Wsparcie realizacji badań w projekcie ewaluacja funkcjonowania wybranych elementów ZSK

 

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-09-16
Data udostępnienia: 2021-09-16

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 19.08.2021
Data udostępnienia: 19.08.2021

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 195 679,73  złotych brutto.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 19.08.2021
Data udostępnienia: 19.08.2021

 


Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja terminu składania ofert.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284  ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03).  Jednocześnie na wniosek Wykonawców, Zamawiający przesuwa termin składania ofert. Nowy termin to 19.08.2021 r. godz. 12.00. 

Publikujemy jednocześnie odpowiednio zmienione ogłoszenie o zamówieniu. 

 

 

Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała:
Data wytworzenia: 2021-08-16
Data udostępnienia: 2021-08-16

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

Wsparcie realizacji badań w projekcie ewaluacja funkcjonowania wybranych elementów ZSK: badanie procesu włączania kwalifikacji spoza systemu oświaty i szkolnictwa wyższego (I) oraz badanie użytkowników
i instytucji ZSK (II)

 

Znak sprawy: IBE/20/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
 
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-08-04
Data udostępnienia: 2021-08-04

Dodatkowe informacje