Zapytania ofertowe

Tytuł Opublikowano
IBE/354/2018 Przygotowanie ekspertyzy (dzieła) zawierającej wytyczne do tworzenia nazw kwalifikacji nadawanych w szkolnictwie wyższym (6-8 poziom PRK) i tłumaczeń tych nazw na język angielski wraz zaleceniami dotyczącymi tłumaczenia nazw własnych uczelni 2018.12.10
IBE/348/2018 Wykonanie i dostawa materiałów wystawienniczych. 2018.11.26
335/2018 Opracowanie recenzji metodycznych podstaw programowych kształcenia w zawodach – ocena zgodności z założeniami Zintegrowanego Systemy Kwalifikacji oraz poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. 2018.11.22
OGŁOSZENIE II Opracowanie narzędzia wspomagającego automatyczne gromadzenie danych na temat efektów kształcenia w uczelniach w Polsce oraz przygotowanie bazy danych zgromadzonych informacji (HECrawler). 2018.11.19
Przygotowanie wstępnej analizy itemmetrycznej 15 testów (13 testów językowych i 2 skal obserwacyjnych) przeznaczonych dla dzieci w wieku 5;0-17; 0 lat IBE/264A/2018 - druga edycja 2018.11.05
Opracowanie narzędzia wspomagającego automatyczne gromadzenie danych na temat efektów kształcenia w uczelniach w Polsce oraz przygotowanie bazy danych zgromadzonych informacji (HECrawler). 2018.10.31
Przeprowadzenie rekrutacji szkół do badania głównego TIMSS 2019 2018.10.31
IBE/288/2018 Przygotowanie ekspertyzy (analizy) dotyczącej interpretacji przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. 2017 poz. 986, 1475) dotyczących zakresu oceny formalnej wszystkich typów wniosków prowadzonej 2018.10.22
IBE/284/2018 Opracowanie ekspertyzy (dzieło) dotyczącej uprawnień podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji do przetwarzania (analizowania) i udostępniania informacji zbieranych od instytucji certyfikujących (IC) i podmiotów zewnętrznego zap 2018.10.22
Przetestowanie sposobu użycia itemów testowych wśród 300 dzieci w wieku 5;0-17;0 lat – IBE/265A/2018 2018.10.16
Przygotowanie wstępnej analizy itemmetrycznej 15 testów (13 testów językowych i 2 skal obserwacyjnych) przeznaczonych dla dzieci w wieku 5;0-17; 0 lat – IBE/264A/2018 2018.10.16
Badanie eksploracyjne nt. potwierdzania efektów uczenia się przez uczelnie w Polsce - IBE/245/2018 2018.10.15
Przygotowanie wstępnej analizy itemmetrycznej 15 testów (13 testów językowych i 2 skal obserwacyjnych) przeznaczonych dla dzieci w wieku 5;0-17; 0 lat - IBE/264/201P 2018.10.04
Przetestowanie sposobu użycia itemów testowych wśród 300 dzieci w wieku 5;0-17;0 lat - IBE/265/2018 2018.10.04
Przeprowadzenie rekrutacji 150 szkół do badania głównego TIMSS 2019 - IBE/234/2018 2018.09.12
Ewaluacja ex post dotycząca drugiego naboru Podmiotów Zewnętrznego Zapewnienia Jakości (PZZJ) w ZSK -IBE/226/2018 2018.09.12
Zakup sprzętu filmowego 228/2018 2018.09.03
IBE/202/2018Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie ekspertyz/raportów przyczyniających się do adaptacji narzędzi do potrzeb dzieci ze SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) i niepełnosprawnościami: 2018.08.14
IBE/205/2018 Opracowanie ekspertyz/raportów przyczyniających się do adaptacji narzędzi do potrzeb dzieci ze SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) z zaburzeniami języka i komunikacji pisemnej 2018.08.10
IBE/204/2018 Opracowanie ekspertyz/raportów przyczyniających się do adaptacji narzędzi do potrzeb dzieci ze SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) dla dzieci dwujęzycznych, z odmiennych kultur i powracających z zagranicy. 2018.08.10
IBE/203/2018 Opracowanie ekspertyz/raportów przyczyniających się do adaptacji narzędzi do potrzeb dzieci ze SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) i niepełnosprawnościami 2018.08.10
IBE/172/2018 Analiza dotycząca formalno-prawnych uwarunkowań związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych, której wynikiem będą rekomendacje dotyczące m.in. zasad i zakresu współpracy z instytucjami (polskimi i zagranicznymi) będącymi dysponentami w 2018.08.10
Przygotowanie dwóch ekspertyz: Ekspertyza nr 1: Wytyczne do przygotowywania syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego; Ekspertyza nr 2: Zestaw wzorcowych syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyż 2018.08.06
Analiza i rekomendacje dotyczące zgodności Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji z rozporządzeniem o interoperacyjności 2018.07.11
