Ogólna klauzula informacyjna IBE

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 

Administratorem danych osobowych jest Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8, 01-180 Warszawa, z którym można się skontaktować telefonicznie pod nr (22) 24 17 101, poprzez adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub przekazując korespondencję na ww. adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Instytut zbiera i przetwarza dane osobowe w celu/celach:

 1. realizacji zadań własnych lub zleconych w zakresie działalności statutowej IBE (prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowywanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki, wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) w związku z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych);
 2. zawarcia i realizacji umowy, której są Państwo stroną lub którą Państwo reprezentujecie bądź zostaliście wskazani w celu kontaktów roboczych w związku z wykonywaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) i f RODO);
 3. organizacji wydarzeń publicznych, webinariów, seminariów, konferencji naukowych (art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO);
 4. prowadzenia korespondencji oraz dokumentowania korespondencji przychodzącej i wychodzącej w formie tradycyjnej oraz elektronicznej, w tym w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na Państwa korespondencję (art. 6 ust. 1 lit. f) i b) RODO);
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumentów księgowych (finansowych), dokonywaniem rozliczeń podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 6. prowadzenia postępowań w zakresie zamówień publicznych, zapytań ofertowych, przetargów - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w związku z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
 7. zatrudniania pracowników/współpracowników oraz w celach związanych z realizacją zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO;
 8. archiwizacji dokumentacji, co stanowi obowiązek prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
 9. ewentualnego dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich praw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 10. związanych z korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych oraz profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez IBE (art. 6 ust. 1 lit. a), b), f) RODO);
 11. zapewnienia bezpieczeństwa nad miejscem pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu – monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 12. w zakresie i celu określonym w treści wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zakres przetwarzanych danych i źródło ich pozyskania

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko) danych kontaktowych (adres e-mail, telefon) oraz danych o miejscu pracy i zajmowanym stanowisku.  Dane te, jeżeli nie zostały nam przekazane bezpośrednio, mogliśmy pozyskać od Państwa pracodawcy, kontrahentów, współpracowników lub partnerów IBE z którymi Państwo współpracuje bądź reprezentuje, jak również ze źródeł publicznych, w tym stron internetowych i serwisów społecznościowych.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom świadczącym usługi informatyczne, dostawcom systemów informatycznych, poczty elektronicznej i hostingu, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, audytorskie, wykonawcom usług pocztowych i kurierskich. Odbiorcami danych mogą być również podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzanie:

- przez okres konieczny dla realizacji zadań statutowych,

- przez okres konieczny do realizacji umowy, następnie przez okres wymagany przepisami prawa,

- przez okres zatrudnienia a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i inne przepisy szczególne,

- do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania: ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

- do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

- dane przetwarzane na podstawie Państwa zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub ustania przyczyn uzasadniających przetwarzanie danych na jej podstawie,

- dane z monitoringu – maksymalnie przez 3 miesiące od daty nagrania.

Mają Państwo poniższe prawa:

 1. żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. żądania usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym”,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. żądania przenoszenia danych osobowych,

Na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), informujemy o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby fizycznej, której dane dotyczą.

W zakresie danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, przysługuje prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez podania przyczyny, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Udzieloną zgodę można wycofać wysyłając informację na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

W sytuacji uznania, że przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

 • konieczne w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa,
 • konieczne w zakresie danych niezbędnych do zawarcia umowy,
 • dobrowolne w przypadku wyrażanie zgody,
 • dobrowolne w przypadku udziału w wydarzeniach organizowanych przez IBE.

Niepodanie danych skutkować może:

 • niemożnością realizacji zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa,
 • niemożnością zawarcia lub realizacji umowy,
 • niemożnością uczestnictwa w wydarzeniu, subskrypcji newslettera.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane mogę być przekazywane do państw trzecich z uwagi na korzystane przez Administratora z usługi Google Workspace (dawniej G Suite) w związku z ich przechowywaniem w centrach danych Google zlokalizowanych również poza terytorium EOG. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO).

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą poddawane profilowaniu.

UWAGA:

Dodatkowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zamieściliśmy w:

- Polityce prywatności i plików cookies, która skierowana jest do użytkowników serwisów internetowych oraz profili w serwisach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube) prowadzonych przez IBE, dostępniej pod adresem http://ibe.edu.pl/pl/polityka-prywatnosci

- poszczególnych Klauzulach informacyjnych dedykowanych określonym kategoriom osób fizycznych lub procesom przetwarzania danych osobowych, dostępnych pod adresem http://ibe.edu.pl/pl/rodo

Dodatkowe informacje