Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bip.ibe.edu.pl/

Instytut Badań Edukacyjnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Instytutu Badań Edukacyjnych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-09-08.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-14.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • iektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają tekstów alternatywnych (pracujemy nad ich uzupełnieniem).

 • Pliki tekstowe (PDF) w formie załączników nie są dostępne. 

 • Niektóre podstrony portalu nie są w pełni nawigowane z pomocą klawiatury.

 • Na stronie publikowane są pliki zredagowane przez podmioty trzecie, które mogą być niedostępne.

 • W niektórych przypadkach fokus nie jest wyraźnie widoczny. Pracujemy nad poprawą tej niedogodności.

 • Strona nie jest responsywna. W trybie mobilnym część informacji może być niewidoczna (błąd).

 • Niektóre podstrony portalu posiadają akapity z justowaniem.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-07-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-27.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać większości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Broniszewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 241 71 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Instytutu Badań Edukacyjnych

Adres

 • województwo mazowieckie

 • Warszawa

 • Górczewska 8

 • 01-180 Warszawa

Dogodny dojazd do siedziby Instytutu na Górczewskiej 8:

 • linią metra M2 do stacji Młynów, 650 m w linii prostej wzdłuż ul. Górczewskiej na wschód,

 • liniami autobusowymi 136, 171, 190 do przystanku Płocka-Szpital, ok. 300 metrów w linii prostej wzdłuż ul. Górczewskiej na wschód,

 • liniami autobusowymi 103 i 106 z przystanku Płocka-Szpital (na ul. Płockiej), ok 400 m w kierunku wschodnim,

 • liniami tramwajowymi 13, 20, 23, 24, 26 z przystanku Młynarska, ok 300 m w kierunku zachodnim.

Parking:

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego wskazanego przez pracownika recepcji IBE. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością i umieszczeniu jej za szybą.

 • Parking jest bezpłatny.

 • Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu oraz z tyłu budynku. Na teren Instytutu można wjechać przez bramę. Brama otwierana jest automatycznie po uprzednim kontakcie z recepcją przez domofon umieszczony przy bramie od ulicy Tyszkiewicza. Można zadzwonić do pracownika recepcji na numer +48 22 24 17 100 z prośbą o otwarcie bramy na dzieciniec. Osoba pracująca na recepcji wskaże miejsce do zaparkowania przed wejściem do Instytutu.
  Dodatkowo przed bramą wjazdową przy ul. Tyszkiewicza są dostępne dwa miejsca oznaczone “kopertą”. Miejsca poza terenem Instytutu należą do strefy płatnego parkowania.

Pies asystujący:

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku:

 • Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu od ul. Górczewskiej. Na wprost od furtki prowadzi szeroki chodnik do wejścia do budynku przez klatkę B. Przy furtce znajduje się domofon na wysokości 130 cm. Wejście do budynku jest oddalone od furtki o ok. 40 m w linii prostej. Do drzwi wejściowych prowadzi niska pochylnia od lewej strony, a od prawej pojedynczy schodek. Wzdłuż pochylni dostępna jest poręcz.

 • Po lewej stronie drzwi znajduje się domofon na wysokości 150 cm. Należy wywołać na nim recepcję (numer 1). Należy poprosić pracownika recepcji o ewentualną pomoc w uruchomieniu platformy przyschodowej znajdującej się za drzwiami wejściowymi.

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

 • Otwierają się na zewnątrz.

 • Otworzenie drzwi wymaga siły.

 • Drzwi są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.

Przestrzeń za wejściem:

 • Na wprost od wejścia znajdują się schody po lewej stronie, kierujące w górę na parter oraz po prawej stronie kierujące w dół do pomieszczeń piwnicznych. 

 • Po lewej stronie schodów kierujących na parter znajduje się platforma przyschodowa. Pracownik recepcji pomoże uruchomić platformę. 

 • Poręcz znajduje się po prawej stronie schodów. Wychodząc z klatki schodowej, dostajemy się do głównego hallu, gdzie na wprost znajduje się recepcja. 

 • Po prawej stronie od recepcji znajduje się wnęka z toaletami. Środkowe drzwi prowadzą do toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnością.

 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.

 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

 • Punkt obsługi znajduje się na wprost wejścia, w odległości około 3 metrów.

 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.

 • Budynek nie posiada dźwigów osobowych, istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.

Toaleta

 • Dostępna toaleta znajduje się na parterze po prawej stronie od recepcji, we wnęce.
 • Drzwi toalety otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.
 • Dostępne toalety znajdują się też na kondygnacji 1 oraz 2 budynku w klatce B

Siedziba na ul. Nowogrodzkiej

Adres

 • województwo mazowieckie

 • Warszawa

 • Nowogrodzka 47A

 • 00-695 Warszawa

Parking

 • Goście Instytutu mogą skorzystać z miejsc płatnego parkowania dostępnych na ulicy Nowogrodzkiej.

Wejście do budynku

 • Do budynku prowadzą drzwi otwierane lub obrotowe.

