Ekspert merytoryczny - opiekun zadania 3 w projekcie ZSK2 (Nr ref.: ZSK2/Z3/216/EMOZ/0108/BIP)

 

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” na stanowisko:

 

Ekspert merytoryczny - opiekun zadania 3 w projekcie ZSK2

 

 

Nr ref.: ZSK2/Z3/216/EMOZ/0108/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za bieżącą koordynację oraz nadzór prac podmiotów opracowujących opisy kwalifikacji wraz z materiałami niezbędnymi do ich certyfikowania (opis walidacji, opis wewnętrznego systemu zapewniania jakości, przykładowe narzędzie walidacji). Będzie również uczestniczyła w pracach koncepcyjnych nakierowanych na doskonalenie rozwiązań w tym obszarze oraz przygotowanie postępowań przetargowych od strony merytorycznej. Osoba ta będzie ściśle współpracować z liderem projektu, pozostałymi opiekunami oraz pracownikami zaangażowanymi we wdrażanie ZSK. Informacje nt. projektu można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.edu.pl.

 

Główne obowiązki:

 

 • nadzór nad pracami związanymi z opracowywaniem strategii realizacji zadania projektu (zadanie dotyczy prac w obszarze opracowywania nowych oraz aktualizowania istniejących kwalifikacji, a także schematów i opisów walidacji, narzędzi walidacji oraz rozwiązań w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji),
 • nadzór merytoryczny nad realizacją całości prac w ramach powyższego zadania projektu,
 • nadzór nad przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania projektu np. merytorycznej części dokumentacji przetargowej,
 • planowanie działań związanych z realizacją zadania projektu i nadzór nad realizacją harmonogramu działań merytorycznych przyjętych dla zadania projektu,
 • nadzór nad spójnością, jakością i poprawnością merytoryczną rezultatów prowadzonych prac w ramach zadania,
 • sprawdzanie poprawności merytorycznej przygotowywanych produktów zadania projektu,
 • bieżąca komunikacja z innymi współpracownikami, liderem projektu oraz dyrekcją.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne,
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • znajomość założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ustawy o ZSK,
 • doświadczenie pracy w projektach unijnych, w tym w realizacji zamówień publicznych, prowadzeniu harmonogramów, odbiorze produktów, rozliczeniach budżetowych,
 • mile widzialne doświadczenie w pracy nad opracowywaniem założeń oraz wdrażaniem rozwiązań w obszarze edukacji,
 • wiedza na temat idei uczenia się przez całe życie oraz mechanizmów jej wspierania,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów, ekspertyz, raportów, materiałów informacyjnych,
 • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych i jakościowych, a także ich analizy i interpretacji,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 – desk research z wykorzystaniem materiałów anglojęzycznych,
 • wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, umiejętność jasnej komunikacji, ustalania priorytetów, bardzo dobrą organizację czasu pracy.

 

Oferujemy:

 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia we wdrażaniu wypracowywanych rozwiązań  z różnorodnymi partnerami społecznymi,
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole,
 • wysoki poziom samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • wynagrodzenie zasadnicze: 7 650.00 zł brutto oraz możliwość okresowych nagród,
 • pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony do końca realizacji projektu tj. do 31.12.2019 r.,
 • możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania ZSK.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 09.08.2019 na adres:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

Prosimy o wpisanie w tytule: Nr ref.: ZSK2/Z3/216/EMOZ/0108/BIP

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”,

oraz klauzuli zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.

 

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję 
na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 
do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 



[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje