Specjalista ds. badań i analiz (ZSK1/Z3)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu systemowego:

„Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”

 

na stanowisko:

Specjalista ds. badań i analiz

NR REF.: ZSK1/Z3/SBA/25/2601/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za wsparcie w przygotowaniu instytucji certyfikujących i walidujących przy wdrożeniu rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji zgodnych ze standardami ZSK.

Główny zakres obowiązków:

Wykonywanie zadań w obszarze wsparcia podmiotów przygotowujących się do pełnienia roli instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), takich jak m.in.:

·         gromadzenie, analizowanie i opracowywanie danych ilościowych i jakościowych na potrzeby efektywnej realizacji zadań w Projekcie, w tym przygotowywanie analiz, raportów i opracowań dotyczących walidacji efektów uczenia się oraz wewnętrznego zapewniania jakości nadawania kwalifikacji;

·         bieżąca współpraca z przedstawicielami instytucji zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji, w tym m.in. udział w opisywaniu, modyfikowaniu oraz projektowaniu rozwiązań i metod funkcjonujących w poszczególnych instytucjach, odpowiadanie na pytania dotyczące założeń systemu i zapisów ustawy o ZSK, itd.;

·         współtworzenie raportów, publikacji i materiałów wspierających interesariuszy ZSK, w tym materiałów informacyjnych i szkoleniowych;

·         wsparcie merytoryczne działań nakierowanych na monitorowanie funkcjonowania ZSK, opisywanie kwalifikacji rynkowych, a także przygotowanie systemu wsparcia dla instytucji mogących pełnić funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wobec IC w ZSK;

·         opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz);

·         współpraca z zespołem odpowiedzialnym za upowszechnianie rezultatów i produktów Projektu – udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami społecznymi (także w charakterze prelegenta lub moderatora dyskusji);

·         udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz wizytach studyjnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności walidacji efektów uczenia się i wewnętrznego zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji.

 

Wymagania wobec kandydatów:

1)      wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne;

2)      minimum 2-letnie doświadczenie w pracy analitycznej;

3)      wiedza nt. przynajmniej jednego spośród wymienionych obszarów:

- relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie), 

- edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),

- idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),

- doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;

4)      wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym swobodnego wygłaszania prezentacji i prowadzenia spotkań;

5)      umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych i jakościowych, a także ich analizy i interpretacji;

6)      umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne;

7)      dobra znajomość pakietu MS Office;

8)      dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);

9)      bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność.

Dodatkowym atutem będą:

·         znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK;

·         doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;

·         doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi itd.) np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz;

·         doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji seminariów, warsztatów, szkoleń.

 

Oferujemy

  • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.
  • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
  • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Warunki zatrudnienia:

  • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu.
  • Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 04.02.2018 r.

Prosimy o wpisanie w tytule numeru ref.: NR REF.: ZSK1/Z3/SBA/25/2601/BIP

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Projekt „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje