SPECJALISTA DS. BADAŃ I ANALIZ - zad. 1

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje 4 osób na stanowisko Specjalisty ds. badań i analiz.

Wymagania wobec kandydatów:

§  wykształcenie wyższe – preferowane nauki społeczne lub ekonomiczne;

§  minimum roczne doświadczenie w pracy analitycznej;

§  znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza dotycząca przynajmniej jednego spośród wymienionych obszarów:

-        relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji edukacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie),

-        edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób,

-        idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE).

§  wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

§  umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania informacji, a także ich analizy i interpretacji;

§  umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów (materiały informacyjne, raporty);

§  dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);

§  dobra znajomość pakietu MS Office;

§  odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność.

Dodatkowym atutem będą:

§  doświadczenie w pracy w administracji publicznej lub doświadczenie we współpracy z podmiotami administracji publicznej;

§  doświadczenie w prowadzeniu seminariów, warsztatów, szkoleń.

 

Główny zakres obowiązków: wykonywanie zadań w obszarze wsparcia dla kadr ministerstw  rozpatrujących wnioski o włączenie do ZSK kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego. Do głównych zadań osoby zajmującej stanowisko należeć będzie:

 

§  bieżąca współpraca z ministerstwami, organizowanie wymiany informacji oraz doświadczeń pomiędzy ministerstwami i podmiotami współpracującymi z ministerstwami, pozwalające na wspieranie procesów dotyczących funkcjonowanie ZSK;

§  gromadzenie, analizowanie  i opracowywanie informacji  pozyskiwanych z poszczególnych ministerstw dotyczących dobrych praktyk,  które mogą posłużyć do usprawniania rozwiązań  przyjętych w ZSK;

§  identyfikowanie zapotrzebowania na informacje i szkolenia dotyczące zagadnień związanych z systemem kwalifikacji;

§  współpraca przy tworzeniu poradników, materiałów informacyjnych i szkoleniowych  wspierających działania administracji centralnej w obszarze kwalifikacji;

§  uczestniczenie w organizacji seminariów dla administracji centralnej;

§  współtworzenie raportów, publikacji i materiałów wspierających interesariuszy ZSK;

§  opracowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);

§  udział w konferencjach, seminariach, spotkaniach dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji.

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony.

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do  22 września 2017 roku mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Specjalista ds. badań i analiz Zadanie 1”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Informację zmodyfikowałaKatarzyna Mikulska-Kędzierska

Zakres modyfikacji: Termin składania zgłoszeń

Data modyfikacji: 2017-09-19 

 

Dodatkowe informacje