Zapytania ofertowe

Tytuł Opublikowano
Przygotowanie analizy i rekomendacji dotyczących zgodności Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji z rozporządzeniem o interoperacyjności, w szczególności weryfikacja pod kątem formalnoprawnym procesów przetwarzania danych osobowych w zakresie ich zgodności 2018.04.20
Przygotowanie 2 ekspertyz z zakresu krótkich krótkich charakterystyk kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego 2018.04.20
II tura - Realizacja kodowania zadań otwartych z dziedziny Financial Literacy w badaniu głównym PISA 2018 IBE 79/2018 2018.04.19
Audyt grantu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy ramowej podpisanej z CEDEFOP 2018.04.16
Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej wraz z codziennymi aktualizacjami dostarczanymi dla Instytutu Badań Edukacyjnych - zamówienie podzielone na częśći 2018.04.13
OGŁOSZENIE II Realizacja kodowania zadań otwartych z zakresu matematyki w badaniu głównym PISA 2018 IBE/80/2018 2018.04.09
Zakup i dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2018.03.30
Zakup 32 abonamentów telefonii komórkowej wraz z aparatami 2018.03.30
Zakodowanie zadań otwartych z dziedziny Reading w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA IBE/82/2018 2018.03.23
Zakodowanie zadań otwartych z dziedziny przyrody w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA IBE/81/2018 2018.03.22
Realizacja kodowania zadań otwartych z zakresu matematyki w badaniu głównym PISA 2018 IBE/80/2018 2018.03.22
Realizacja kodowania zadań otwartych z dziedziny Financial Literacy w badaniu głównym PISA 2018 IBE 79/2018 2018.03.22
Ekspertyza (dzieło) dotycząca rozwiązań wspierających i uelastyczniających wykonywanie zadań ministrów właściwych dla kwalifikacji wynikających z postanowień art. 36 ust. 1 ustawy o ZSK 2018.02.08
Ekspert zewnętrzny w obszarze sektora usług rozwojowych 2018.02.08
Przeprowadzenie badania PISA 2018 w szkołach podstawowych i średnich na terenie Polski 2018.01.23
Zakup abonamentów dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych korzystających z usług sportowych i rekreacyjnych, dofinansowanych z ZFŚS. 2018.01.18
Przeprowadzenie badania TIMSS 2019 w szkołach podstawowych 2018.01.18
Przeprowadzenie badanie i ocena sprawozdania finansowego Instytutu Badań Edukacyjnych za 2017 rok 2017.12.15
Prace eksperckie w zakresie umiejętności ekonomicznych (Financial Literacy) w badaniu głównym Programme for International Student Assessment (PISA 2018) 2017.12.15
Rekrutacja szkół do badania głównego Programme for International Student Assessment (PISA 2018) i kontrola badania 2017.12.15
Prace eksperckie w zakresie czytania i interpretacji (Reading) w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA 2017.12.15
Zakodowanie zawodów w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA 2017.12.12
Przeprowadzenie kampanii reklamowej w telewizji poprzez wykonanie i wyemitowanie: lokowania produktu w serialu, materiału w programie popularno-naukowym na antenie o profilu informacyjnym. 2017.12.01
Dostarczenie usług hostingowych w oparciu o chmurę 2017.11.24
Audyt projektu pozakonkursowego „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” 2017.11.21
Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych na podstawie badania ogólnopolskiego. 2017.11.08
Ogłoszenie o konkursie 2017.10.16
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku IBE - ogłoszenie 2 2017.09.29
Adaptacja pomieszczenia na serwerownię - prace elektryczne 2017.09.15

Dodatkowe informacje

Informacje o wydajności

Application 0.000 seconds (+0.000); 1.25 MB (+1.250) - afterLoad
Application 0.033 seconds (+0.032); 5.94 MB (+4.689) - afterInitialise
Application 0.047 seconds (+0.014); 7.84 MB (+1.906) - afterRoute
Application 0.184 seconds (+0.137); 15.21 MB (+7.361) - afterDispatch
Application 0.188 seconds (+0.004); 15.48 MB (+0.270) - beforeRenderModule mod_search (Szukaj)
Application 0.190 seconds (+0.002); 15.58 MB (+0.108) - afterRenderModule mod_search (Szukaj)
Application 0.190 seconds (+0.000); 15.57 MB (-0.009) - beforeRenderModule mod_menu (Menu główne)
Application 0.198 seconds (+0.007); 15.69 MB (+0.121) - afterRenderModule mod_menu (Menu główne)
Application 0.198 seconds (+0.000); 15.68 MB (-0.011) - beforeRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumbs)
Application 0.199 seconds (+0.002); 15.72 MB (+0.039) - afterRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumbs)
Application 0.202 seconds (+0.003); 15.91 MB (+0.184) - afterRender

