Przygotowanie i przeprowadzenie płatnych kampanii informacyjno-promocyjnych w internecie oraz działania content marketingowe

  • Drukuj

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 04).
 
 
Informację wytworzyła: Zbigniew Obłoza

Informację udostępniłaZbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 2021-10-05

 

Data udostępnienia: 2021-10-05

 

 


 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 03). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 13.09.2021
Data udostępnienia: 13.09.2021

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 439 981,75  złotych brutto.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępniłZbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 13.09.2021
Data udostępnienia: 13.09.2021

 

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

Przygotowanie i przeprowadzenie płatnych kampanii informacyjno-promocyjnych w internecie oraz działania content marketingowe

 

Znak sprawy: IBE/25/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 13.09.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
 
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-09-03
Data udostępnienia: 2021-09-03