Główny specjalista ds. badań i analiz / Zadanie 2

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko Głównego specjalisty ds. badań i analiz.

 

Wymagania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe – preferowane nauki społeczne lub ekonomiczne;

- minimum dwuletnie doświadczenie w pracy analitycznej;

- znajomość głównych założeń zintegrowanego systemu kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza, przynajmniej z jednego spośród wymienionych obszarów:

-relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie), 

-edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),

-idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),

-doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;

- umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania informacji;

- umiejętności z zakresu analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych;

- doświadczenie i umiejętności w zakresie swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym sporządzania raportów, ekspertyz lub artykułów (potwierdzone autorstwem wskazanych materiałów);

- wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność pracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

- dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej C1);

- dobra znajomość pakietu MS Office;

- odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność.

 

Dodatkowym atutem będą:

- doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub ekonomicznych;

- doświadczenie w opisywaniu efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji nadawanych w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego lub poza nimi;

- doświadczenie w pracy dydaktycznej i/lub wygłaszaniu prezentacji, prowadzeniu szkoleń, moderowaniu spotkań.

 

Główny zakres obowiązków:

- wykonywanie zadań w obszarze wsparcia dla podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK, w tym kwalifikacji rynkowych;

- wsparcie merytoryczne prac w obszarze opisywania kwalifikacji nadawanych poza systemami oswiaty i szkolnictwa wyższego zgodnie z wymogami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, realizowanych we współpracy z partnerami społecznymi;

-  opracowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);

- współprowadzenie seminariów informacyjnych na temat opisywania kwalifikacji w ZSK dla przedstawicieli zainteresowanych środowisk;

- współtworzenie produktów i rozwiązań o charakterze merytorycznym  i organizacyjnym z zakresu opisu kwalifikacji w projekcie ZSK  (np. publikacje, raporty, interaktywne materiały, system wsparcia dla podmiotów opisujących kwalifikacje rynkowe);

- udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, spotkaniach, wizytach studyjnych (w tym w roli prelegenta) dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności opisywania kwalifikacji rynkowych i współpracy z podmiotami opisującymi kwalifikacje rynkowe.

 

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na okres próbny z możliwością zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu.

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 20 listopada 2017 roku, mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Główny specjalista ds. badań i analiz” zad. 2

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Dodatkowe informacje