 • Aby wjechać wózkiem, należy poprosić ochronę / recepcję budynku o otworzenie obu skrzydeł drzwi.

 • Na 6 piętro, gdzie mieści się biuro Instytutu, można wjechać windą.

Toaleta

W budynku znajduje się częściowo dostępna toaleta.

Pies asystujący

Do Instytutu możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza PJM w siedzibie. Osoby, które potrzebują skorzystać z tej usługi, powinny zgłosić tę potrzebę co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

 

Aplikacje mobilne

brak

Instytut Badań Edukacyjnych jest przyjazny osobom ze specjalnymi potrzebami. Wierzymy, że wszyscy mamy równe i pełne prawo do edukacji. W naszych działaniach to prawo realizujemy każdego dnia. Jesteśmy dla Ciebie dostępni.

 

RODO

Ogólna klauzula informacyjna IBE

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub przekazując korespondencję na ww. adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Instytut zbiera i przetwarza dane osobowe w celu/celach:

 1. realizacji zadań własnych lub zleconych w zakresie działalności statutowej IBE (prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) w związku z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych);
 2. zawarcia i realizacji umowy, której są Państwo stroną lub którą Państwo reprezentujecie bądź zostaliście wskazani w celu kontaktów roboczych w związku z wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) i f RODO);
 3. organizacji wydarzeń publicznych, webinariów, seminariów, konferencji naukowych (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO);
 4. prowadzenia korespondencji oraz dokumentowania korespondencji przychodzącej i wychodzącej w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, w tym w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję (art. 6 ust. 1 lit. f) i b) RODO);
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumentów księgowych (finansowych), dokonywaniem rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 6. prowadzenia postępowań w zakresie zamówień publicznych, zapytań ofertowych, przetargów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
 7. zatrudniania pracowników/współpracowników oraz w celach związanych z realizacją zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO;
 8. archiwizacji dokumentacji, co stanowi obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
 9. ewentualnego dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 10. związanych z korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez IBE (art. 6 ust. 1 lit. a), b), f) RODO);
 11. zapewnienia bezpieczeństwa nad miejscem pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 12. w zakresie i celu określonym w treści wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zakres przetwarzanych danych i źródło ich pozyskania

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko) danych kontaktowych (adres e-mail, telefon) oraz danych o miejscu pracy i zajmowanym stanowisku.  Dane te, jeżeli nie zostały nam przekazane bezpośrednio, mogliśmy pozyskać od Państwa pracodawcy, kontrahentów, współpracowników lub partnerów IBE z którymi Państwo współpracuje bądź reprezentuje, jak również ze źródeł publicznych, w tym stron internetowych i serwisów społecznościowych.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom świadczącym usługi informatyczne, dostawcom systemów informatycznych, poczty elektronicznej i hostingu, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, audytorskie, wykonawcom usług pocztowych i kurierskich. Odbiorcami danych mogą być również podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzanie:

- przez okres konieczny dla realizacji zadań statutowych,

- przez okres konieczny do realizacji umowy, następnie przez okres wymagany przepisami prawa,

- przez okres zatrudnienia a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne,

- do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

- do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

- dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub ustania przyczyn uzasadniających przetwarzanie danych na jej podstawie,

- dane z monitoringu – maksymalnie przez 3 miesiące od daty nagrania.

Mają Państwo poniższe prawa:

 1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. żądania przenoszenia danych osobowych,

Na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby fizycznej, której dane dotyczą.

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez podania przyczyny, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Udzieloną zgodę można wycofać wysyłając informację na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

W sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

 • konieczne w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa,
 • konieczne w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy,
 • dobrowolne w przypadku wyrażanie zgody,
 • dobrowolne w przypadku udziału w wydarzeniach organizowanych przez IBE.

Niepodanie danych skutkować może:

 • niemożnością realizacji zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa,
 • niemożnością zawarcia lub realizacji umowy,
 • niemożnością uczestnictwa w wydarzeniu, subskrypcji newslettera.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane mogę być przekazywane do państw trzecich z uwagi na korzystane przez Administratora z usługi Google Workspace (dawniej G Suite) w związku z ich przechowywaniem w centrach danych Google zlokalizowanych również poza terytorium EOG. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO).

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.

UWAGA:

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zamieściliśmy w:

- Polityce prywatności i plików cookies, która skierowana jest do użytkowników serwisów internetowych oraz profili w serwisach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube) prowadzonych przez IBE, dostępniej pod adresem http://ibe.edu.pl/pl/polityka-prywatnosci

- poszczególnych Klauzulach informacyjnych dedykowanych określonym kategoriom osób fizycznych lub procesom przetwarzania danych osobowych, dostępnych pod adresem http://ibe.edu.pl/pl/rodo

Struktura organizacyjna

schemat-organizacyjny-ibe-15 03 2023

Informację wytworzył: Marcin Broniszewski
Informację udostępnił: Marcin Broniszewski
Informacje zmodyfikował: Marcin Broniszewski
Data wytworzenia: 08.01.2019
Data udostępnienia: 08.01.2019
Data modyfikacji: 31.01.2023

