Ogłoszenie o konkursie

Zawiadomienie o wynikach konkursu

na wybór partnera do realizacji projektu


Instytut Badań Edukacyjnych zawiadamia o wyborze na partnera do realizacji projektu: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 03-815 Warszawa ul. Chodakowska 19/31. Protokół z wyboru partnera stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 29.11.2017
Data udostępnienia: 29.11.2017


 Ogłoszenie o konkursie

na wybór partnera do realizacji projektu


Instytut Badań Edukacyjnych działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017r., poz.1460), ogłasza  konkurs , którego celem jest wyłonienie Partnera, który wspólnie z IBE przygotuje wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną- obszar poznawczy” oraz w sytuacji, kiedy projekt uzyska dofinansowanie, weźmie udział w jego realizacji.

Informacje na temat projektu można znaleźć w poniższym linku:

https://efs.men.gov.pl/nabory/ogloszenie-o-konkursie-nr-powr-02-10-00-ip-02-00-00917-opracowanie-i-upowszechnianie-narzedzi-diagnostycznych-wspierajacych-pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-ppp/


Regulamin konkursowy oraz niezbędne załączniki zamieszczono poniżej.


Na zgłoszenia czekamy do dnia 8 listopada do godz. 12.00


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 16.10.2017
Data udostępnienia: 16.10.2017

Dodatkowe informacje

Informacje o wydajności

Application 0.000 seconds (+0.000); 1.25 MB (+1.250) - afterLoad
Application 0.032 seconds (+0.032); 5.94 MB (+4.689) - afterInitialise
Application 0.050 seconds (+0.018); 8.14 MB (+2.205) - afterRoute
Application 0.107 seconds (+0.058); 13.07 MB (+4.925) - afterDispatch
Application 0.111 seconds (+0.004); 13.36 MB (+0.288) - beforeRenderModule mod_search (Szukaj)
Application 0.113 seconds (+0.002); 13.46 MB (+0.108) - afterRenderModule mod_search (Szukaj)
Application 0.113 seconds (+0.000); 13.45 MB (-0.009) - beforeRenderModule mod_menu (Menu główne)
Application 0.121 seconds (+0.007); 13.58 MB (+0.121) - afterRenderModule mod_menu (Menu główne)
Application 0.121 seconds (+0.000); 13.56 MB (-0.011) - beforeRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumbs)
Application 0.123 seconds (+0.002); 13.60 MB (+0.037) - afterRenderModule mod_breadcrumbs (Breadcrumbs)
Application 0.126 seconds (+0.003); 13.70 MB (+0.095) - afterRender

