Ekspert merytoryczny (ZSK1/Z7)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” na stanowisko:

 

Ekspert merytoryczny

 

ZSK1/Z7/EM/26/3001/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Wymagania wobec kandydatów:

- wykształcenie wyższe – preferowane nauki społeczne, przyrodnicze lub ekonomiczne

- doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków EFS;

- doświadczenie w pracy analitycznej;

- oświadczenie w przygotowywaniu publikacji z nw. obszaru tematycznego;

- znajomość głównych założeń zintegrowanego systemu kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza ekspercka, przynajmniej z jednego spośród wymienionych obszarów:

1)      relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie), 

2)      edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),

3)      idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),

4)      doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR;

- umiejętności z zakresu analizy i interpretacji danych ilościowych i jakościowych;

- umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. materiały informacyjne, raporty, artykuły publicystyczne lub naukowe;

- wysokie zdolności interpersonalne, w tym umiejętność pracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi;

- dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie co najmniej B2);

- dobra znajomość pakietu MS Office;

- odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, dokładność i rzetelność.

 

Dodatkowym atutem będą:

- doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy;

- posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych/ekonomicznych

Główny zakres obowiązków: wykonywanie zadań w obszarze monitorowania funkcjonowania Zintegrowanego  Systemu Kwalifikacji (ZSK) ) i/lub wsparcia podmiotów przygotowujących się do pełnienia roli instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), takich jak:

1)      nadzór nad procesem działań dotyczących monitorowania i ewaluacji ZSK,

2)      doradztwo i wsparcie w zakresie badań dotyczących monitorowania ZSK,

3)      doradztwo i wsparcie w zakresie metodologii prowadzonych prac analitycznych w zakresie ewaluacji ,

4)      doradztwo i prowadzenie analiz ilościowych i jakościowych  oraz opracowywanie wyników,

5)      udział w opracowaniu wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych;

6)      opracowywanie rekomendacji dla rozwoju ZSK w oparciu o wyniki ewaluacji i monitorowania,

7)      opracowywanie raportów,

8)      udział w pracach przy  tworzeniu  produktów i rozwiązań o charakterze merytorycznym  i organizacyjnym z zakresu monitorowania funkcjonowania ZSK i/lub wsparcia podmiotów przygotowujących się do pełnienia roli instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK);

9)      udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach, spotkaniach, wizytach studyjnych (w tym w roli prelegenta) dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji.

Oferujemy


·    Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych.

·         Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.

·         Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. do 11  lutego 2018 r.

Warunki zatrudnienia:

·   Zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu. Pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu.

·        Możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF: ZSK1/Z7/EM/26/3001/BIP

 

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym ” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Informujemy, że Administratorem danych jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Dodatkowe informacje