Główny Specjalista ds. badań i analiz– 0.5 etatu (NR REF. ZSK3/Z7/213/GS/2607/BIP)

 

 

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”  na stanowisko:

 

 

Główny Specjalista ds. badań i analiz– 0.5 etatu

(badania ilościowe, statystyka)

NR REF. ZSK3/Z7/213/GS/2607/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

Wymiar etatu: 0.5

 

Głównymi zadaniami osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą:

 • udział w pracach koncepcyjnych dotyczących monitorowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w tym praca nad  koncepcją badawczą, narzędziami badawczymi oraz doborem próby do badań,
 • udział w sporządzaniu raportów, zestawień i baz danych w oparciu o rezultaty pracy zespołu oraz analizę desk research,
 • udział przy prowadzeniu analiz danych – w tym projektowanie i prowadzenie zaawansowanych analiz statystycznych,  przygotowaniu raportów i publikacji  z przeprowadzonych badań i analiz,
 • planowanie i opieka merytoryczna nad organizacją prac dot. realizacji badań w tym: przygotowanie baz danych,
 • wsparcie merytoryczne i organizacyjne w zakresie realizacji zamówień publicznych, w tym sporządzanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi oraz bieżąca współpraca z wykonawcami.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne,
 • znajomość metodologii ilościowych badań społecznych, 
 • znajomość statystyki opisowej, metody reprezentacyjnej i wnioskowania statystycznego (w tym umiejętność modelowania),
 • min. dwa lata doświadczenia zawodowego w planowaniu i organizacji badań,
 • umiejętności analityczne; analiza i prezentacja danych ilościowych
 • umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji oraz tworzenia baz danych do realizacji badań,
 • bardzo dobra znajomość programów do ilościowej analizy danych (szczególnie SPSS, Stata lub R);
 • znajomość języka angielskiego – min. poziom B2,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania
 • i edytowania tekstów tj. ekspertyz, raportów, materiałów informacyjnych,
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność organizacji oraz planowania pracy własnej, odpowiedzialność, rzetelność,
 • wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Dodatkowe atuty:

 • wiedza na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Oferujemy:

 • wymiar etatu: 0.5,
 • wynagrodzenie zasadnicze: 3 050.00 zł brutto przy 0.5 etatu,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na zastępstwo na czas określony do 24.01.2020 r. z możliwością pracy w kolejnych projektach,
 • udział w ciekawych projektach badawczych z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań systemowych,
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole,
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 05.08.2019 na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

Prosimy o wpisanie w tytule NR REF. ZSK3/Z7/213/GS/2607/BIP


Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”,

oraz klauzuli zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”

 

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję 
na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 
do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 [1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje