Specjalista ds. badań i analiz - obszar walidacji (NR REF.: ZSK2/Z4/212/SBA/2207/BIP )

 

 

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” na stanowisko:

 

Specjalista ds. badań i analiz

NR REF.: ZSK2/Z4/212/SBA/2207/BIP 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie głównie odpowiedzialna za wsparcie – od strony merytorycznej i organizacyjnej – prac nad dobrymi praktykami w zakresie walidacji efektów uczenia się i zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji.

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl  

 

Główne obowiązki:  

 • udział w pracach koncepcyjnych i badawczo-rozwojowych obejmujących opracowywanie rozwiązań z zakresu walidacji efektów uczenia się, w tym metod i narzędzi walidacji, rekomendacji, podręczników i instruktaży,
 • gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących polityk publicznych, projektów, praktyk i badań z zakresu walidacji efektów uczenia się w Polsce i za granicą (desk research),
 • opracowywanie dobrych praktyk z zakresu walidacji efektów uczenia się, w tym redakcja merytoryczna oraz opracowywanie schematów procesu walidacji efektów uczenia się,
 • działania wspierające w obszarze tworzenia koncepcji vademecum walidacji oraz innowacyjnego narzędzia do diagnozowania i weryfikacji wybranych kompetencji społecznych,
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne w zakresie realizacji zamówień publicznych, np. przygotowanie założeń i wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowej, udział w spotkaniach z wykonawcami,
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach oraz spotkaniach z interesariuszami, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji,
 • w szczególności walidacji efektów uczenia się.

 

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych),
 • umiejętności analityczne potwierdzone min. rocznym doświadczeniem w pracy analityczno-badawczej (w tym szukanie, selekcjonowanie i prezentowanie informacji, tworzenie koncepcji badań i narzędzi badawczych, analiza danych jakościowych lub ilościowych formułowanie wniosków i rekomendacji),
 • wiedza z min. 1 obszaru spośród wymieniowych 4 obszarów:
 1.  polityka na rzecz uczenia się przez całe życie i mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach Unii Europejskiej),
 2.  walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w rozumieniu ustawy o ZSK, kluczowych dokumentów wydanych przez organy Unii Europejskiej i podlegające im instytucje  oraz zagranicznych systemów walidacji (w tym podstawowe rodzaje walidacji, jej możliwe cele, zakres, rezultaty, grupy odbiorców, metody i narzędzia);
 3.  zapewnianie jakości procesu nadawania kwalifikacji w rozumieniu ustawy o ZSK oraz innych norm europejskich i międzynarodowych;
 4.  stosowanie języka efektów uczenia się, m.in. w celu opisywania kwalifikacji rynkowych w rozumieniu zgodnym z ustawą o ZSK.
 • doświadczenie w przygotowywaniu, redagowaniu i edytowaniu tekstów (np. materiałów informacyjnych, raportów, artykułów publicystycznych lub naukowych),
 • wysokie zdolności interpersonalne i analityczne oraz umiejętność współpracy wewnątrz dużego zespołu projektowego,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • podstawowa wiedza na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,
 • dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (zastępstwo) do 31.12.2019
  z możliwością pracy w kolejnych projektach,
 • wynagrodzenie zasadnicze: 5 520 zł brutto,
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych,
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespole,
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 04.08.2019 na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF: NR REF.: ZSK2/Z4/212/SBA/2207/BIP

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”,

oraz klauzuli zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”

 

 

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję 
na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 
do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje