Ekspert kluczowy/Ekspertka kluczowa ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 5 (ZSK5) - Zadanie 4 (Nr ref.: ZSK5/Zad4/279/EK/3009/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji, systemu kwalifikacji i rynku pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Zatrudnia 280 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów. Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie zawodowe, obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi i biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

Obecnie, z uwagi na rozwój ambitnych projektów unijnych o zasięgu ogólnopolskim poszukiwane są osoby do projektu systemowego „Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie ZSK na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju” (ZSK 5) na stanowisko:

 

 

 

Ekspert kluczowy/Ekspertka kluczowa

ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 5 (ZSK5) - Zadanie 4

 

Nr ref.: ZSK5/Zad4/279/EK/3009/BIP

Miejsce pracy: Warszawa

 

Informacje nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji można znaleźć na stronie: http://www.kwalifikacje.edu.pl 

Główne obowiązki:

 • współpraca z liderem/liderką projektu, pozostałymi ekspertami kluczowymi oraz pozostałymi pracownikami projektu ZSK5, głównie z zadania 4,
 • nadzór merytoryczny nad pracami koncepcyjnymi/ badawczo – rozwojowymi/ związanymi z opracowywaniem strategii realizacji zadania w szczególności w zakresie spójności, jakości i poprawności merytorycznej rezultatów upowszechniania działań w zakresie ZSK i LLL,
 • nadzór merytoryczny nad pracami koncepcyjnymi oraz nad realizacją działań związanych przygotowywaniem kwartalnika on-line,
 • nadzór merytoryczny nad pracami koncepcyjnymi oraz nad realizacją działań związanych z kampanią upowszechniającą w internecie,
 • nadzór nad realizacją obowiązków przez pracowników zadania 4,
 • nadzór merytoryczny nad przygotowywaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania 4,
 • nadzór nad spójnością, jakością i poprawnością merytoryczną rezultatów prowadzonych prac w zadaniu 4,
 • planowanie działań związanych z realizacją zadania 4 i nadzór nad realizacją harmonogramu działań merytorycznych przyjętych dla zadania 4 projektu w sposób zgodny z budżetem zadania,
 • ścisła współpraca w zakresie realizacji celów merytorycznych zadania 4 z Liderem projektu ds. merytorycznych.

Wymagania:

 • minimum 5- letnie doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zarządzaniu, realizacji, nadzorowaniu realizacji lub/ i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym EFS,
 • minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (na stanowiskach kierowniczych),
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy związanej z wdrażaniem lub rozwojem ZSK w Polsce,
 • znajomość założeń Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz zapisów ustawy o ZSK, a także wiedza przynajmniej z jednego spośród wymienionych obszarów: 1) relacje między systemem edukacji i rynkiem pracy w Polsce, 2) idea uczenia się przez całe życie oraz mechanizmy jej wspierania (w tym mechanizmy wdrażane w ramach UE), 3) doradztwo edukacyjno-zawodowe i/lub HR.
 • doświadczenie w pracy lub współpracy z przedstawicielami administracji rządowej, podmiotami publicznymi, instytucjami lub/ i agendami europejskimi
 • znajomość metodyk zarządzania projektami
 • wykształcenie: wyższe (preferowane w zakresie nauk społecznych, humanistycznych lub ekonomicznych)
 • wiedza i doświadczenie z zakresu działań upowszechniających
 • wysoko rozwinięte kompetencje społeczne (zdolność do współpracy i nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, rozumienia ich i motywowania do działania)
 • umiejętności komunikacyjne (jasne komunikowanie oczekiwań, informacja zwrotna, otwarta komunikacja)
 • umiejętność efektywnej organizacji pracy zespołu (wyznaczanie celów, priorytetyzacja zadań, planowanie).

 

Oferujemy:

 • udział w nowatorskim i ambitnym projekcie z dziedziny polityki edukacyjnej,
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu,
 • realizację i rozwój kompetencji projektowych na wysokim poziomie,
 • pakiet benefitów, tj. karta OK System, ZFŚS,
 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy.

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • umowa na okres próbny od 01.01.2021 z perspektywą zawarcia umowy na czas realizacji projektu do 31.12.2022,
 • podstawowy system czasu pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do 11.10.2020  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.   Mile widziane cv wg wzoru Europass.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: Nr ref.: ZSK5/Zad4/279/EK/3009/BIP

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

UWAGA:

Przewidujemy następujące etapy procesu rekrutacyjnego.

Po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami. Osoby zaproszone do procesu rekrutacji otrzymają zadanie rekrutacyjne, tj.: przygotowanie na podstawie udostępnionej dokumentacji - ramowej strategii realizacji zadań w Projekcie ZSK5 w Zadaniu 4.

Zadanie rekrutacyjne powinno być oparte o zasady zarządzania projektem z wykorzystaniem np. wykresu Gantta w excelu lub innej formy przedstawienia planu pracy zaproponowanej przez kandydata/kandydatkę. Objętość dokumentu – do 1.5 strony A4.

Kandydaci/kandydatki przedstawią swoje propozycje w czasie bezpośrednich rozmów planowanych w dniach 19-22.10.2020.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje