Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego - projekt cyfrowego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych

  • Drukuj


Ogłoszenie o zamiarze prowadzeniu dialogu technicznego

 

I           Informacja wstępna

 Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa,

tel.: (22) 241-71-70; fax: (22) 241-71-11,

Internet: http://www.kwalifikacje.edu.pl/,

zwany dalej „Zapraszającym”,

 

działając na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą”,

 zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym,

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nawykonanie projektu cyfrowego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych.

 

II          Uczestnicy dialogu technicznego, warunki udziału

 

1.      Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, tj. w działaniach dotyczących problematyki diagnozowania i weryfikowania kompetencji społecznych oraz przygotowywania innowacyjnych rozwiązań w postaci cyfrowej.
2.      Wszystkie podmioty posiadające wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru drogą telefoniczną lub mailową.

3.      Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami.

 

III         Cel i przedmiot dialogu technicznego

 Celem dialogu technicznego jest zgromadzenie informacji niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 – wersja robocza opisu przedmiotu zamówienia) dotyczących:

1.      adekwatności, przejrzystości i precyzyjności określonych celów i produktów, które mają być zrealizowane w ramach zamówienia;         
2.      zakresu działań podmiotu realizującego zamówienie;
3.      kompetencji podmiotu realizującego zamówienie;
4.      wielkości i struktury zespołu realizującego zamówienie;
5.      zakresu działań możliwych do zrealizowania w wyznaczonym terminie;

6.      harmonogramu prac.

 

IV        Zasady prowadzenia dialogu technicznego

 1.      Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami, w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.

2.      Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zapraszający uzyska wszelkie niezbędne informacje do przygotowania dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą.

3.      Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego Ogłoszenia na stronie internetowej Zapraszającego.
4.      Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: sukcesywnie od dnia publikacji na stronie internetowej Zapraszającego do dnia 19 sierpnia 2016 r.
5.      Termin, o którym mowa w pkt 4 powyżej, może ulec zmianie: skróceniu bądź wydłużeniu w zależności o tego, czy Zapraszający osiągnie cel wskazany w części III Ogłoszenia. O fakcie zmiany terminu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.
6.      Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie deklaracji uczestnictwa złożonej drogą telefoniczną lub mailową. Do dialogu technicznego zostaną zaproszeni Uczestnicy, którzy spełnią warunek wskazany w części II Ogłoszenia.
7.      Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań seminaryjnych/konsultacyjnych lub wymiany korespondencji (za pośrednictwem poczty elektronicznej). Forma i miejsce dialogu zostanie ustalona indywidualnie z każdym z dopuszczonych Uczestników. Zakłada się, że spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego.
8.      Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzanych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.
9.      Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia.
10.   Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych DzU z 1994 r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonego szczegółowo w części I Ogłoszenia, w zakresie wskazanym w części III Ogłoszenia. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie udzielają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów, wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.
11.   Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
12.   W przypadku udostępnienia dokumentów zawierających tajemnicę handlową, Uczestnik każdorazowo powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejawności danych.
 

V         Deklaracja uczestnictwa w dialogu technicznym

 1.      Deklaracje należy składać w terminie do dnia 5 sierpnia 2016 r. w następujących formach:

a.      telefonicznie, na nr tel. (22) 24 17 177,

b.      drogą elektroniczną na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

VI        Informacje dodatkowe

 1.      Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami dialogu technicznego ze strony Zapraszającego są:

a.      Roksana Pierwieniecka, tel. +48 (22) 24 17 177, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

b.      Michał Stempień, +48 (22) 24 17 177, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 2.      Zapraszający zastrzega sobie prawo zwrócenia się o doradztwo lub informacje objęte przedmiotem dialogu technicznego do wybranych podmiotów, od których nie otrzymał zgłoszenia o dopuszczenie do dialogu technicznego lub od którego otrzymał niepełne informacje dotyczące przedmiotu dialogu technicznego.

3.      Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
4.      Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyn.

5.      Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.

 

 

 Informację wytworzyłRoksana Pierwieniecka

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 27-07-2016
Data udostępnienia: 27-07-2016