Ekspert merytoryczny (ZSK3/Z8/219/EM/1408/BIP)

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwana jest osoba do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”  na stanowisko:

Ekspert merytoryczny  

Nr ref. ZSK3/Z8/219/EM/1408/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

Informacje nt. projektu można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.edu.pl.

Główne obowiązki:

 •  opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych,
 • ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych oraz monitorowanie terminowości, jakości oraz rozliczeń realizowanych zamówień/zleceń,
 • udział w pracach nad działaniami upowszechniającymi,
 • bieżące monitorowanie właściwej realizacji zaplanowanych seminariów oraz bezpośredni kontakt z trenerem oraz instytucjami, do których będą adresowane seminaria,
 • współpraca z zespołem merytorycznym i trenerami przy przygotowywaniu materiałów seminaryjnych oraz materiałów informacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia seminariów
 • utrzymywanie kontaktu z interesariuszami,
 •  wykonywanie innych zadań wynikających z potrzeb właściwej realizacji zadania 8 zbieżnych z w/w zadaniami.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane nauki społeczne;
 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • min. 2-letnie doświadczenie w pracy przy projektach finansowanych ze środków UE;
 • min. 2-letnie doświadczenie przy realizacji zamówień publicznych;
 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. raportów, publikacji;
 • wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi;
 • doświadczenie w realizacji seminariów;
 • umiejętność oraz chęć dzielenia się wiedzą z mniej doświadczonymi współpracownikami;
 • nastawienie na realizację celów, dobra organizacja pracy własnej i elastyczność – umiejętność samodzielnego planowania swoich działań przy jednoczesnym określaniu priorytetów.

Dodatkowe atuty:

 • wiedza na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;

Oferujemy:

 • wynagrodzenie zasadnicze : 7650 zł brutto
 • udział w ciekawych projektach badawczych z dziedziny polityki edukacyjnej
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespole
 • możliwość wyjazdów zagranicznych
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu
 • zatrudnienie na umowę o pracę (z okresem próbnym) na czas realizacji projektu do 31.12. 2020 r.
 • możliwość uczestniczenia w realizacji kolejnych projektów dotyczących wdrażania zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 26.08.2019 r.  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila Nr ref. ZSK3/Z8/219/EM/1408/BIP

 

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Badań Edukacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” oraz klauzuli zgody na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach.”

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję 
na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane 
do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

  

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje