Główny specjalista ds. badań i analiz (ZSK1, Z6)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji na stanowisko:

 

Główny specjalista ds. badań i analiz

Nr ref.: ZSK1/Z6/GSBA/32/0102/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

Główny specjalista ds. badań i analiz będzie wykonywał zadania w obszarze wsparcia podmiotów zainteresowanych opracowywaniem sektorowych ram kwalifikacji (SRK).

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie:http://www.kwalifikacje.gov.pl.

 

Główny obowiązki:

- Wykonywanie zadań w obszarze wsparcia podmiotów zainteresowanych opracowywaniem sektorowych ram kwalifikacji (SRK), takich jak m.in.:

- bieżąca współpraca z przedstawicielami podmiotów branżowych, zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie sektorowych ram kwalifikacji,

- gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji dotyczących dobrych praktyk w obszarze zarządzania kwalifikacjami branżowymi, stosowanych w Polsce i za granicą (desk-research),

- współtworzenie raportów, publikacji i materiałów, wspierających interesariuszy ZSK,

- reprezentowanie Instytutu Badań Edukacyjnych – udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk branżowych (także w charakterze prelegenta lub moderatora dyskusji),

- opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz).

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne;

- minimum 2-letnie doświadczenie w pracy analitycznej;

- wiedza nt. przynajmniej jednego spośród wymienionych obszarów:

  • relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie), 
  • edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),
  • idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;

- wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym swobodnego wygłaszania prezentacji i prowadzenia spotkań;

- umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych i jakościowych, a także ich analizy i interpretacji;

- umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów, tj. ekspertyz, raportów, materiałów informacyjnych;

- dobra znajomość pakietu MS Office;

- dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);

- bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność.

 

Dodatkowym atutem będą:

- znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK

- doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;-

- doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi itd.) np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz;

- doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji seminariów, warsztatów, szkoleń.

 

Oferujemy

- Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.

- Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole. 

- Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Warunki zatrudnienia:

 

1)    - Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu.

2)      - Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  do 8 lutego 2018 roku

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF.: ZSK1/Z6/GSBA/32/0102/BIP

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Projekt „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

 

Dodatkowe informacje