Pracownik naukowy – asystent (Nr. ref.: IBE/N/227/PNA/1411/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje blisko 280 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

Pracownik naukowy – asystent

(Nr. ref.: IBE/N/227/PNA/1411/BIP)

Liczba stanowisk: 5

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowego – asystenta w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne.

Wymagania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • mile widziany udział w studiach doktoranckich lub otwarty przewód doktorski w obszarze socjologii edukacji lub socjologii wychowania,
 • dorobek naukowy: przynajmniej jedna publikacja w czasopiśmie naukowym, wystąpienia na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych,
 • mile widziane doświadczenie w jakościowej lub/i ilościowej analizie danych,
 • mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych.

Zakres obowiązków:

 

Podstawowym obowiązkiem pracownika naukowego jest realizacja celów i zadań statutowych Instytutu, w tym prowadzenie działalności naukowej i rozwojowej, w szczególności poprzez:

 • twórczą działalność naukową polegającą na rozwiązywaniu problemów naukowych,
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
 • podnoszenie swoich kwalifikacji,
 • upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym,
 • udział w pracach organizacyjnych Instytutu związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o złożenie:

 

 • listu motywacyjnego,
 • CV uwzględniającego opis doświadczenia zawodowego z podaniem informacji dotyczących:
 1. dorobku naukowego, badawczego (wdrożeniowego), organizacyjnego,
 2. zrealizowanych grantach naukowych,
 3. doświadczenia w popularyzacji wyników badań,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształceni,
 • oświadczenia o znajomości języka/języków obcych,
 • zwięzłą informację o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach kandydata w działalności naukowej oraz o planach związanych z zatrudnieniem w Instytucie Badań Edukacyjnych,
 • oświadczenie o akceptacji warunków konkursu,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej, zgodnie z art. 265 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 02.12.2019 r. na adres: Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, osobiście
w sekretariacie lub drogą elektroniczną na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule Nr. ref.: IBE/N/227/PNA/1411/BIP

 

Komisja Konkursowa będzie oceniała złożone dokumenty pod względem formalnym i przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z  kandydatami spełniającymi stawiane wymagania w dniach 05-12.12.2019 r.

Przewidywany termin ogłoszenia wyników konkursu: 20.12.2019 r.

Decyzje o zatrudnieniu osoby na ww. stanowisku naukowym podejmie Dyrektor Instytutu na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej i opinii Rady Naukowej Instytutu.

Prosimy o następujące 3 Oświadczenia:

1. Oświadczenie kandydatów o akceptacji warunków konkursu.

„Oświadczam, że akceptuję warunki konkursu konkurs na stanowisko pracownika naukowego – asystenta w dziedzinie nauk społecznych , w dyscyplinie nauki socjologiczne przedstawione w ogłoszeniu”.

 

2. Oświadczenie kandydatów do pracy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach”– jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

3. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu i zatrudnienia w IBE kandydat wyrazi zgodę na zaliczenie do grona pracowników prowadzących działalność naukową zgodnie z art. 265 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w dyscyplinie naukowej, którą reprezentuje a dorobek naukowy kandydata, powstały w związku z zatrudnieniem zostanie przypisany w przyszłej ewaluacji do dorobku naukowego IBE na podstawie oświadczenia kandydata, złożonego zgodnie z art. 265 ust.13 tej ustawy.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

 Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

 Inspektor ochrony danych

 Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

 Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez  6 miesięcy.

 Prawa osób, których dane dotyczą

 Mają Państwo poniższe prawa:

 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4) prawo do usunięcia danych osobowych;

 5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 Informacja o wymogu podania danych

 Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 


 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

Dodatkowe informacje