Realizacja terenowa badania ilościowego poświęconych sytuacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych_

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 11).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:29.11.2016

Data udostępnienia:29.11.2016
Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 10).

 

 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 07.11.2016

Data udostępnienia: 07.11.2016

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 9).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 03-11-2016
Data udostępnienia: 03-11-2016


Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert.

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych w zawiązku w zawiązku z modyfikacją Opisu Przedmiotu Zamówienia w odniesieniu do określenia próby respondentów podlegających badaniu (szczegóły modyfikacji - załącznik 06) zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ - załącznik 07), Zamawiający postanowił przesunąć termin składania ofert.

 

Nowy termin to 7 listopada 2016 godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.30.

W załączeniu zmiana Ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP.

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:26-10-2016
Data udostępnienia: 26-10-2016

 Przesunięcie terminu składania ofert.

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych w zawiązku z dużą ilością pytań, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania, Zamawiający postanowił przesunąć termin składania ofert.

 

Nowy termin to 27 października 2016 godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.30.

W załączeniu zmiana Ogłoszenia o zamówieniu opublikowana w BZP.

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:21-10-2016
Data udostępnienia: 21-10-2016

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 4).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:21-10-2016
Data udostępnienia: 21-10-2016


Wykonawcy

Sprostowanie
 
Pomyłkowo, w dokumencie SIWZ zastosowano wizualizację (znaki graficzne w nagłówku dokumentu) dotyczące realizowanego przez Zamawiającego projektu finansowanego ze środków PO WER, która, z racji finansowania badania z innych środków,  w przedmiotowym zamówieniu nie ma zastosowania. 
 
W załączeniu (załącznik 03) przedstawiamy SIWZ z prawidłową wizualizacją.
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:17.10.2016

Data udostępnienia:17.10.2016

 

Data modyfikacji:

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

Realizacja terenowa badania ilościowego poświęconych sytuacji zawodowej niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych. 

Znak sprawy: IBE/7/2016

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24.10.2016 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:13.10.2016

Data udostępnienia:13.10.2016

Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje