Specjalista ds. badań i analiz - wsparcie instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK) (NR REF.: ZSK3/Z3/231/SBA_IC/2811/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji, systemu kwalifikacji i rynku pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 280 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu systemowego „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” na stanowisko:

Specjalista ds. badań i analiz - wsparcie instytucji certyfikujących
w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK)

     Nr ref.:ZSK3/Z3/231/SBA_IC/2811/BIP

Miejsce pracy: Warszawa oraz ok. 4 razy w miesiącu na terenie Polski

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiadała za wsparcie w przygotowaniu instytucji certyfikujących i walidujących przy wdrożeniu rozwiązań w zakresie nadawania kwalifikacji zgodnych ze standardami ZSK.

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)  można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.gov.pl

Główne obowiązki:

Wykonywanie zadań w obszarze wsparcia podmiotów przygotowujących się do pełnienia roli instytucji certyfikującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK), takich jak:

 • bieżąca współpraca z przedstawicielami instytucji zainteresowanych nadawaniem kwalifikacji, w tym m.in. udział w opisywaniu, modyfikowaniu oraz projektowaniu rozwiązań i metod funkcjonujących w poszczególnych instytucjach, odpowiadanie na pytania dotyczące założeń systemu i zapisów ustawy o ZSK, itd.,
 • współtworzenie raportów, publikacji i materiałów wspierających interesariuszy ZSK, w tym materiałów informacyjnych i szkoleniowych,
 • wsparcie merytoryczne działań nakierowanych na monitorowanie funkcjonowania ZSK, opisywanie kwalifikacji rynkowych, a także przygotowanie systemu wsparcia dla instytucji mogących pełnić funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących w ZSK,
 • gromadzenie, analizowanie i opracowywanie danych ilościowych i jakościowych na potrzeby efektywnej realizacji zadań w projekcie, w tym przygotowywanie analiz, raportów i opracowań dotyczących walidacji efektów uczenia się oraz wewnętrznego zapewniania jakości nadawania kwalifikacji,
 • opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji związanej z realizacją zamówień publicznych oraz ścisła współpraca z wykonawcami zadań zleconych (m.in. autorami ekspertyz, opinii i analiz),
 • współpraca z zespołem odpowiedzialnym za upowszechnianie rezultatów i produktów projektu poprzez udział w seminariach informacyjnych i spotkaniach konsultacyjnych z partnerami społecznymi (także w charakterze prelegenta lub moderatora dyskusji),
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz wizytach studyjnych dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności walidacji efektów uczenia się i wewnętrznego zapewniania jakości procesu nadawania kwalifikacji.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane nauki humanistyczne, społeczne lub ekonomiczne,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy analitycznej,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu badań ewaluacyjnych,
 • wysokie zdolności interpersonalne: umiejętność współpracy wewnątrz zespołu oraz umiejętność współpracy z podmiotami zewnętrznymi, w tym swobodnego wygłaszania prezentacji i prowadzenia spotkań,
 • umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania i prezentowania danych ilościowych i jakościowych, a także ich analizy i interpretacji,
 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym, w tym redagowania i edytowania tekstów tj. ekspertyzy, raporty, materiały informacyjne.
 • wiedza nt. przynajmniej jednego spośród wymienionych 4 obszarów:
  1. relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce (popyt i podaż na zawody i kompetencje, reformy systemu edukacji mające na celu pogłębienie relacji z rynkiem pracy, polski rynek pracy i system edukacji a trendy globalne i europejskie), 
  2. edukacja pozaformalna i uczenie się nieformalne oraz metody sprawdzania i potwierdzania kompetencji uzyskanych w ten sposób (w tym kompetencji społecznych),
  3. idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE),
  4. doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B1/B2,
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność.

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość głównych założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych i/lub wdrożeniowych w obszarze edukacji lub rynku pracy,
 • doświadczenie we współpracy z różnego typu instytucjami (podmiotami komercyjnymi, instytucjami rynku pracy, organizacjami pozarządowymi itd.) np. w roli koordynatora projektu, zleceniodawcy, wykonawcy ekspertyz/badań/analiz,
 • doświadczenie w prowadzeniu lub organizacji seminariów, warsztatów, szkoleń.

Oferujemy:

 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy,
 • pakiet benefitów, tj. karta Fit Profit, ZFŚS,
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zepole,
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w dokonaleniu ich założeń, unikatowa mozliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych,
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (zastępstwo) z możliwością pracy w kolejnych projektach,
 • wynagrodzenie zasadnicze: 5 520 zł brutto,
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 12.12.2019 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila Nr ref.:ZSK3/Z3/231/SBA_IC/2811/BIP

Informujemy, że po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 9 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje