Ekspert kluczowy ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)- ZSK4, zad.4 (Nr ref.: ZSK4/Z4/270/EK-4-ZSK/0809/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji, systemu kwalifikacji i rynku pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia 280 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

 

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu systemowego „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu” (ZSK 4, zadanie 4) na stanowisko:

 

 

 

Ekspert kluczowy

ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK)- ZSK4, zad.4

 

 

 

Nr ref.: ZSK4/Z4/270/EK-4-ZSK/0809/BIP

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

 

Zatrudniona osoba będzie prowadziła działania dotyczące tworzenia, monitorowania prac koncepcyjnych i badawczo – rozwojowych związanych z upowszechnieniem wiedzy na temat ZSK oraz idei uczenia się przez całe życie

 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.edu.pl.

 

 

Główne obowiązki:

 • nadzór merytoryczny nad pracami koncepcyjnymi/ badawczo – rozwojowymi/ związanymi z opracowywaniem strategii realizacji zadania w szczególności w zakresie spójności, jakości i poprawności merytorycznej rezultatów upowszechniania działań w zakresie ZSK i LLL;
 • nadzór merytoryczny nad pracami koncepcyjnymi oraz nad realizacją wszelkich działań PR określonych w projekcie (mi.in kontakt z mediami, kampania w mediach, konkursy, działaniazwiązane z pozyskaniem Influencerów i Youtuberów);
 • nadzór nad realizacją obowiązków przez pracowników zadania projektowego;
 • nadzór merytoryczny nad przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania projektowego ;
 • nadzór nad spójnością, jakością i poprawnością merytoryczną rezultatów prowadzonych prac w zadaniu projektowym;
 • planowanie działań związanych z realizacją zadania projektowego i nadzór nad realizacją harmonogramu działań merytorycznych przyjętych dla zadania w sposób zgodny z budżetem zadania;
 • ścisła współpraca w zakresie realizacji celów merytorycznych zadania projektowego z Liderem projektu ds. merytorycznych.

 

Wymagania:

 • minimum 5- letnie doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zarządzaniu, realizacji, nadzorowaniu realizacji lub/ i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym EFS,
 • minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (na stanowiskach kierowniczych),
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy związanej z wdrażaniem lub rozwojem ZSK w Polsce,
 • znajomość założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza przynajmniej z jednego spośród wymienionych obszarów: 1) relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce, 2) idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE), 3) doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR,
 • doświadczenie w pracy lub współpracy z przedstawicielami administracji rządowej, podmiotami publicznymi, instytucjami lub/ i agendami europejskimi,
 • znajomość metodyk zarządzania projektami,
 • wykształcenie: wyższe (preferowane w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – min. poziom B2,
 • wysoko rozwinięte kompetencje społeczne (zdolność do współpracy i nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, rozumienia ich i motywowania do działania).

 

Oferujemy:

 • pakiet benefitów, tj. karta OK System, ZFŚS,
 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy,
 • pracę z otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespole,
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, a w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych,
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • wynagrodzenie podstawowe: 9 200 zł brutto,
 • umowana 3-miesieczny okres próbny z perspektywą umowy terminowej na czas realizacji projektu do 30.06.2022 r.,
 • system czasu pracy: podstawowy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 17.09.2020 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: Nr ref.:ZSK4/Z4/270/EK-4-ZSK/0809/BIP

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje