Badanie naukowe - Monitorowanie losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół zawodowych na podstawie danych z rejestrów publicznych, baz danych administracyjnych i baz danych egzaminacyjnych

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 08.12.2016

Data udostępnienia:08.12.2016

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców niniejszym publikuje swoje odpowiedzi (patrz załącznik 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:05-12-2016 
Data udostępnienia: 05-12-2016
Instytut Badań Edukacyjnych

Ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie usługi w zakresie badania naukowego:

Monitorowanie losów edukacyjno-zawodowych absolwentów szkół zawodowych na podstawie danych z rejestrów publicznych, baz danych administracyjnych i baz danych egzaminacyjnych

realizowanego w ramach projektu systemowego Monitorowanie Losów Edukacyjno-Zawodowych Absolwentów i Młodych Dorosłych (sygnatura POWR.02.15.00-00-0004/16) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego – ul. Górczewska 8, Warszawa, do dnia 7 grudnia 2016 r. do godziny 12:00.

 

We wszelkich sprawach dotyczących niniejszego postępowania należy kontaktować się z p. Zbigniewem Obłozą, E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

              

Szczegółowy opis usługi znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

I.                 Wykonawca (osoba prawna, osoba fizyczna lub konsorcjum takich podmiotów)  powinien dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi naukowo-badawczej, tj.

1.                Wykonawca powinien dysponować odpowiednim zespołem osób zdolnych do wykonania usługi naukowo-badawczej (zespołem badawczym), co najmniej pięciu osób i nie więcej niż dziesięciu, z których co najmniej dwie posiadają stopień doktora z dziedziny nauk społecznych lub ekonomicznych. Zespół powinien ponadto spełniać następujące warunki:

1)                Zespół posiada udokumentowane publikacjami osiągnięcia naukowe w zakresie:

a)      analiz szkolnictwa zawodowego – min. 2,

b)      analiz rynku pracy w powiązaniu z wykształceniem – min. 2,

c)      metod ilościowych i jakościowych w badaniach społecznych – min. 2.

2)                Zespół ma doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, przy czym:

a)      co najmniej dwie osoby brały udział przy realizacji przynajmniej jednego projektu badawczego dotyczącego szkolnictwa zawodowego lub zależności między kierunkiem kształcenia a rynkiem pracy,

b)      co najmniej jedna osoba wykonywała badania oparte na statystycznych analizach ilościowych dotyczących jakości kształcenia i rynku pracy,

c)      co najmniej dwie osoby mają udokumentowane doświadczenie programowania statystycznego na relacyjnych bazach danych,

d)      co najmniej jedna osoba ma udokumentowane doświadczenie tworzenia narzędzi informatycznych służących do przetwarzania danych administracyjnych.

II.               Podmioty zainteresowane w realizacji niniejszego badania mają obowiązek przesłać na adres IBE lub osobiście złożyć w Kancelarii pod rygorem nieważności pisemną ofertę wraz z wyceną realizacji badania sporządzoną zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia podpisaną przez osobę upoważnioną.

1)      W celu potwierdzenia posiadania wymaganego doświadczenia i potencjału osobowego, podmioty zainteresowane realizacją badania mają obowiązek złożyć:

- Informację o posiadanym zespole badawczym, z której treści wynikać będzie posiadanie przez jego członków kwalifikacji i doświadczeń opisanych w pkt. I powyżej. Informację należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

2)      W przypadku braków lub niejasności w dokumentach, o których mowa powyżej, IBE wezwie do ich uzupełnienia bądź wyjaśnienia, wyznaczając każdorazowo termin nie dłuższy niż 3 dni od dnia wysłania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

3)      Ocenie merytorycznej będą podlegały tylko oferty, w których wykazano spełnienie warunków formalnych określonych w pkt. I powyżej.

 

4)      IBE zastrzega sobie prawo do anulowania Konkursu na każdym etapie bez jakiegokolwiek prawa do odszkodowania czy zwrotu kosztów dla podmiotów w nim startujących.

 

III.              Instytut Badań Edukacyjnych dokona wyboru Wykonawcy niniejszego badania na podstawie złożonych ofert kierując się opisanymi poniżej kryteriami:

Kryteria oceny :

Kryteria oceny ofert

 

 

Kryterium/podkryterium

Maks. liczba punktów

1.

Doświadczenie wykonawcy

70

a)

Liczba projektów badawczych dotyczących monitorowania losów absolwentów, w których brali udział członkowie zespołu

20

b)

Zasięg projektów badawczych dotyczących monitorowania losów absolwentów, w których brali udział członkowie zespołu

40

c)

Udział członków zespołu w projektach badawczych dotyczących monitorowania losów absolwentów w oparciu o dane administracyjne

10

2.