Opracowanie ekspertyzy dotyczącej możliwości rozszerzenia zawartości Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) o inne informacje o kwalifikacjach pełnych z obszaru szkolnictwa wyższego, niż wskazane w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o ZSK 2018.06.29
Monitorowanie mediów polskich IBE/141/2018 2018.06.27
Świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m.st. Warszawy w. ramach działalności podstawowej oraz ralizowanych projektów 2018.06.22
Zarządzanie danymi w międzynarodowym badaniu Programme for International Student Assessment (PISA) – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów 2018.06.21
I część zamówienia: Przygotowanie felietonu i rozmowy z ekspertami ds. ZSK w porannym paśmie. II część zamówienia: Przygotowanie i emisja reportażu w programie popularno-naukowym. 2018.04.26
OGŁOSZENIE III Realizacja kodowania zadań otwartych z zakresu matematyki w badaniu głównym PISA 2018 IBE/80/2018 2018.04.25
Zakup i dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2018.04.23
Przygotowanie analizy i rekomendacji dotyczących zgodności Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji z rozporządzeniem o interoperacyjności, w szczególności weryfikacja pod kątem formalnoprawnym procesów przetwarzania danych osobowych w zakresie ich zgodności 2018.04.20
Przygotowanie 2 ekspertyz z zakresu krótkich krótkich charakterystyk kwalifikacji pełnych ze szkolnictwa wyższego 2018.04.20
II tura - Realizacja kodowania zadań otwartych z dziedziny Financial Literacy w badaniu głównym PISA 2018 IBE 79/2018 2018.04.19
Audyt grantu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach umowy ramowej podpisanej z CEDEFOP 2018.04.16
Zapewnienie dostępu do systemu informacji prawnej wraz z codziennymi aktualizacjami dostarczanymi dla Instytutu Badań Edukacyjnych - zamówienie podzielone na częśći 2018.04.13
OGŁOSZENIE II Realizacja kodowania zadań otwartych z zakresu matematyki w badaniu głównym PISA 2018 IBE/80/2018 2018.04.09
Zakup i dostawa papieru kserograficznego na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych 2018.03.30
Zakup 32 abonamentów telefonii komórkowej wraz z aparatami 2018.03.30
Zakodowanie zadań otwartych z dziedziny Reading w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA IBE/82/2018 2018.03.23
Zakodowanie zadań otwartych z dziedziny przyrody w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA IBE/81/2018 2018.03.22
Realizacja kodowania zadań otwartych z zakresu matematyki w badaniu głównym PISA 2018 IBE/80/2018 2018.03.22
Realizacja kodowania zadań otwartych z dziedziny Financial Literacy w badaniu głównym PISA 2018 IBE 79/2018 2018.03.22
Ekspertyza (dzieło) dotycząca rozwiązań wspierających i uelastyczniających wykonywanie zadań ministrów właściwych dla kwalifikacji wynikających z postanowień art. 36 ust. 1 ustawy o ZSK 2018.02.08
Ekspert zewnętrzny w obszarze sektora usług rozwojowych 2018.02.08
Przeprowadzenie badania PISA 2018 w szkołach podstawowych i średnich na terenie Polski 2018.01.23
Zakup abonamentów dla pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych korzystających z usług sportowych i rekreacyjnych, dofinansowanych z ZFŚS. 2018.01.18
Przeprowadzenie badania TIMSS 2019 w szkołach podstawowych 2018.01.18
Przeprowadzenie badanie i ocena sprawozdania finansowego Instytutu Badań Edukacyjnych za 2017 rok 2017.12.15
Prace eksperckie w zakresie umiejętności ekonomicznych (Financial Literacy) w badaniu głównym Programme for International Student Assessment (PISA 2018) 2017.12.15
Rekrutacja szkół do badania głównego Programme for International Student Assessment (PISA 2018) i kontrola badania 2017.12.15
Prace eksperckie w zakresie czytania i interpretacji (Reading) w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA 2017.12.15
Zakodowanie zawodów w badaniu Międzynarodowy program oceny wiedzy i umiejętności uczniów – PISA 2017.12.12
Przeprowadzenie kampanii reklamowej w telewizji poprzez wykonanie i wyemitowanie: lokowania produktu w serialu, materiału w programie popularno-naukowym na antenie o profilu informacyjnym. 2017.12.01
Dostarczenie usług hostingowych w oparciu o chmurę 2017.11.24
Audyt projektu pozakonkursowego „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” 2017.11.21
Diagnoza nauczania przedmiotów przyrodniczych na podstawie badania ogólnopolskiego. 2017.11.08
Ogłoszenie o konkursie 2017.10.16
Wykonanie prac remontowo - budowlanych w budynku IBE - ogłoszenie 2 2017.09.29
Adaptacja pomieszczenia na serwerownię - prace elektryczne 2017.09.15

Dodatkowe informacje