Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych - “Wirtualny Asystent”

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zamawiający informuje że wydłuża okres składania wniosków o  dopuszczenie do konsultacji oraz samych konsultacji.
Wnioski można składać w terminie do dnia 9.04.2021 r.
Termin na zakończenie procesu  konsultacji ustala się na 23.04.2021
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 30.03.2021
Data udostępnienia: 30.03.2021


Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych w celu pozyskania przez Zamawiającego informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego opracowania narzędzia do automatycznego wspomagania doradztwa, tj. usługi teleinformatycznej wspomagającej doradztwo zawodowe i wspomagające osoby w planowaniu uczenia się przez całe życie za pomocą rozwiązań sztucznej inteligencji “Wirtualny Asystent”.

 

I.       Informacja wstępna

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

tel.: (22) 241-71-00; fax: (22) 241-71-11,

Internet: http://www.ibe.edu.pl/,

dalej: Zapraszający,

działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

zaprasza do uczestnictwa we wstępnych konsultacjach rynkowych,

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego opracowania narzędzia do automatycznego wspomagania doradztwa, tj. usługi teleinformatycznej wspomagającej doradztwo zawodowe i wspomagające osoby w planowaniu uczenia się przez całe życie za pomocą rozwiązań sztucznej inteligencji “Wirtualny Asystent”.

 

II.      Uczestnicy konsultacji rynkowych, warunki udziału

1.      Uczestnikiem konsultacji rynkowych (dalej: Uczestnik)  może być podmiot, który posiada wiedzę
i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w działaniach dotyczących tworzenia od strony projektowej, graficznej i programistycznej innowacyjnych narzędzi, w tym wdrożeń opierających się na zaawansowanym przetwarzaniu języka naturalnego, sieciach neuronowych, Big Data, maszynowym uczeniu.

2.      Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego
i zainteresowane udziałem w konsultacjach rynkowych są proszone o zgłoszenie tego zamiaru drogą mailową.

 

III.    Cel i przedmiot konsultacji rynkowych

Celem konsultacji rynkowych jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 – OPZ (wersja robocza) dotyczących:

1.      adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia;

2.      zakresu działań podmiotu realizującego zamówienie;

3.      kompetencji podmiotu realizującego zamówienie;

4.      wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie;

5.      zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;

6.      harmonogramu prac;

7.      szacunkowych kosztów zamówienia.

 

IV.    Zasady prowadzenia konsultacji rynkowych

1.      Konsultacje rynkowe będą prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy konsultacji rynkowych zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

2.      Konsultacje rynkowe będą prowadzone do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargowym zgodnie z Ustawą.

3.      Uruchomienie procedury wstępnych konsultacji rynkowych następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.

4.      Planowany termin przeprowadzenia konsultacji rynkowych: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 16 kwietnia 2021.

5.      Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.

6.      Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w konsultacjach rynkowych na podstawie deklaracji uczestnictwa złożonej drogą mailową. Do konsultacji rynkowych zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunek wskazany w części II Ogłoszenia.

7.      Konsultacje rynkowe prowadzone będą w formie spotkań (stacjonarnych w siedzibie Zapraszającego lub zdalnych) lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce konsultacji zostanie ustalona indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników.

8.      Konsultacje rynkowe prowadzone będą w języku polskim.  Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.

9.      Za udział w konsultacjach rynkowych Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.

10.   Przystąpienie Uczestnika do konsultacji rynkowych jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania
i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo
w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do konsultacji rynkowych automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.

11.   Przystąpienie Uczestnika do konsultacji rynkowych jest również zezwoleniem na rozporządzanie
i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.

12.   W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

 

V.     Deklaracja uczestnictwa we wstępnych konsultacjach rynkowych

Deklaracje (Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa) należy składać w terminie do dnia 
31 marca 2021 drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

 

VI.    Informacje dodatkowe

1.      Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami konsultacji rynkowych ze strony Zapraszającego są:

a)     Joanna Rabiega-Wiśniewska, e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  oraz

b)      Paweł Rzeźnicki, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

2.      Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem konsultacji rynkowych do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał zgłoszenia o dopuszczenie do konsultacji rynkowych lub od których otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu konsultacji rynkowych.

3.      Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.), ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargowym.

4. Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji rynkowych na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

5. Uczestnikom konsultacji rynkowych nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 2021-03-22
Data udostępnienia: 2021-03-22 

Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik 1 OPZ wersja robocza.docx)Załącznik 1 - OPZ wersja robocza[2021-03-22]300 Kb
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa.docx)Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa[2021-03-22]17 Kb

Dodatkowe informacje