Użycie pamięci

15.92 MB (16,696,944 Bytes)

51 zapytań zarejestrowanych

 1. SELECT `data`
    FROM `h9io7_session`
    WHERE `session_id` = 'ae407da8307d4ac0d07ee4e2ba98b105'
 2. DELETE
    FROM `h9io7_session`
    WHERE `time` < 1524316685
 3. SELECT `session_id`
    FROM `h9io7_session`
    WHERE `session_id` = 'ae407da8307d4ac0d07ee4e2ba98b105'
    LIMIT 0, 1
 4. INSERT INTO `h9io7_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('ae407da8307d4ac0d07ee4e2ba98b105', 0, 1524317585)
 5. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM h9io7_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 6. SELECT id, rules
    FROM `h9io7_viewlevels`
 7. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM h9io7_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 8. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM h9io7_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 9. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component
    FROM h9io7_menu AS m
    LEFT JOIN h9io7_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.lft
 10. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM h9io7_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_contenttemplater'
 11. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM h9io7_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 12. SELECT *
    FROM h9io7_languages
    WHERE published=1
    ORDER BY ordering ASC
 13. SELECT id, home, template, s.params
    FROM h9io7_template_styles as s
    LEFT JOIN h9io7_extensions as e
    ON e.element=s.template
    AND e.type='template'
    AND e.client_id=s.client_id
    WHERE s.client_id = 0
    AND e.enabled = 1
 14. SELECT a.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    WHERE a.id = 1
 15. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content'
    ORDER BY b.lft
 16. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug,COUNT(i.`id`) AS numitems
    FROM h9io7_categories as c
    LEFT JOIN h9io7_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    LEFT JOIN `h9io7_content` AS i
    ON i.`catid` = c.id
    AND i.state = 1
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=8
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 17. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.category.8'
    ORDER BY b.lft
 18. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published
    FROM h9io7_content AS a
    LEFT JOIN h9io7_content_frontpage AS fp
    ON fp.content_id = a.id
    LEFT JOIN h9io7_categories AS c
    ON c.id = a.catid
    LEFT JOIN h9io7_users AS ua
    ON ua.id = a.created_by
    LEFT JOIN h9io7_users AS uam
    ON uam.id = a.modified_by
    LEFT JOIN h9io7_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN h9io7_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN h9io7_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id ) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.access IN (1,1)
    AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1
    AND a.catid = 8
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-21 13:33:05')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-21 13:33:05')
    GROUP BY a.id
    ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created
 19. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published
    FROM h9io7_content AS a
    LEFT JOIN h9io7_content_frontpage AS fp
    ON fp.content_id = a.id
    LEFT JOIN h9io7_categories AS c
    ON c.id = a.catid
    LEFT JOIN h9io7_users AS ua
    ON ua.id = a.created_by
    LEFT JOIN h9io7_users AS uam
    ON uam.id = a.modified_by
    LEFT JOIN h9io7_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN h9io7_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN h9io7_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id ) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.access IN (1,1)
    AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1
    AND a.catid = 8
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-21 13:33:05')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-21 13:33:05')
    GROUP BY a.id
    ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created
 20. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM h9io7_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_attachments'
 21. SELECT created_by, catid
    FROM h9io7_content
    WHERE id = 1216
 22. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.article.1216'
    ORDER BY b.lft
 23. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_attachments'
    ORDER BY b.lft
 24. SELECT a.*, u.name as creator_name
    FROM h9io7_attachments AS a
    LEFT JOIN h9io7_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    WHERE a.parent_id=1216
    AND ((a.created_by = 0) OR (a.state = 1))
    AND a.parent_type='com_content'
    AND a.parent_entity='article'
    AND a.access IN (1)
    ORDER BY display_name, filename
 25. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'edit'
    ORDER BY b.lft
 26. SELECT rules
    FROM h9io7_assets
    WHERE parent_id = 0
 27. SELECT id
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1216
    LIMIT 0, 1
 28. SELECT title
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1216
 29. SELECT created_by, catid
    FROM h9io7_content
    WHERE id = 1215
 30. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.article.1215'
    ORDER BY b.lft
 31. SELECT a.*, u.name as creator_name
    FROM h9io7_attachments AS a
    LEFT JOIN h9io7_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    WHERE a.parent_id=1215
    AND ((a.created_by = 0) OR (a.state = 1))
    AND a.parent_type='com_content'
    AND a.parent_entity='article'
    AND a.access IN (1)
    ORDER BY display_name, filename
 32. SELECT id
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1215
    LIMIT 0, 1
 33. SELECT title
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1215
 34. SELECT created_by, catid
    FROM h9io7_content
    WHERE id = 1211
 35. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.article.1211'
    ORDER BY b.lft
 36. SELECT a.*, u.name as creator_name
    FROM h9io7_attachments AS a
    LEFT JOIN h9io7_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    WHERE a.parent_id=1211
    AND ((a.created_by = 0) OR (a.state = 1))
    AND a.parent_type='com_content'
    AND a.parent_entity='article'
    AND a.access IN (1)
    ORDER BY display_name, filename
 37. SELECT id
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1211
    LIMIT 0, 1
 38. SELECT title
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1211
 39. SELECT created_by, catid
    FROM h9io7_content
    WHERE id = 1210
 40. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.article.1210'
    ORDER BY b.lft
 41. SELECT a.*, u.name as creator_name
    FROM h9io7_attachments AS a
    LEFT JOIN h9io7_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    WHERE a.parent_id=1210
    AND ((a.created_by = 0) OR (a.state = 1))
    AND a.parent_type='com_content'
    AND a.parent_entity='article'
    AND a.access IN (1)
    ORDER BY display_name, filename
 42. SELECT id
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1210
    LIMIT 0, 1
 43. SELECT title
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1210
 44. SELECT created_by, catid
    FROM h9io7_content
    WHERE id = 1209
 45. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.article.1209'
    ORDER BY b.lft
 46. SELECT a.*, u.name as creator_name
    FROM h9io7_attachments AS a
    LEFT JOIN h9io7_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    WHERE a.parent_id=1209
    AND ((a.created_by = 0) OR (a.state = 1))
    AND a.parent_type='com_content'
    AND a.parent_entity='article'
    AND a.access IN (1)
    ORDER BY display_name, filename
 47. SELECT id
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1209
    LIMIT 0, 1
 48. SELECT title
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1209
 49. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM h9io7_categories as c
    LEFT JOIN h9io7_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=8
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 50. SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
    FROM h9io7_modules AS m
    LEFT JOIN h9io7_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    LEFT JOIN h9io7_extensions AS e
    ON e.element = m.module
    AND e.client_id = m.client_id
    WHERE m.published = 1
    AND e.enabled = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2018-04-21 13:33:06')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2018-04-21 13:33:06')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 118 OR mm.menuid <= 0)
    ORDER BY m.position, m.ordering
 51. UPDATE `h9io7_session`
    SET `data` = '__default|a:7:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1524317585;s:18:\"session.timer.last\";i:1524317585;s:17:\"session.timer.now\";i:1524317585;s:22:\"session.client.browser\";s:39:\"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}}', `time` = 1524317586
    WHERE `session_id` = 'ae407da8307d4ac0d07ee4e2ba98b105'

