Status prawny

Instytut Badań Edukacyjnych

Forma prawna: instytut badawczy

Data powstania: 9 grudnia 1952 r. (w obecnej formie prawnej funkcjonuje od 1986 r., a pod obecną nazwą od 29 czerwca 1990 r.)

Obecnie funkcję organu założycielskiego pełni Minister Edukacji Narodowej

Organ nadzoruMinister Edukacji Narodowej

REGON: 000178235

NIP: 525-000-86-95

PKD:

KRS: 0000113990 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Struktura własnościowa: państwowa osoba prawna

Podstawy prawne działania IBE:

  • ustawa z dn. 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (Dz.U.2010.96.618)
  • zarządzenie nr 21 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 1990 r. w sprawie przekształcenia Instytutu Badań Pedagogicznych w Instytut Badań Edukacyjnych (Dz. Urz. MEN Nr 5, poz.31, z 1994 r. Nr 5, poz.25)
  • Statut Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie z dnia 8 maja 2017 r. ze zmianami z dnia 11 grudnia 2020 r (pobierz plik PDF)

 

 
Informację wytworzył: Małgorzata Gołębiowska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołębiowska
Informacje zmodyfikował: Marcin Broniszewski
Data wytworzenia: 16.05.2011
Data udostępnienia: 16.05.2011
Data modyfikacji: 05.02.2024
 

Dodatkowe informacje