SPECJALISTA DS. BADAŃ I ANALIZ - zad. 3

 

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. badań i analiz.

Wymagania wobec kandydatów:

·         wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne;

·         minimum 2-letnie doświadczenie w pracy analitycznej;

·         wiedza nt. przynajmniej jednego spośród wymienionych obszarów:

- relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie), 

- edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),

- idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),

- doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;

·         wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym swobodnego wygłaszania prezentacji i prowadzenia spotkań;

·         umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych i jakościowych, a także ich analizy i interpretacji;

·         umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne;

·         dobra znajomość pakietu MS Office;

·         dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);

·         bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność.

Dodatkowym atutem będą:

·         znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK;

·         doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;

·         doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi itd.) np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz;

·         doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji seminariów, warsztatów, szkoleń.

Główny zakres obowiązków: wykonywanie zadań w obszarze wsparcia podmiotów przygotowujących się do pełnienia roli instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), takich jak m.in.:

·         gromadzenie, analizowanie i opracowywanie danych ilościowych i jakościowych na potrzeby efektywnej realizacji zadań w Projekcie, w tym przygotowywanie analiz, raportów i opracowań dotyczących walidacji efektów uczenia się oraz wewnętrznego zapewniania jakości nadawania kwalifikacji;

·         bieżąca współpraca z przedstawicielami instytucji zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji, w tym m.in. udział w opisywaniu, modyfikowaniu oraz projektowaniu rozwiązań i metod funkcjonujących w poszczególnych instytucjach, odpowiadanie na pytania dotyczące założeń systemu i zapisów ustawy o ZSK, itd.;

·         współtworzenie raportów, publikacji i materiałów wspierających interesariuszy ZSK, w tym materiałów informacyjnych i szkoleniowych;

·         wsparcie merytoryczne działań nakierowanych na monitorowanie funkcjonowania ZSK, opisywanie kwalifikacji rynkowych, a także przygotowanie systemu wsparcia dla instytucji mogących pełnić funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wobec IC w ZSK;

·         opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);

·         współpraca z zespołem odpowiedzialnym za upowszechnianie rezultatów i produktów Projektu – udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami społecznymi (także w charakterze prelegenta lub moderatora dyskusji);

·         udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz wizytach studyjnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności walidacji efektów uczenia się i wewnętrznego zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji.

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca trwania projektu.

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 29 września 2017 pocztą na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Specjalista ds. badań i analiz – wsparcie IC - zad. 3”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Data modyfikacji: 29.09.2017


Informację zmodyfikowała: Jolanta Rzęsista

 

Dodatkowe informacje