Użycie pamięci

13.71 MB (14,377,680 Bytes)

32 zapytań zarejestrowanych

 1. SELECT `data`
    FROM `h9io7_session`
    WHERE `session_id` = 'c5d7fb8e6833614550fbe355ddde1f61'
 2. DELETE
    FROM `h9io7_session`
    WHERE `time` < 1524316801
 3. SELECT `session_id`
    FROM `h9io7_session`
    WHERE `session_id` = 'c5d7fb8e6833614550fbe355ddde1f61'
    LIMIT 0, 1
 4. INSERT INTO `h9io7_session` (`session_id`, `client_id`, `time`)
    VALUES ('c5d7fb8e6833614550fbe355ddde1f61', 0, 1524317701)
 5. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM h9io7_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_users'
 6. SELECT id, rules
    FROM `h9io7_viewlevels`
 7. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM h9io7_extensions
    WHERE enabled >= 1
    AND type ='plugin'
    AND state >= 0
    AND access IN (1,1)
    ORDER BY ordering
 8. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM h9io7_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_languages'
 9. SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component
    FROM h9io7_menu AS m
    LEFT JOIN h9io7_extensions AS e
    ON m.component_id = e.extension_id
    WHERE m.published = 1
    AND m.parent_id > 0
    AND m.client_id = 0
    ORDER BY m.lft
 10. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM h9io7_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_content'
 11. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM h9io7_categories as c
    LEFT JOIN h9io7_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=1095
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 12. SELECT alias, catid
    FROM h9io7_content
    WHERE id = 1095
 13. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM h9io7_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_contenttemplater'
 14. SELECT *
    FROM h9io7_languages
    WHERE published=1
    ORDER BY ordering ASC
 15. SELECT id, home, template, s.params
    FROM h9io7_template_styles as s
    LEFT JOIN h9io7_extensions as e
    ON e.element=s.template
    AND e.type='template'
    AND e.client_id=s.client_id
    WHERE s.client_id = 0
    AND e.enabled = 1
 16. SELECT a.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    WHERE a.id = 1
 17. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content'
    ORDER BY b.lft
 18. SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count
    FROM h9io7_content AS a
    LEFT JOIN h9io7_categories AS c
    on c.id = a.catid
    LEFT JOIN h9io7_users AS u
    on u.id = a.created_by
    LEFT JOIN h9io7_contact_details AS contact
    on contact.user_id = a.created_by
    LEFT JOIN h9io7_categories as parent
    ON parent.id = c.parent_id
    LEFT JOIN h9io7_content_rating AS v
    ON a.id = v.content_id
    LEFT
    OUTER JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published <= 0
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE a.id = 1095
    AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-21 13:35:01')
    AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-21 13:35:01')
    AND (a.state = 1 OR a.state =2)
 19. SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug
    FROM h9io7_categories as c
    LEFT JOIN h9io7_categories AS s
    ON (s.lft <= c.lft
    AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft
    AND s.rgt < c.rgt)
    LEFT JOIN (SELECT cat.id as id
    FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent
    ON cat.lft BETWEEN parent.lft
    AND parent.rgt
    WHERE parent.extension = 'com_content'
    AND parent.published != 1
    GROUP BY cat.id) AS badcats
    ON badcats.id = c.id
    WHERE (c.extension='com_content' OR c.extension='system')
    AND c.access IN (1,1)
    AND c.published = 1
    AND s.id=8
    AND badcats.id is null
    GROUP BY c.id
    ORDER BY c.lft
 20. SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled
    FROM h9io7_extensions
    WHERE `type` = 'component'
    AND `element` = 'com_attachments'
 21. SELECT created_by, catid
    FROM h9io7_content
    WHERE id = 1095
 22. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_content.article.1095'
    ORDER BY b.lft
 23. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'com_attachments'
    ORDER BY b.lft
 24. SELECT a.*, u.name as creator_name
    FROM h9io7_attachments AS a
    LEFT JOIN h9io7_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    WHERE a.parent_id=1095
    AND ((a.created_by = 0) OR (a.state = 1))
    AND a.parent_type='com_content'
    AND a.parent_entity='article'
    AND a.access IN (1)
    ORDER BY display_name, filename
 25. SELECT b.rules
    FROM h9io7_assets AS a
    LEFT JOIN h9io7_assets AS b
    ON b.lft <= a.lft
    AND b.rgt >= a.rgt
    WHERE a.name = 'edit'
    ORDER BY b.lft
 26. SELECT rules
    FROM h9io7_assets
    WHERE parent_id = 0
 27. SELECT id
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1095
    LIMIT 0, 1
 28. SELECT title
    FROM h9io7_content
    WHERE id=1095
 29. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug
    FROM h9io7_content AS a
    LEFT JOIN h9io7_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 8
    AND a.state = 1
    AND a.access = 1
    AND (a.state = 1 OR a.state = -1)
    AND (publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-04-21 13:35:01')
    AND (publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-04-21 13:35:01')
    ORDER BY a.created DESC
 30. UPDATE h9io7_content
    SET hits = hits + 1
    WHERE id = 1095
 31. SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid
    FROM h9io7_modules AS m
    LEFT JOIN h9io7_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    LEFT JOIN h9io7_extensions AS e
    ON e.element = m.module
    AND e.client_id = m.client_id
    WHERE m.published = 1
    AND e.enabled = 1
    AND (m.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_up <= '2018-04-21 13:35:01')
    AND (m.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR m.publish_down >= '2018-04-21 13:35:01')
    AND m.access IN (1,1)
    AND m.client_id = 0
    AND (mm.menuid = 118 OR mm.menuid <= 0)
    ORDER BY m.position, m.ordering
 32. UPDATE `h9io7_session`
    SET `data` = '__default|a:8:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1524317701;s:18:\"session.timer.last\";i:1524317701;s:17:\"session.timer.now\";i:1524317701;s:22:\"session.client.browser\";s:39:\"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:16:\"com_mailto.links\";a:1:{s:40:\"249cf0089234226e0bef42b4f714a28c94b81131\";O:8:\"stdClass\":2:{s:4:\"link\";s:78:\"http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zapytania-ofertowe/1095-ogloszenie-o-konkursie\";s:6:\"expiry\";i:1524317701;}}}', `time` = 1524317701
    WHERE `session_id` = 'c5d7fb8e6833614550fbe355ddde1f61'

