Przedmiot działania

Instytut prowadzi badania podstawowe i stosowane nad edukacją oraz ekspertyzy i prace doradcze dla potrzeb polityki i praktyki oświatowej.

Cele te Instytut realizuje, podejmując następujące zadania:

 1. poznawanie i rozwijanie podstawowych kierunków nauk o edukacji,
 2. diagnozowanie aktualnego stanu funkcjonowania oświaty na tle potrzeb polskiego społeczeństwa i doświadczeń zagranicznych,
 3. prognozowanie zmian oświatowych,
 4. współudział w reformie edukacji narodowej poprzez merytoryczne opracowanie rozwiązań modernizujących kształcenie i wychowanie, zwłaszcza w zakresie programów kształcenia ogólnego i zawodowego.

Powyższe zadania Instytut realizuje przez badania i studia w obrębie następującej problematyki:

 • kierunków rozwoju edukacji, organizacji i zarządzania oświatą ? społecznych i psychopedagogicznych uwarunkowań rozwiązań systemowych dotyczących kształcenia, wychowania, opieki nad dziećmi i młodzieżą,
 • modeli i koncepcji wykształcenia (treści, metod, środków, form kształcenia i wychowania), teoretycznych podstaw kształcenia ogólnego i zawodowego,
 • efektywności wychowania, kształcenia ogólnego i zawodowego oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą,
 • procesów zachodzących w systemie edukacji (sondaży opinii i poglądów środowisk oświatowych).

W ramach swojego zakresu działania Instytut:

 • inicjuje i realizuje badania naukowe oraz prace badawczo – rozwojowe służące edukacji,
 • prowadzi działalność informacyjną z dziedziny edukacji, współpracując w tym zakresie z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami,
 • sporządza dla potrzeb Ministerstwa Edukacji Narodowej analizy, ekspertyzy, raporty i prognozy dotyczące wszystkich dziedzin, w obrębie których prowadzi badania,
 • opracowuje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej propozycje rozwiązań systemowych związanych z reformą edukacji,
 • współpracuje z krajami oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi i organizacjami międzynarodowymi,
 • prowadzi działalność popularyzatorską, wydawniczą oraz usługową na rzecz różnych środowisk oraz placówek oświatowych.

Instytut stwarza możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych i naukowych własnych pracowników oraz pracowników innych placówek naukowych i oświatowych poprzez:

 1. prowadzenie przewodów doktorskich i habilitacyjnych na podstawie odrębnych przepisów,
 2. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i innych form kształcenia, dokształcania i doskonalenia,
 3. organizowanie staży krajowych i zagranicznych.

Źródło: Statut uchwalony przez Radę Naukową Instytutu Badań Edukacyjnych, zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej dnia 5 października 1994 r.

 

Informację wytworzył: Małgorzata Gołębiowska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołębiowska
Informacje zmodyfikował: Małgorzata Gołębiowska
Data wytworzenia: 25.09.2009
Data udostępnienia: 25.09.2009
Data modyfikacji: 4.04.2012
 

Dodatkowe informacje