Zakup abonamentów dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych korzystających z usług sportowych i rekreacyjnych, dofinansowanych z ZFŚS

  • Drukuj

Wykonawcy 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 253 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).
 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk

Data wytworzenia: 2021-12-29
Data udostępnienia: 2021-12-29
 

  

Wykonawcy 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 5 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje zanotowane podczas otwarcia ofert (patrz załącznik nr 07). 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniłaMaja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-12-17
Data udostępnienia: 2021-12-17
 

 

 


 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 222 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający informuje, iż przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę 147 360,00 złotych brutto.
 
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 17.12.2021
Data udostępnienia: 17.12.2021

 

 


 

Wykonawcy 

 

Zamawiający publikuje prawidłowo zakutalizowany "Wzór umowy PO MODYFIKACJACH 2" (załącznik nr 06.), uwzględniający zmianę §2 Umowy [Termin realizacji umowy], dokonaną w dniu 14.12.2021 r. i zamieszczoną w załączniku nr 03.

 

Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk

Informacje zmodyfikowała

Data wytworzenia: 16.12.2021
Data udostępnienia: 16.12.2021
 

 

 


Wykonawcy 

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr  1. Modyfikacja SWZ. Przesunięcie terminu składania ofert.

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy pzp, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 03) oraz wzór umowy po modyfikacji (patrz załącznik 04). 

Na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy pzp, Zamawiający przesuwa termin składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 17.12.2021 r. godz. 12.00. Otwarcie będzie miało miejsce w tym samym dniu o godz. 12.30.

Zamawiający, w nawiązaniu do powyższej decyzji o przesunięciu  terminu składnia ofert, publikuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (patrz załącznik 05). 

 

Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk

Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-12-14
Data udostępnienia: 2021-12-14
 

 

Szanowni Państwo,

 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie podstawowym  na:
 

 Zakup abonamentów dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych korzystających z usług sportowych 
i rekreacyjnych, dofinansowanych z ZFŚS

Znak sprawy: IBE/40/2021

                     

Termin składania ofert upływa w dniu 16.12.2021 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Składanie oferty za pośrednictwem MINIPORTALU jedynie w postaci elekronicznej z użyciem podpisu elektronicznego.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzyła: Maja Ambrożuk
Informację udostępniła: Maja Ambrożuk
Informacje zmodyfikowała
Data wytworzenia: 2021-12-08
Data udostępnienia: 2021-12-08