24 typów zapytań zarejestrowanych, posortowanych wg częstotliwości

Zaznacz tabele:
 1. 5 × SELECT extension_id AS "id", element AS "option", params, enabled FROM h9io7_extensions
 2. 4 × SELECT b.rules FROM h9io7_assets AS a LEFT JOIN h9io7_assets AS b ON b.lft <= a.lft AND b.rgt >= a.rgt
 3. 2 × SELECT c.*,CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END as slug FROM h9io7_categories as c LEFT JOIN h9io7_categories AS s ON (s.lft <= c.lft AND s.rgt >= c.rgt) OR (s.lft > c.lft AND s.rgt < c.rgt) LEFT JOIN (SELECT cat.id as id FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 4. 1 × SELECT a.*, u.name as creator_name FROM h9io7_attachments AS a LEFT JOIN h9io7_users AS u ON u.id = a.created_by
 5. 1 × SELECT created_by, catid FROM h9io7_content
 6. 1 × SELECT a.id, a.asset_id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END AS state, a.mask, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.version, a.parentid, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.metadata, a.featured, a.language, a.xreference,c.title AS category_title, c.alias AS category_alias, c.access AS category_access,u.name AS author,contact.id as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND( v.rating_sum / v.rating_count ) AS rating, v.rating_count as rating_count FROM h9io7_content AS a LEFT JOIN h9io7_categories AS c on c.id = a.catid LEFT JOIN h9io7_users AS u on u.id = a.created_by LEFT JOIN h9io7_contact_details AS contact on contact.user_id = a.created_by LEFT JOIN h9io7_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN h9io7_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM h9io7_categories AS cat JOIN h9io7_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt
 7. 1 × SELECT rules FROM h9io7_assets
 8. 1 × SELECT id FROM h9io7_content
 9. 1 × SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, mm.menuid FROM h9io7_modules AS m LEFT JOIN h9io7_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id LEFT JOIN h9io7_extensions AS e ON e.element = m.module AND e.client_id = m.client_id
 10. 1 × SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug FROM h9io7_content AS a LEFT JOIN h9io7_categories AS cc ON cc.id = a.catid
 11. 1 × SELECT title FROM h9io7_content
 12. 1 × SELECT id, home, template, s.params FROM h9io7_template_styles as s LEFT JOIN h9io7_extensions as e ON e.element=s.template AND e.type='template' AND e.client_id=s.client_id
 13. 1 × SELECT folder AS type, element AS name, params FROM h9io7_extensions
 14. 1 × SELECT id, rules FROM `h9io7_viewlevels
 15. 1 × SELECT `session_id` FROM `h9io7_session`
 16. 1 × SELECT m.id, m.menutype, m.title, m.alias, m.path AS route, m.link, m.type, m.level, m.language,m.browserNav, m.access, m.params, m.home, m.img, m.template_style_id, m.component_id, m.parent_id,e.element as component FROM h9io7_menu AS m LEFT JOIN h9io7_extensions AS e ON m.component_id = e.extension_id
 17. 1 × SELECT alias, catid FROM h9io7_content
 18. 1 × SELECT `data` FROM `h9io7_session`
 19. 1 × SELECT * FROM h9io7_languages
 20. 1 × SELECT a.rules FROM h9io7_assets AS a
INNE tabele:
 1. 1 × UPDATE `h9io7_session` SET `data` = '__default|a:8:{s:15:\"session.counter\";i:1;s:19:\"session.timer.start\";i:1524317701;s:18:\"session.timer.last\";i:1524317701;s:17:\"session.timer.now\";i:1524317701;s:22:\"session.client.browser\";s:39:\"CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)\";s:8:\"registry\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:4:\"user\";O:5:\"JUser\":23:{s:9:\"\0*\0isRoot\";b:0;s:2:\"id\";i:0;s:4:\"name\";N;s:8:\"username\";N;s:5:\"email\";N;s:8:\"password\";N;s:14:\"password_clear\";s:0:\"\";s:8:\"usertype\";N;s:5:\"block\";N;s:9:\"sendEmail\";i:0;s:12:\"registerDate\";N;s:13:\"lastvisitDate\";N;s:10:\"activation\";N;s:6:\"params\";N;s:6:\"groups\";a:0:{}s:5:\"guest\";i:1;s:10:\"\0*\0_params\";O:9:\"JRegistry\":1:{s:7:\"\0*\0data\";O:8:\"stdClass\":0:{}}s:14:\"\0*\0_authGroups\";a:1:{i:0;s:1:\"1\";}s:14:\"\0*\0_authLevels\";a:2:{i:0;i:1;i:1;i:1;}s:15:\"\0*\0_authActions\";N;s:12:\"\0*\0_errorMsg\";N;s:10:\"\0*\0_errors\";a:0:{}s:3:\"aid\";i:0;}s:16:\"com_mailto.links\";a:1:{s:40:\"249cf0089234226e0bef42b4f714a28c94b81131\";O:8:\"stdClass\":2:{s:4:\"link\";s:78:\"http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zapytania-ofertowe/1095-ogloszenie-o-konkursie\";s:6:\"expiry\";i:1524317701;}}}', `time` = 1524317701
 2. 1 × UPDATE h9io7_content SET hits = hits + 1
 3. 1 × INSERT INTO `h9io7_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('c5d7fb8e6833614550fbe355ddde1f61', 0, 1524317701
 4. 1 × DELETE FROM `h9io7_session`