Specjalista ds. badań i analiz – regionalny lider ds. ZSK (woj. dolnośląskie) (Nr ref.: ZSK4/Z2/273/SRD/2509/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji, systemu kwalifikacji i rynku pracy. Instytut uczestniczy
w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia ponad 280 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

 

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim do projektu „Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu” (ZSK4)”, a w tym zadania 2: „Budowanie regionalnych i międzyregionalnych sieci partnerstw na rzecz uczenia się przez całe życie poprzez wdrożenie rozwiązań ZSK na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym utrzymanie i rozwój regionalnych centrów LLL", poszukiwana jest osoba na stanowisko:

 

 

 

 

Specjalista ds. badań i analiz – regionalny lider ds. ZSK (woj. dolnośląskie)

 

 

 

Nr ref.: ZSK4/Z2/273/SRD/2509/BIP

 

 

Miejsce pracy: WROCŁAW i województwo dolnośląskie

 

 

Zatrudniona osoba będzie prowadziła działania związane zbudowaniem regionalnych partnerstw, przekazywaniem wiedzy i doradztwem w zakresie wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).


Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie:
http://www.kwalifikacje.edu.pl 

 

Główne obowiązki:

 • ścisła współpraca w zakresie realizacji celów merytorycznych zadania projektu z ekspertem kluczowym zadania 2,
 • realizacja i wsparcie realizacji zadań merytorycznych zgodnych z koncepcją realizacji celów danego zadania, w szczególności w zakresie rozwoju partnerstw regionalnych i opracowania 45 projektów kwalifikacji rynkowych w całym projekcie i zidentyfikowanych jako kluczowe dla rozwoju regionów,
 • udział w opracowywaniu produktów, raportów, analiz, wyników badań w obszarze merytorycznym zadania 2, w tym badań i analiz regionalnych,
 • bieżąca współpraca z podmiotami zewnętrznymi, interesariuszami ZSK, wykonawcami usług zleconych w celu upowszechniania ZSK i LLL, diagnozy potrzeb interesariuszy ZSK, prowadzenia działań w zakresie rozwoju ZSK, m.in. poprzez udział w konferencjach, targach, itp., współpracę z mediami oraz wsparcie organizacji wydarzeń istotnych z punktu widzenia dotarcia z informacją o ZSK do kluczowych grup interesariuszy ZSK w regionie dolnośląskim,
 • udzielanie wsparcia informacyjnego i doradztwa w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez konkretnych interesariuszy i odbiorców ZSK w obszarach dotyczących tworzenia kwalifikacji, przygotowania do pełnienia roli instytucji certyfikujących lub/i prowadzenia walidacji, w tym także organizowanie seminariów dotyczących wdrażania i rozwoju ZSK w regionie dolnośląskim,
 • udział w przygotowywaniu merytorycznej części dokumentacji niezbędnej do realizacji danego zadania, w tym sprawozdań, raportów, materiałów informacyjnych, seminaryjnych itp.

Wymagania:

 • doświadczenie we współpracy z różnymi instytucjami (urzędami, przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, firmami sponsorującymi) w woj. dolnośląskim,
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 2 letnie,
 • znajomość założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK,
 • wykształcenie wyższe, (preferowane w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych),doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu konferencji, seminariów lub eventów, 
 • umiejętność swobodnego posługiwania się słowem pisanym (doświadczenie w redakcji tekstów) i słowem mówionym (doświadczeniu w przeprowadzaniu prezentacji dla dużych grup),
 • wysokie kompetencje społeczne i komunikacyjne, wytrwałość,
 • dyspozycyjność, gotowość do wyjazdów służbowych, mile widziane prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy i orientacja na jakość w oparciu o zasady prowadzenia projektu, 
 • znajomość oraz chęć rozwoju w tematykach związanych z: funkcjonowaniem regionalnego rynku pracy, powiązaniami systemu edukacji z rynkiem pracy, metod sprawdzaniai potwierdzania kompetencji uzyskanych na drodze poza formalnej edukacji itp., 
 • dobra znajomość pakietu MS Office.

Oferujemy:

 • pakiet benefitów, tj. karta OK System, ZFŚS,
 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy,
 • pracę z otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą zespole,
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, a w tym w doskonaleniu ich założeń, unikatowa możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych,
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.

Warunki zatrudnienia:

 • wynagrodzenie zasadnicze: 5 520 zł brutto,
 • pierwsza umowa na 3-miesieczny okres próbny z perspektywą umowy czas określony do końca realizacji projektu tj. do 30.06.2022 r.
 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • system czasu pracy: telepraca.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 11.10.2020 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: Nr ref.:ZSK4/Z2/273/SRD/2509/BIP

 

Informujemy, że po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje