Specjalista ds. badań i analiz/ zadanie 3

W związku z realizacją projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”, Instytut Badań Edukacyjnych poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty ds. badań i analiz.

 

Wymagania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne;

- minimum 2-letnie doświadczenie w pracy analitycznej;

- wiedza nt. przynajmniej jednego spośród wymienionych obszarów:

- relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie), 

- edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),

- idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),

- doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;

- wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym swobodnego wygłaszania prezentacji i prowadzenia spotkań;

- umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych i jakościowych, a także ich analizy i interpretacji;

- umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne;

- dobra znajomość pakietu MS Office;

- dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);

- bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność.

Dodatkowym atutem będą:

- znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK;

- doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;

- doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi itd.) np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz;

- doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji seminariów, warsztatów, szkoleń.

 

 

Główny zakres obowiązków:

-Udział w pracach koncepcyjnych i badawczo-rozwojowych obejmujących opracowywanie rozwiązań z zakresu walidacji efektów uczenia się, w tym metod i narzędzi walidacji, rekomendacji, podręczników i instruktaży;

- Gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących polityk publicznych, projektów, praktyk i badań z zakresu walidacji efektów uczenia się w Polsce i za granicą (desk-research).

- Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz wizytach studyjnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji.

- Współpraca z zespołem odpowiedzialnym za współpracę krajową i zagraniczną oraz upowszechnianie rezultatów i produktów Projektu.

- Sporządzanie i pilnowanie przepływu dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi.

Kandydat powinien posiadać:

- Wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych).

-bieżąca współpraca z przedstawicielami instytucji zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji, w tym m.in. udział w opisywaniu, modyfikowaniu oraz projektowaniu rozwiązań i metod funkcjonujących w poszczególnych instytucjach, odpowiadanie na pytania dotyczące założeń systemu i zapisów ustawy o ZSK, itd

- Przynajmniej trzyletnie doświadczenie w pracy analityczno-badawczej (w tym szukanie, selekcjonowanie i prezentowanie informacji, tworzenie koncepcji badań i narzędzi badawczych, analiza danych jakościowych lub ilościowych formułowanie wniosków i rekomendacji).

- Umiejętność pisania tekstów potwierdzoną doświadczeniem w przygotowywaniu, redagowaniu i edytowaniu tekstów (np. materiałów informacyjnych, raportów, artykułów publicystycznych lub naukowych), na podstawie dołączonej do CV próbki tekstu.

- Umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

- Bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (na poziomie co najmniej C1).

- Dobrą znajomość pakietu MS Office.

- Kompetencje w zakresie pracy zespołowej, komunikatywności, samodzielności i rzetelności.

Kompetencje, które będą dodatkowym atutem kandydata:

Wiedza w jednym z niżej wymienionych obszarów:

- Polityka na rzecz uczenia się przez całe życie i mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach Unii Europejskiej),

- Metody i narzędzia służące do diagnozowania oraz sprawdzania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (w tym metody i narzędzia stosowane na rynku pracy, w edukacji formalnej lub pozaformalnej).

- Doświadczenie w pracy koncepcyjnej nad interaktywnymi narzędziami on-line.

- Doświadczenia w pracy w międzynarodowych projektach.

Oferujemy:

- Rozwój w stabilnej firmie;

- Dobre wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę (po okresie próbnym);

- Możliwość zdobycia doświadczenia i podwyższenia kwalifikacji;

- Pracę w kilkuosobowym zespole.

Warunki zatrudnienia:

 

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zawarta na okres próbny z możliwością zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu.

Zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy nadsyłać do 20 listopada 2017 roku, mailowo na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko: Główny specjalista ds. badań i analiz” zad. 2

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

IBE zastrzega sobie prawo skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

 

Dodatkowe informacje