Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora budowlanego w Polsce

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Unieważnienie postępowania

Zgodnie z wymogami art. 93 ust. 3 ppkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164) Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy niniejszego w/w postępowania przetargowego.

Treść decyzji o unieważnienie patrz załącznik nr 9. 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:03-11-2016 
Data udostępnienia: 03-11-2016


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 08).

 

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:13.10.2016

Data udostępnienia:13.10.2016

 


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1. Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie zapisów wzoru umowy dot. zaliczki oraz kwestii odsetek, udzielając jednocześnie odpowiedzi na pytanie zadane przez Wykonawców (załącznik 6), Dodatkowo publikujemy modyfikację ogłoszenia o zamówieniu (załącznik 7).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia:29-09-2016
Data udostępnienia: 29-09-2016

 

 


 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 dokonuje drobnej modyfikacji zapisów SIWZ (załącznik 3). Dodatkowo publikujemy materiał źródłowy wskazany w pkt. 1.3..3 Opisiu Przedmiotu Zamówienia (załącznik 4) oraz modyfikację ogłoszenia o zamówieniu (załącznik 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia:22-09-2016
Data udostępnienia: 22-09-2016

 

 


 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

 

Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora budowlanego w Polsce.

 

 Znak sprawy: IBE/4/2016


Termin składania ofert upływa w dniu 13 października 2016 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED pod nr  2016/S 171-310917 (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2016-09-08
Data udostępnienia:2016-09-08
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje