OFERTA PRACY 2017: GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAŃ I ANALIZ

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko Głównego specjalisty ds. badań i analiz.

 

Wymagania wobec kandydatów:

§  wykształcenie wyższe – preferowane nauki społeczne lub ekonomiczne;

§  minimum dwuletnie doświadczenie w pracy analitycznej;

§  znajomość głównych założeń zintegrowanego systemu kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza, przynajmniej z jednego spośród wymienionych obszarów:

-        relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie), 

-        edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),

-        idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),

-        doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;

§  umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania informacji;

§  umiejętności z zakresu analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych;

§  umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. materiały informacyjne, raporty, artykuły publicystyczne lub naukowe;

§  wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność pracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

§  dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);

§  dobra znajomość pakietu MS Office;

§  odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność.

 

Dodatkowym atutem będą:

§  doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;

 

Główny zakres obowiązków: wykonywanie zadań w obszarze przygotowania interesariuszy do wdrażania rozwiązań opisanych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), takich jak:

·         przygotowywanie badań, analiz i ekspertyz na potrzeby projektu ZSK dotyczących zapewniania jakości i zewnętrznego zapewniania jakości oraz ewaluacji;

·         opracowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);

·         opracowywanie metodologii badań, nadzór nad ich prowadzeniem oraz tworzenie raportów z badań dotyczących zapewniania jakości i zewnętrznego zapewniania jakości;

·         wsparcie merytoryczne w przygotowaniu kadry specjalistów do wdrażania ZSK w obszarze walidacji efektów uczenia się;

·         udział w pracach związanych z przygotowywaniem rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych dla podmiotów mogących pełnić funkcje podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości;

·         współtworzenie produktów i rozwiązań o charakterze merytorycznym  i organizacyjnym z zakresu zapewniania jakości, zewnętrznego zapewniania jakości oraz ewaluacji w projekcie ZSK (np. publikacje, interaktywne materiały, system wsparcia dla podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości);

·         udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, spotkaniach, wizytach studyjnych (w tym w roli prelegenta) dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (urlop macierzyński ).

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 17 stycznia 2017 pocztą na adres:

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8

01-180 Warszawa

lub mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Główny specjalista ds. badań i analiz – „umowa na zastępstwo”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Dodatkowe informacje