Główny specjalista ds. redakcji w projekcie ZSK3 (Zintegrowany System Kwalifikacji 3) Nr ref.: ZSK3/Z6/271/GSR/1709/BIP

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji, systemu kwalifikacji i rynku pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 280 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwana jest osoba do projektu „Wspieranie realizacji II etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji” (ZSK 3 zadanie 6):

 

 

Główny specjalista ds. redakcji w projekcie ZSK3 (Zintegrowany System Kwalifikacji 3)

 

Nr ref.: ZSK3/Z6/271/GSR/1709/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Informacje nt. projektu można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.edu.pl

 

Główne obowiązki:

 • redakcja merytoryczna, językowa, techniczna, korekta publikacji i materiałów powstających w projekcie,
 • współpraca i koordynacja procesu wydawniczego zaplanowanych publikacji,
 • opiniowanie treści publikacji i materiałów szkoleniowych oraz upowszechniających,
 • dbałość o stosowaną terminologię i poprawność językową,
 • korekta tekstów marketingowych pod kątem poprawności językowej przygotowywanych do mediów społecznościowych, artykułów i informacji prasowych,
 • współpraca z grafikami DTP,
 • współpraca przy tworzeniu koncepcji tekstów informacyjnych i promocyjnych,
 • opracowywanie wkładu merytorycznego do dokumentacji przetargowej,
 • prowadzenie umów wydawniczych,
 • współpraca z podwykonawcami,
 • nadzorowanie podwykonawców i monitorowanie terminowości oraz jakości realizacji zamówień,
 • udział w naradach i spotkaniach wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • planowanie bieżącej pracy i raportowanie o postępach,
 • przygotowywanie notatek ze spotkań, szczególnie z podmiotami zewnętrznymi.

Wymagania:

 • min. 3-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy redaktorskiej - mile widziane portfolio,
 • umiejętność szybkiego i sprawnego pisania tekstów w języku polskim,
 • doświadczenie we współpracy z redaktorami, korektorami, grafikami, operatorami DTP, drukarniami, instytucjami zewnętrznymi,
 • chęć do poszukiwania nowych rozwiązań, proaktywne podejście do nowych tematów,
 • wykształcenie wyższe, preferowana filologia polska,
 • znajomość języka angielskiego min. na poziomie B1.

Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie w pracy z placówkami naukowymi, uczelniami,
 • znajomość zagadnień z zakresu edukacji lub/i polityki społecznej lub/i rynku pracy.

Oferujemy:

 • pakiet benefitów tj. karta Fit Profit, ZFŚS,
 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy,
 • pracę z otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Instytutu Badań Edukacyjnych, realizującego nowatorskie projekty z dziedziny polityki edukacyjnej,
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Warunki zatrudnienia:

 • wynagrodzenie zasadnicze: 6 100 zł brutto,
 • zatrudnienie w wymiarze 1 etatu,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na czas realizacji projektu do 31.12.2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnegow terminie do 25.09.2020 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila  Nr ref.: ZSK3/Z6/271/GSR/1709/BIP

 

Informujemy, że po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Oświadczenia kandydatów do pracy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje