OFERTA PRACY ZSK: SPECJALISTA DS. BADAŃ I ANALIZ

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. badań i analiz.

 

Wymagania wobec kandydatów:

§  wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne;

§  minimum 2-letnie doświadczenie w pracy analitycznej;

§  wiedza nt. przynajmniej z jednego spośród wymienionych obszarów:

-        relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody
i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie), 

-        edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania
i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),

-        idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),

-        doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;

§  wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym swobodnego wygłaszania prezentacji i prowadzenia spotkań;

§  umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych
i jakościowych, a także ich analizy i interpretacji;

§  umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne;

§  dobra znajomość pakietu MS Office;

§  dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);

§  bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność.

 

Dodatkowym atutem będą:

§  znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK;

§  doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;

§  doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi itd.) np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz;

§  doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji seminariów, warsztatów, szkoleń.

 

Główny zakres obowiązków: wykonywanie zadań w obszarze wsparcia podmiotów przygotowujących się do pełnienia roli instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), takich jak m.in.:

§  gromadzenie, analizowanie i opracowywanie danych ilościowych i jakościowych na potrzeby efektywnej realizacji zadań w Projekcie, w tym przygotowywanie analiz, raportów i opracowań dotyczących walidacji efektów uczenia się oraz wewnętrznego zapewniania jakości nadawania kwalifikacji;

§  bieżąca współpraca z przedstawicielami instytucji zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji, w tym m.in. udział w opisywaniu, modyfikowaniu oraz projektowaniu rozwiązań i metod funkcjonujących w poszczególnych instytucjach, odpowiadanie na pytania dotyczące założeń systemu i zapisów ustawy o ZSK, itd.;

§  współtworzenie raportów, publikacji i materiałów wspierających interesariuszy ZSK, w tym materiałów informacyjnych i szkoleniowych;

§  wsparcie merytoryczne działań nakierowanych na monitorowanie funkcjonowania ZSK, opisywanie kwalifikacji rynkowych, a także przygotowanie systemu wsparcia dla instytucji mogących pełnić funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wobec IC w ZSK;

§  opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);

§  współpraca z zespołem odpowiedzialnym za upowszechnianie rezultatów i produktów Projektu – udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami społecznymi (także w charakterze prelegenta lub moderatora dyskusji);

§  udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz wizytach studyjnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności walidacji efektów uczenia się i wewnętrznego zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji.

 

Warunki zatrudnienia:

Osobie wybranej w procesie rekrutacji zaproponowana zostanie umowa o pracę w wymiarze 1 etatu na okres próbny lub na czas określony do końca trwania projektu (30.06.2018).

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 7 kwietnia 2017 pocztą na adres:

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8

01-180 Warszawa

lub mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Specjalista ds. badań i analiz ”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Dodatkowe informacje