotowanie kompletu narzędzi walidacyjnych będzie polegać na stworzeniu narzędzia walidacji dla każdej metody walidacji wskazanej w opisie kwalifikacji wraz z uwzględnieniem instrukcji dla asesorów oraz komisji walidacyjnej.

Komplet narzędzi będzie służył weryfikacji wszystkich efektów uczenia się dla danej kwalifikacji rynkowej.

Pilotaż będzie przebiegał w oparciu o scenariusz walidacji opracowany przez Wykonawcę. W pilotażu zostanie wykorzystany komplet narzędzi walidacji i dokumentacja walidacji (np. lista kandydatów, karta oceny kandydata, protokół komisji walidacyjnej) opracowane przez Wykonawcę w toku realizacji zamówienia.

W trakcie pilotażu przeprowadzona zostanie weryfikacja efektów uczenia się określonych w danym opisie kwalifikacji.

W pilotażu musi wziąć udział min. 3 kandydatów z dwóch różnych grup adresatów wskazanych w opisie kwalifikacji. Wykonawca do przeprowadzenia pilotażu scenariusza walidacji musi zapewnić:

a) min. 3 asesorów walidacyjnych / egzaminatorów, którzy muszą spełniać wszystkie kryteria wskazane w opisie wymagań dla walidacji dla kwalifikacji rynkowej,

b) miejsce do prowadzenia walidacji, materiały i sprzęt zgodny z wymaganiami zawartymi w opisie kwalifikacji rynkowej (np. sala, narzędzia, surowce, materiały, artykuły biurowe itp.), gotowe narzędzia walidacji (np. wydrukowane testy wraz z instrukcjami),

c)  min. 3 uczestników walidacji posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne odpowiadające efektom uczenia się zawartym w danej kwalifikacji rynkowej.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przygotuje:

  1. szczegółowy projekt walidacji (tzw. scenariusz walidacji) i wzory dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia walidacji (np. karta oceny kandydata, protokół komisji walidacyjnej);

a)    komplet narzędzi walidacji obejmujących wszystkie efekty uczenia się (np. arkusze egzaminacyjne, arkusze obserwacji) wraz z instrukcją stosowania, kluczami oceny lub opisem sposobu oceniania;

b) matrycę przyporządkowującą narzędzia i pytania do poszczególnych kryteriów weryfikacji;

c) recenzję narzędzi walidacji przygotowaną przez zewnętrznego eksperta;

d)   raport z przebiegu pilotażu scenariusza walidacji wraz z wnioskami.

IV       Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych

1.     Konsultacje będą prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

2.     Konsultacje będą prowadzone do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą.

3.     Uruchomienie procedury konsultacji następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

4.     Planowany termin przeprowadzenia konsultacji: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 31.03.2021 r.

5.     Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

6.     Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w konsultacji na podstawie przesłanych mu Wniosków o dopuszczenie do konsultacji. Zostaną do nich zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunki wskazane w części II Ogłoszenia.

7.     Konsultacje prowadzone w formie spotkań online lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Narzędzie komunikacji zostanie doprecyzowane indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, obejmujących w dni robocze godziny: 9.00-16.00.

8.  Konsultacje prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

9.   Za udział w konsultacjach Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

10.   Przystąpienie Uczestnika do konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do konsultacji automatycznie udzielają zgody na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

11.   Przystąpienie Uczestnika do konsultacji jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

12.   W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

V         Wniosek - uczestnictwo we wstępnych konsultacjach rynkowych

1.     Wnioski o dopuszczenie do konsultacji można składać w terminie do dnia 26.03.2021 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

VI       Informacje dodatkowe

1.     Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami konsultacji ze strony Zapraszającego są:

a.     Aldona Witkowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

b.     Ludmiła Rycielska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2.     Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem konsultacji do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał Wniosku o dopuszczenie do konsultacji lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu konsultacji.

3.     Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

4.     Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

5.     Uczestnikom konsultacji nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 2021-03-12

Data udostępnienia: 2021-03-12

 

 

Dodatkowe informacje