Lider - Ekspert (ZSK3)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu systemowego „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” na stanowisko:

Lider - Ekspert

Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref. ZSK3/70/0407/BIP

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl.

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie ściśle współpracowała z opiekunami poszczególnych zadań, wyznaczała zakres prac prowadzonych przez zespół merytoryczny projektu, a także monitorowała i oceniała ich realizację.

Główne obowiązki:

 • ścisła współpraca z opiekunami zadań (odpowiedzialnymi za jakość prac prowadzonych w poszczególnych obszarach projektu) – 8 osób – oraz ekspertami merytorycznymi, nakierowana na spójność, jakość i poprawność merytoryczną rezultatów prowadzonych prac (koncepcji, rozwiązań, narzędzi),
 • wyznaczanie celów i zakresu wszystkich prac merytorycznych prowadzonych przez zespół projektu (ok. 80 osób), a także monitorowanie i bieżąca ocena ich realizacji,
 • czuwanie nad zgodną z planem realizacją przyjętego harmonogramu działań merytorycznych, a także celowością i racjonalnością wydatkowania środków na działania o charakterze merytorycznym (budżet projektu – ok. 45 mln zł brutto),
 • czuwanie nad sprawozdawczością w projekcie (w tym do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju) od strony jej poprawności merytorycznej,
 • bieżąca współpraca z Liderami-Ekspertami innych projektów dotycząca wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (3 osoby) na rzecz spójnego, efektywnego i zgodnego z ustawą funkcjonowania ZSK w Polsce,
 • bieżąca współpraca z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie wspierania prac prowadzonych przez ministra-koordynatora ZSK i opracowywania rekomendacji dla dalszego rozwoju ZSK,
 • reprezentowanie projektu na konferencjach, debatach i seminariach poświęconych tematyce ZSK, edukacji oraz rynku pracy, w szczególności tych o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,
 • raportowanie efektywności działań realizowanych w projekcie dyrekcji Instytutu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych,
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania projektami, mile widziane doświadczenie w zarządzaniu, realizacji, nadzorowaniu realizacji i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym EFS,  
 • znajomość założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK; wiedza ekspercka przynajmniej z jednego spośród wymienionych obszarów: 1) relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce, 2) idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE), 3) doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR,
 • wysoko rozwinięte umiejętności w obszarze prowadzenia projektów, w tym nastawienie na realizację celów oraz umiejętność priorytetyzowania zadań i przewidywania długofalowych konsekwencji podjętych decyzji, doskonała organizacja pracy własnej oraz umiejętność organizowania pracy innych, w tym egzekwowania realizacji ustalonych celów, umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, w tym umiejętność współpracy  z pracownikami na różnych szczeblach w organizacji, umiejętność budowania i utrzymywania relacji z przedstawicielami różnego typu podmiotów (ministerstwa, agencje rządowe, organizacje branżowe, podmioty komercyjne), umiejętności negocjacyjne,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, dbałość o szczegóły, wysoka kultura osobista,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – min. poziom B2,
 • dobra znajomość pakietu MS Office.

Mile widziane:

 • praktyczna znajomość metodyk zarządzania projektami,
 • doświadczenie we współpracy z przedstawicielami administracji rządowej,
 • doświadczenie we współpracy z instytucjami i agendami europejskimi.

Oferujemy

 • Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 9000 -11000 zł.
 • Udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym 
  w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań systemowych w skali całego kraju.
 • Wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.
 • Pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole.
 • Zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) w wymiarze 1 etatu 
  z perspektywą zawarcia umowy na okres realizacji projektu (2,5 roku) oraz zatrudnienia w kolejnych projektach dot. wdrażania ZSK.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
w terminie do 22 lipca 2018 r.

Nr ref. ZSK3/70/0407/BIP

Prosimy o zawarcie w CV oświadczenia:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” albo oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji i przyszłych procesów rekrutacji” oraz poniższego Oświadczenia:

 

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

 

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowana/y że:

• Administrator danych i kontakt do niego: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180, Warszawa; e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. ; Tel: 22 2417100

• Kontakt do inspektora ochrony danych:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

• Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

• Podstawa prawna: Art. 22ust. 1 i 4 ustawy Kodeks Pracy i przepisów wykonawczych do tej ustawy w zakresie określonym w tych aktach prawnych, na podstawie wyrażonej zgody w pozostałym zakresie.

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy.

• Kandydat posiada prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

• Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie jest stosowane profilowanie.

• Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

 IBE zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Projekt „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” (dalej jako „Projekt”) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Dodatkowe informacje