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Instytutu Badań Edukacyjnych składa się z następujących elementów usytuowanych po lewej stronie tzw. Menu głównym:

 • Strona główna
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Status prawny
 • Organizacja
 • Przedmiot działania
 • Polityka wewnętrzna i zagraniczna
 • Rejestry i archiwa
 • Majątek
 • Kontrole
 • Zapytania ofertowe
 • Zapytania ofertowe zakończone
 • Zamówienia publiczne
 • Postępowania zakończone
 • Praca w IBE
 • Udostępnianie informacji
 • Redakcja
 • Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Wyżej wymienione elementy umożliwiają poruszanie się po stronie, a także dostęp do informacji publicznych dot. Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie.

Aby uzyskać powyższe informacje należy „kliknąć” lewym przyciskiem myszy na wybraną nazwę pozycji w Menu.

Każdą z udostępnionych publicznych informacji zawartych na stronie podmiotowej BIP Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie można skopiować lub wydrukować.

W prawym górnym rogu strony znajduje się moduł wyszukujący Szukaj, umożliwiający szybsze wyszukanie żądanej informacji. Aby z niego skorzystać, należy w pustym polu wpisać słowo kluczowe, a następnie nacisnąć na klawiaturze przycisk „Enter”. Po wykonaniu ww. czynności wyświetlą się wszystkie wyniki wyszukiwania.

Strona główna zawiera link w menu, Strona główna którego kliknięcie umożliwia połączenie się ze stroną główną BIP.

 

Strona podmiotowa Instytutu Badań Edukacyjnych jest zgodna z:

a) Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.).

b) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).

Główny specjalista ds. badań i analiz – Regionalny doradca i promotor Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” na stanowisko:

 

Główny specjalista ds. badań i analiz – Regionalny doradca i promotor

Z. Systemu Kwalifikacji (ZSK)

NR REF.: ZSK2/Z2/GSRP/3/0512/IP


Miejsce pracy: Poznań, Lublin 

Zatrudniony pracownik będzie prowadził działania związane z przekazywaniem wiedzy i doradztwem w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

Pierwszym zadaniem będzie nawiązanie i rozwój relacji z interesariuszami i odbiorcami ZSK w dedykowanym regionie. Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.edu.pl.Główne obowiązki:

 • identyfikacja odbiorców i interesariuszy ZSK w regionie tj. np. z administracji samorządowej, urzędów, NGO, pracodawców, organizacji branżowych, uczelni, instytucji szkoleniowych, doradców zawodowych i edukacyjnych,

 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z odbiorcami i interesariuszami ZSK w regionach, m.in. poprzez spotkania z nimi na terenie województwa oraz działania w zakresie docierania do ww. podmiotów i dostarczania im wiedzy jakiej potrzebują nt. ZSK,

 • aktywne, przekonujące i skuteczne zapraszanie do współpracy, udziału w konferencjach, korzystania z doradztwa,

 • pozyskiwanie potrzeb informacyjnych od potencjalnych odbiorców ZSK i interesariuszy (ankiety, wywiady, seminaria) i ich analiza pod kątem sformułowania zakresu doradztwa,

 • usługi doradcze z obszaru tworzenia i wdrożenia ZSK (wyjaśnianie zasad działania i ról podmiotów uczestniczących, przekazywanie korzyści),

 • przygotowanie i prowadzenie seminariów i konferencji,

 • udział w tworzeniu i rozwoju sieci współpracy pomiędzy doradcami IBE,

 • przygotowanie sprawozdań z działalności w regionie w odniesieniu do planowanych celów i zadań zgodnie z obowiązującymi w IBE zasadami.

 

 

 

Wymagania:

 • doświadczenie w pozyskiwaniu do współpracy różnych instytucji (urzędów, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, firm sponsorujących),

 • doświadczenie zawodowe co najmniej 5 letnie,

 • doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu konferencji, seminariów, eventów,

 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym (doświadczenie w redakcji tekstów) i słowem mówionym (doświadczeniu w przeprowadzaniu prezentacji dla dużych grup),

 • wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość,

 • dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych, mile widziane prawo jazdy kat. B,

 • wysoka umiejętność dobrej organizacji pracy i orientacja na jakość w oparciu o zasady prowadzenia projektu,

 • umiejętność i chęć uczenia się oraz rozwoju w tematykach związanych z: funkcjonowaniem regionalnego rynku pracy, powiązaniami systemu edukacji z rynkiem pracy, metod sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych na drodze poza formalnej edukacji itp.,

 • wykształcenie wyższe,

 • kurs zarządzania zmianą i projektami – mile widziana,

 • dobra znajomość pakietu MS Office,

 • znajomość języka angielskiego, min B1.

 

Oferujemy

 

 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.

 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.

 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2019r.

 • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do 11 lutego 2018 r.

 

Prosimy o wpisanie w tytule: NR REF.: ZSK2/Z2/GSRP/3/0512/IP
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne


Dodatkowe informacje