Zakup i dostawa macierzy dyskowej, 8 dysków do macierzy oraz laptopa wraz z oprogramowaniem

  • Drukuj

 

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-05-20

 

Data udostępnienia: 2021-05-20

 

 


Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje  informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 11.05.2021
Data udostępnienia: 11.05.2021

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuję iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia: 

 

Dla części 1 -  kwotę 3 689,59 złotych brutto.

Dla części 2 -  kwotę 17 109,30 złotych brutto.

Dla części 3 -  kwotę 18  666,69 złotych brutto. 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 

Data wytworzenia: 2021-05-11

Data udostępnienia: 2021-05-11

 


 

 

 


 

Wykonawcy

 

 Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SWZ

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04), zawierający modyfikację SWZ. 

 

Informację wytworzył: Eliza Chomicka

Informację udostępnił: Eliza Chomicka
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-05-07
Data udostępnienia: 2021-05-07 

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 286 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający,  zdecydował o wydłużeniu terminu składania ofert. Ogłoszenie o zamówiniu uległo odpowiedniej zmianie (patrz załącznik nr 03).
 
Nowy termin to 11.05.2021, godz. 12.00. Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.30.
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-05-05
Data udostępnienia: 2021-05-05

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,

 Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na realizację zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

Zakup i dostawa macierzy dyskowej, 8 dysków do macierzy

oraz laptopa wraz z oprogramowaniem

Znak sprawy: IBE/13/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 7.05.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-04-29
Data udostępnienia: 2021-04-29