SPECJALISTA DS. BADAŃ I ANALIZ - zad. 2

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko
Specjalisty ds. badań i analiz.

Wymagania wobec kandydatów:

§  wykształcenie wyższe – preferowane nauki społeczne lub ekonomiczne;

§  minimum roczne doświadczenie w pracy analitycznej;

§  znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza dotycząca przynajmniej jednego spośród wymienionych obszarów:

o   relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji edukacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie),

o   edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),

o   idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),

o   doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;

§  wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność pracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

§  umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania informacji;

§  umiejętności z zakresu analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych;

§  umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów, tj. materiałów informacyjnych, raportów, artykułów publicystycznych lub naukowych;

§  dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);

§  dobra znajomość pakietu MS Office;

§  odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność.

Dodatkowym atutem będą:

§  doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;

§  doświadczenie w opisywaniu efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji nadawanych w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego lub poza nimi;

Główny zakres obowiązków: wykonywanie zadań w obszarze wsparcia dla podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK, w tym kwalifikacji rynkowych. Do głównych zadań osoby zajmującej stanowisko należeć będzie:

§  przygotowywanie badań, analiz i ekspertyz na potrzeby projektu ZSK, dotyczących opisu kwalifikacji rynkowych;

§  wsparcie merytoryczne prac w obszarze opisywania kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego zgodnie z wymogami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, realizowanych we współpracy z partnerami społecznymi;

§  opracowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);

§  współprowadzenie seminariów informacyjnych na temat opisywania kwalifikacji w ZSK dla przedstawicieli zainteresowanych środowisk;

§  współtworzenie produktów i rozwiązań o charakterze merytorycznym i organizacyjnym z zakresu opisu kwalifikacji w projekcie ZSK (np. publikacje, interaktywne materiały, system wsparcia dla podmiotów opisujących kwalifikacje rynkowe);

§  udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, spotkaniach, wizytach studyjnych (w tym w roli prelegenta) dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności opisywania kwalifikacji rynkowych i współpracy z podmiotami opisującymi kwalifikacje rynkowe.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca trwania projektu (czerwiec 2018 r.).

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 19  września 2017 roku mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Specjalista ds. badań i analiz zad. 2”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje