Specjalista ds. badań i analiz (ZSK1/Z2)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu systemowego:

„Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”

 

na stanowisko:

Specjalista ds. badań i analiz

NR REF.: ZSK1/Z2/SBD/16/1501/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za obszar wsparcia dla podmiotów zainteresowanych włączeniem kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do ZSK, w tym kwalifikacji rynkowych.

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl

Główne obowiązki

 • przygotowywanie badań, analiz i ekspertyz na potrzeby projektu ZSK, dotyczących opisu kwalifikacji rynkowych;
 • wsparcie merytoryczne prac w obszarze opisywania kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego zgodnie z wymogami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, realizowanych we współpracy z partnerami społecznymi;
 • opracowanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);
 • współprowadzenie seminariów informacyjnych oraz spotkań roboczych dotyczących opisywania kwalifikacji w ZSK dla przedstawicieli zainteresowanych środowisk;
 • współtworzenie produktów i rozwiązań o charakterze merytorycznym i organizacyjnym z zakresu opisu kwalifikacji w projekcie ZSK (np. publikacje, interaktywne materiały, system wsparcia dla podmiotów opisujących kwalifikacje rynkowe);
 • Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach oraz spotkaniach z interesariuszami, wizytach studyjnych (w tym w roli prelegenta) dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności opisywania kwalifikacji rynkowych i współpracy z podmiotami opisującymi kwalifikacje rynkowe.

 

 

Wymagania

 • wykształcenie wyższe – preferowane nauki społeczne lub ekonomiczne;
 • minimum roczne doświadczenie w pracy analitycznej;
 • znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza dotycząca przynajmniej jednego spośród wymienionych obszarów:

- relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji edukacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie),

- edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),

- idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),

- doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;

 • wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność pracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 • umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania informacji;
 • umiejętności z zakresu analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych;
 • Doświadczenie w redagowaniu i edycji tekstów (ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne).
 • dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność współpracy, orientacja zadaniowa i elastyczność.

 

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;
 • doświadczenie w opisywaniu efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji nadawanych w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego lub poza nimi;

 

Oferujemy

 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu.
 • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 04.02.2018 r.

Prosimy o wpisanie w tytule numeru ref.: ZSK1/Z2/SBA/16/1501/BIP

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Projekt „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje