Dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1-25

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1-25       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 6).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 19.08.2021
Data udostępnienia: 19.08.2021

 


 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Eliza Chomicka-Moszczyńska
Informację udostępniłEliza Chomicka-Moszczyńska
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-08-02
Data udostępnienia: 2021-08-02

 

 


Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia łącznie kwotę 642 600,00  złotych brutto, w tym kwotę 25 704, 00 złote brutto na sfinansowanie każdej z części przedmiotowego zamówienia. 
 
 
Informację wytworzył: Eliza Chomicka-Moszczyńska
Informację udostępniłEliza Chomicka-Moszczyńska
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 02.08.2021
Data udostępnienia: 02.08.2021

 

 


Wykonawcy

 

 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja terminu składania ofert.

 

 

 

Zamawiający,  dokonuje modyfikacji treści załącznika nr 3 do umowy dotyczący zakresu przetawarzania danych osobowych  (załącznik nr 3), jaki również prostuje w ogłoszeniu o zamówieniu  zakres fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania.

W konsekwencji, Zamawiający przesuwa termin składania ofert. Nowy termin to 02.08.2021 godz. 12.00.

Wydłuża się jednocześnie okres ważności oferty do 31.08.2021 r.

 

Publikujemy odpowiednio zmienione ogłoszenie o zamówieniu. (załącznik nr 4)

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-07-21
Data udostępnienia: 2021-07-21

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

Dostosowanie 25 kwalifikacji uregulowanych dotyczących sprawdzania i oceniania odpowiedzi do zadań egzaminacyjnych egzaminu maturalnego do wymagań ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 

Znak sprawy: IBE/19/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 26.07.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2021-07-13
Data udostępnienia: 2021-07-13

Dodatkowe informacje