Ekspert kluczowy/Ekspertka kluczowa ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 5 (ZSK5) - Zadanie 3 (Nr ref.: ZSK5/Zad3/278/EK/3009/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji, systemu kwalifikacji i rynku pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia 280 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu systemowego „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju” (ZSK 5) na stanowisko:

 

 

Ekspert kluczowy/Ekspertka kluczowa

ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 5 (ZSK5) - Zadanie 3

 

Nr ref.: ZSK5/Zad3/278/EK/3009/BIP

Miejsce pracy: Warszawa 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.edu.pl

 

Główne obowiązki:

 • współpraca z liderem/liderką projektu, pozostałymi ekspertami kluczowymi oraz pozostałymi pracownikami projektu ZSK5, głównie z zadania 3,
 • nadzór merytoryczny nad pracami koncepcyjnymi i badawczo-rozwojowymi związanymi z opracowywaniem strategii realizacji zadania, w szczególności planowanie i wsparcie merytoryczne działań związanych z ewaluacją ZSK, wsparciem Ministra Koordynatora oraz doskonaleniu istniejących i projektowaniu nowych rozwiązań w obszarze ZSK, w tym opartych na nowych technologiach,
 • nadzór merytoryczny nad ewaluacją ZSK, funkcjonowania wybranych elementów ZSK, w tym ewaluacją procesów włączania kwalifikacji oraz doskonaleniem procesów, metod i narzędzi wsparcia podmiotów funkcjonujących w ZSK,
 • nadzór merytoryczny nad wspieraniem Ministra Koordynatora ZSK w projektowaniu rozwiązań sprzyjających rozwojowi ZSK jako narzędzia na rzecz uczenia się przez całe życie,
 • nadzór merytoryczny nad budowaniem zasobów do prowadzenia polityki opartej na dowodach w obszarze LLL,
 • nadzór merytoryczny nad rozwijaniem metod i narzędzi walidacji efektów uczenia się opartych o nowe technologie,
 • nadzór merytoryczny nad budowaniem zasobów kadrowych wspierających funkcjonowanie i rozwój ZSK,
 • nadzór merytoryczny nad rozwijaniem powiązań ZSK z instytucjami rynku pracy i obszarem badawczym,
 • nadzór nad spójnością, jakością i poprawnością merytoryczną rezultatów prowadzonych prac w ramach zadania 3,
 • aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach oraz spotkaniach z interesariuszami, dotyczących różnych aspektów funkcjonowania systemu kwalifikacji, w szczególności kluczowych działań na poziomie sektorowym,
 • nadzór merytoryczny nad przygotowywaniem dokumentów i założeń merytorycznych koniecznych do przygotowania dokumentacji przetargowej dotyczącej zamówień publicznych na realizację działań, zaplanowanych w zadaniu 2,
 • nadzór nad spójnością, jakością i poprawnością merytoryczną rezultatów prowadzonych prac w ramach zadania 3,
 • planowanie działań związanych z realizacją zadania 3 i nadzór nad realizacją harmonogramu działań merytorycznych przyjętych dla danego zadania projektu,
 • stanowisko przyczynia się do realizacji wszystkich produktów zadania 3.

 

Wymagania:

 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zarządzaniu, realizacji, nadzorowaniu realizacji lub/ i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym EFS,
 • minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe,
 • minimum 4-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (na stanowiskach kierowniczych),
 • minimum 5-letnie doświadczenie w pracy związanej z wdrażaniem lub rozwojem ZSK w Polsce,
 • znajomość założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza przynajmniej z jednego spośród wymienionych obszarów: 1) relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce, 2) idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE), 3) doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR,
 • doświadczenie w pracy lub współpracy z przedstawicielami administracji rządowej, podmiotami publicznymi, instytucjami lub/ i agendami europejskimi,
 • znajomość metodyk zarządzania projektami,
 • wykształcenie: wyższe (preferowane w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych),
 • dobra znajomość języka angielskiego – min. poziom B1-B2,
 • wysoko rozwinięte kompetencje społeczne (zdolność do współpracy i nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, rozumienia ich i motywowania do działania),
 • umiejętności komunikacyjne (jasne komunikowanie oczekiwań, informacja zwrotna, otwarta komunikacja),
 • umiejętność efektywnej organizacji pracy zespołu (wyznaczanie celów, priorytetyzacja zadań, planowanie).

 

Oferujemy:

 • udział w nowatorskim i ambitnym projekcie z dziedziny polityki edukacyjnej, 
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu,
 • realizację i rozwój kompetencji projektowych na wysokim poziomie,
 • pakiet benefitów, tj. karta OK System, ZFŚS,
 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy.

 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • umowa na okres próbny od 01.01.2021 z perspektywą zawarcia umowy na czas realizacji projektu do 31.12.2022,
 • podstawowy system czasu pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 11.10.2020 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   Mile widziane cv wg wzoru Europass.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: Nr ref.: ZSK5/Zad3/278/EK/3009/BIP

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

UWAGA:

Przewidujemy następujące etapy procesu rekrutacyjnego.

Po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Osoby zaproszone do procesu rekrutacji otrzymają zadanie rekrutacyjne, tj.: przygotowanie na podstawie udostępnionej dokumentacji - ramowej strategii realizacji zadań w Projekcie ZSK5 w Zadaniu 3.

Zadanie rekrutacyjne powinno być oparte o zasady zarządzania projektem z wykorzystaniem np. wykresu Gantta w excelu lub innej formy przedstawienia planu pracy zaproponowanej przez kandydata/kandydatkę. Objętość dokumentu – do 1.5 strony A4.

Kandydaci/kandydatki przedstawią swoje propozycje w czasie bezpośrednich rozmów planowanych w dniach 19-22.10.2020.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

 

Administrator

 

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

 

Inspektor ochrony danych

 

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

 

Cel i podstawy przetwarzania

 

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

 

Okres przechowywania danych

 

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

 

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

Mają Państwo poniższe prawa:

 

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Informacja o wymogu podania danych

 

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

 

Dodatkowe informacje