22 typów zapytań zarejestrowanych, posortowanych wg częstotliwości

Zaznacz tabele:
 1. 9 × SELECT b.rules FROM h9io7_assets AS a LEFT JOIN h9io7_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 2. 5 × SELECT a.*, u.name as creator_name FROM h9io7_attachments AS a LEFT JOIN h9io7_users AS u ON u.id = a.created_by
 3. 5 × SELECT created_by, catid FROM h9io7_content
 4. 5 × SELECT id FROM h9io7_content
 5. 5 × SELECT title FROM h9io7_content
 6. 5 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM h9io7_extensions
 7. 2 × SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore ,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM h9io7_content AS a LEFT JOIN h9io7_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id LEFT JOIN h9io7_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN h9io7_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN h9io7_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN h9io7_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN h9io7_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN h9io7_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 8. 1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM h9io7_modules AS m LEFT JOIN h9io7_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN h9io7_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
 9. 1 × SELECT rules FROM h9io7_assets
 10. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM h9io7_categories as c LEFT JOIN h9io7_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 11. 1 × SELECT `data` FROM `h9io7_session`
 12. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component FROM h9io7_menu AS m LEFT JOIN h9io7_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 13. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM h9io7_extensions
 14. 1 × SELECT id, rules FROM `h9io7_viewlevels
 15. 1 × SELECT * FROM h9io7_languages
 16. 1 × SELECT id, home, template, s.params FROM h9io7_template_styles as s LEFT JOIN h9io7_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id
 17. 1 × SELECT `session_id` FROM `h9io7_session`
 18. 1 × SELECT a.rules FROM h9io7_assets AS a
 19. 1 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug,COUNT(i.`id`) AS numitems FROM h9io7_categories as c LEFT JOIN h9io7_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
INNE tabele:
 1. 1 × UPDATE `h9io7_session` SET `data` = '__default|a:7:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1524317585;s:18:\"session.timer.last\";i:1524317585;s:17:\"session.timer.now\";i:1524317585;s:22:\"session.client.browser\";s:39:\"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}}', `time` = 1524317586
 2. 1 × INSERT INTO `h9io7_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ae407da8307d4ac0d07ee4e2ba98b105', 0, 1524317585
 3. 1 × DELETE FROM `h9io7_session`