Komunikat o potencjalnym naruszeniu ochrony danych osobowych

Instytut Badań Edukacyjnych, jako Administrator danych osobowych, mając na względzie wymogi zawarte art. 34 ust. 1 w związku z ust. 3 lit c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), niniejszym informuje o możliwości naruszenia ochrony danych osobowych, w związku z incydentem do jakiego doszło w dniach 9-10 lutego 2020 r.

W tych dniach doszło do włamania na serwery Instytutu Badań Edukacyjnych i do bardzo prawdopodobnej kradzieży części danych znajdujących się na dyskach (szacuje się, że skopiowano ok. 15 proc. wszystkich zasobów). Wśród skopiowanych zasobów mogły znajdować się wybrane dane osobowe pochodzące z różnych źródeł (m.in. dane z systemu finansowo-księgowego oraz rejestru zawierającego kopie umów), w tym imiona i nazwiska osób, adresy zameldowania, adresy poczty elektronicznej, numery PESEL, telefonów, czy dowodów osobistych.

Po wykryciu naruszenia bezpieczeństwa nielegalny dostęp został zablokowany, podjęte zostały działania zabezpieczające mające na celu uniknięcie podobnych zdarzeń w przyszłości.

Instytut Badań Edukacyjnych dokonał właściwych zgłoszeń w zakresie opisanego zdarzenia, w przewidzianych w przepisach terminach tj. w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia do CERT Polska (CSIRT NASK) oraz w ciągu 72 godzin do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprawa została zgłoszona na policję.

Realizując obowiązek wynikający z treści art. 34 RODO Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie informuje, iż istnieje ryzyko nieuprawnionego dostępu do ww. danych osobowych i zapoznania się z ich treścią.

Możliwymi konsekwencjami ewentualnego naruszenia ochrony danych osobowych jest nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych m.in. w celu:

  • uzyskania przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytów w instytucjach poza bankowych, ponieważ wiele takich instytucji umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy i szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie bez konieczności okazywania dokumentu tożsamości;
  • uzyskania dostępu do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących osobie, której dane naruszono oraz do jej danych o stanie zdrowia, ponieważ często dostęp do systemów rejestracji pacjenta można uzyskać telefonicznie potwierdzając swoją tożsamość za pomocą numeru PESEL;
  • korzystania z praw obywatelskich osoby, której dane naruszono, np.: do głosowania nad środkami budżetu obywatelskiego  - uniemożliwiałoby to właściwej osobie skorzystanie z przysługującego jej prawa;
  • wyłudzenia ubezpieczenia lub środków z ubezpieczenia, co może spowodować dla osoby, której dane dotyczą, negatywne konsekwencje w postaci problemów związanych z próbą przypisania jej odpowiedzialności za dokonanie takiego czynu.
  • zarejestrowania przedpłaconej karty telefonicznej (pre-paid), która może posłużyć do celów przestępczych;
  • próby zawarcia umów cywilno-prawnych, np. najmu nieruchomości;
  • wykorzystania danych do ukrycia swojej tożsamości, np. przy otrzymywaniu mandatów.

Jakkolwiek, jak napisano powyżej nieuprawniony dostęp do danych osobowych, jest jedynie prawdopodobny lecz nieprzesądzony, zalecamy - w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami zaistniałego naruszenia - aby osoby których dane osobowe mogły ulec naruszeniu, podjęły kroki minimalizujące ryzyko wystąpienia negatywnych konsekwencji i nieuprawnionego wykorzystania danych m.in. poprzez:

  • założenie konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej (na rynku dostępne są systemy, instytucje i przedsiębiorstwa, które oferują usługi pozwalające na monitorowanie swojej aktywności kredytowej. Podajemy przykładowe: Biuro Informacji Kredytowej S.A. strona https://www.bik.pl, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. strona https://big.pl, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. stron https://krd.pl, Serwis CHRONPESEL strona https://www.chronpesel.pl).  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości – zgłoszenie tego faktu organom ścigania;
  • zachowanie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu czy telefonu;
  • dokonanie samodzielnego zgłoszenia faktu naruszenia danych osobowych właściwym organom w celu zapobieżenia tzw. „kradzieży tożsamości”.

Administrator danych osobowych w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych i zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków tego naruszenia  podjął niezwłocznie adekwatne środki techniczne i organizacyjne.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Panem Wiesławem Michalskim, Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Dodatkowe informacje