Cena

30

 

RAZEM

100

 

Kryterium 1. Doświadczenie wykonawcy            

a)      Liczba projektów badawczych dotyczących monitorowania losów absolwentów szkół, w których wzięli udział członkowie zespołu. Pod uwagę brane są tu wyłącznie te projekty badawcze, w ramach których członkowie zespołu realizowali zadania polegające na:

       opracowaniu metodologii badawczej danego projektu, lub

       analizie danych uzyskanych w trakcie realizacji danego projektu w celu uzyskania odpowiedzi na postawione w tym projekcie pytania badawcze, lub

       opracowaniu oprogramowania służącego analizie danych w ramach danego projektu zgodnie z opracowaną dla tego projektu metodologią.

Ofercie przyznane zostanie:

       20 pkt., jeśli wszyscy członkowie zespołu badawczego brali udział w co najmniej jednym  z wymienionych wyżej zadań (dla każdego z członków mogły to być różne zadania) w co najmniej dwóch projektach badawczych dotyczących monitorowania losów absolwentów szkół lub uczelni (dla każdego z członków zespołu mogły to być różne projekty),

       15 pkt., jeśli co najmniej połowa członków zespołu badawczego brała udział w realizacji co najmniej jednego z wymienionych wyżej zadań (dla każdego z członków mogły to być różne zadania) w co najmniej dwóch projektach badawczych dotyczących monitorowania losów absolwentów szkół lub uczelni (dla każdego z członków zespołu mogły to być różne projekty),

       10 pkt., jeśli co najmniej połowa członków zespołu badawczego brała udział w realizacji co najmniej jednego z wymienionych wyżej zadań (dla każdego z członków mogły to być różne zadania) w co najmniej jednym projekcie badawczym dotyczącym monitorowania losów absolwentów szkół lub uczelni (dla każdego z członków zespołu mogły to być różne projekty),

       0 pkt. w każdym innym przypadku.

b)      Zasięg projektów badawczych dotyczących monitorowania losów absolwentów szkół, w których brali udział członkowie zespołu.

W podkryterium brana będzie pod uwagę maksymalna udokumentowana liczba jednostek objętych monitorowaniem w ramach pojedynczego projektu badawczego, spośród projektów badawczych, w których wzięło udział przynajmniej dwóch członków zespołu badawczego. Jako jednostkę objętą monitorowaniem rozumie się tu zawód, profil kształcenia lub kierunek studiów, dla którego w ramach projektu badawczego przygotowany został odrębny raport charakteryzujący dalsze losy absolwentów, albo szkołę lub uczelnię, dla której przygotowano odrębny raport, jeśli w danym projekcie nie prowadzono monitorowania na poziomie poszczególnych profilów kształcenia (kierunków studiów).

Najwyższą liczbę punktów (40 pkt.) otrzyma oferta tego wykonawcy, który udokumentował największą spośród wszystkich ofert maksymalną liczbę jednostek objętych monitorowaniem w ramach pojedynczego projektu badawczego, spośród projektów badawczych, w których wzięło udział przynajmniej dwóch członków zespołu badawczego. Liczba punktów przyznana pozostałym ofertom ustalona zostanie zgodnie ze wzorem:

MLJOM oferty ocenianej

-----------------------------------------------  x 40 = punkty oferty ocenianej

MLJOM oferty z najwyższą MLJOM

gdzie MLJOM oznacza maksymalną liczbę jednostek objętych monitorowaniem w ramach pojedynczego projektu badawczego, spośród projektów badawczych, w których wzięło udział przynajmniej dwóch członków zespołu badawczego przypisanego do danej oferty.

c)      Udział członków zespołu w projektach badawczych dotyczących monitorowania losów absolwentów szkół w oparciu o dane administracyjne. Ofercie przyznane zostanie:

       10 pkt., jeśli co najmniej dwóch członków zespołu badawczego brało udział w co najmniej jednym projekcie badawczym, w którym do monitorowania losów absolwentów wykorzystywane były dane z rejestrów państwowych i/lub baz danych administracyjnych.

       0 pkt. w przeciwnym przypadku.

Kryterium 2. Cena

W kryterium cena - najwyższą liczbę punktów (30 pkt.), otrzyma oferta tego Wykonawcy, który zaproponował najniższą cenę brutto za realizację badania, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem:

cena oferty najniżej skalkulowanej

----------------------------------------------  x 30 = punkty oferty ocenianej

cena oferty ocenianej

Reguły wyboru oferty na podstawie punktacji uzyskanej w poszczególnych kryteriach

1.      W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.      W pierwszej kolejności Zamawiający dokona oceny części merytorycznej oferty.

3.      Suma wyników ocen w poszczególnych kryteriach będzie oceną, jaką uzyskała oferta.

4.      Ocena części oferty cenowej będzie dokonana tylko dla tych ofert, które za kryteria merytoryczne uzyskały 50 i więcej punktów (na 70 możliwych). Oferty, które otrzymały mniej niż 50 punktów zostaną odrzucone.

5.      Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Zostanie on zaproszony do zawarcia umowy na realizację badania.

 

IV. W umowie na realizację usługi badawczej zostaną uwzględnione istotne warunki które stanowią załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.


Informację wytworzyłZbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 29-11-2016
Data udostępnienia: 29-11-2016

Dodatkowe informacje