Realizacja animacji filmowych na potrzeby kampanii dla projektu ZSK


Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:02.02.2017

 

Data udostępnienia:.02.02.2017Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 06).

 

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:06.12.2016

Data udostępnienia:06.12.2016 
Modyfikacja SIWZ i Ogłoszenia

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający nadaje następujące brzmienie zapisu §6 ust. 1 pkt. 2 lit. A .

 A.    w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia tj.;

Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) co najmniej 10 różnych animacji filmowych, każda o długości co najmniej 3 minut:

- w tym co najmniej 3 dotyczące tematyki edukacji lub/i zmian prawnych lub/i rynku pracy, w których grupą docelową byli przedstawiciele działów HR, urzędy pracy lub nauczyciele; 

- co najmniej 3 różne animacje były umieszczone na stronie internetowej klienta (podmiotu zlecającego wykonanie danej animacji) lub na ogólnopolskich portalach internetowych, w tym społecznościowych  (zamawiający weźmie pod uwagę jedynie te portale, w których publikacja jest zależna od decyzji zarządzającego portalem – nie spełnia tego wymogu np. YouTube, Facebook etc.). Wykonawca wskaże w ofercie strony, na których można obejrzeć te animacje.

 
Konsekwentnie ulega zmianie ogłoszenie (patrz załącznik 5).
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:02-12-2016 
Data udostępnienia: 02-11-2016


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 4).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:02-12-2016 
Data udostępnienia: 02-11-2016


Sprostowanie

Zamawiający, niniejszym dokonuje sprostowania treści tabeli znajdującej się w załączniku nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy. W poz. 2, zgodnie z zapisami OPZ - winno być odniesienie do animacji 2d (a nie 3D jak błędnie zapisano), również liczba animacji (3) jest niezgodna z OPZ, winno być 2. Dla ułatwienia przygotowania oferty publikujemy zmodyfikowany Formularz ofertowy.  (załącznik 3).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:02-12-2016 
Data udostępnienia: 02-11-2016


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

Realizacja animacji filmowych na potrzeby kampanii dla projektu ZSK

 

 Znak sprawy: IBE/19/2016

 

Termin składania ofert upływa w dniu 6.12.2016 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:25.11.2016

Data udostępnienia:25.11.2016

Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje