Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych - wskazanie kolejnych branż, gdzie można opracować Sektorowe Ramy Kwalifikacji

I Informacja wstępna

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,
tel.: (22) 241-71-00; fax: (22) 241-71-11,
Internet: http://www.
zwany dalej „Zapraszającym”,
działając na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

ZAPRASZA DO UCZESTNICTWA WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH,

w celu pozyskania informacji niezbędnych do zidentyfikowania kolejnych branż, w których mogą powstać Sektorowe Ramy Kwalifikacji. Do tej pory opracowano 16 projektów ram w sektorach: bankowość, IT, sport, telekomunikacja, turystyka, budownictwo, usługi rozwojowe, przemysł mody, handel, zdrowie publiczne, przemysł chemiczny, motoryzacja, rolnictwo, energetyka, górnictwo i nieruchomości. W najbliższym czasie powstaną ramy w sektorach odzysku materiałowego surowców i gospodarki wodnej.

II Uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych, warunki udziału
1.Uczestnikiem wstępnych konsultacji rynkowych (dalej „Uczestnik”) może być podmiot zainteresowany tematyką sektorowych ram kwalifikacji.
2.Wszystkie zainteresowane podmioty, proszone są o zgłoszenie tego zamiaru poprzez przesłanie Zapraszającemu drogą mailową, wniosku o dopuszczenie do konsultacji, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
3.Uczestnik może brać udział w konsultacjach wspólnie z innymi podmiotami.

III Cel i przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych
Celem wstępnych konsultacji jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania kolejnych zamówień publicznych dot. opracowania Sektorowych Ram Kwalifikacji, w szczególności rozeznanie się w potencjale poszczególnych branż.

IV Zasady prowadzenia wstępnych konsultacji rynkowych
1. Konsultacje będą prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy konsultacji zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.
2. Konsultacje będą prowadzone do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą.
3. Uruchomienie procedury konsultacji następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.
4. Planowany termin przeprowadzenia konsultacji: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 30 września 2021 r.
5. Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.
6. Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w konsultacji na podstawie przesłanych mu Wniosków o dopuszczenie do konsultacji. Zostaną do nich zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunki wskazane w części II Ogłoszenia.
7. Konsultacje prowadzone w formie spotkań online lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Narzędzie komunikacji zostanie doprecyzowane indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, obejmujących w dni robocze godziny: 8:30-15:30.
8. Konsultacje prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.
9. Za udział w konsultacjach Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.
10. Przystąpienie Uczestnika do konsultacji jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do konsultacji automatycznie udzielają zgody na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.
11. Przystąpienie Uczestnika do konsultacji jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
12. W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.

V Wniosek - uczestnictwo we wstępnych konsultacjach rynkowych
1. Wnioski o dopuszczenie do konsultacji można składać w terminie do dnia 15 września 2021 r. drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

VI Informacje dodatkowe
1. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami konsultacji ze strony Zapraszającego są:
a. Andrzej Żurawski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
b. Mateusz Panowicz, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
2. Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem konsultacji do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał Wniosku o dopuszczenie do konsultacji lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu konsultacji.
3. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
4. Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia konsultacji na każdym jego etapie bez podania przyczyn.
5. Uczestnikom konsultacji nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek o dopuszczenie do konsultacji.docx)01. Wniosek o dopuszczenie do konsultacji[2021-06-30]13 Kb

Dodatkowe informacje