Główny specjalista / Główna specjalistka ds. redakcji (Nr ref.: IBE/ZKiP/594/Gł. spec. ds. red./2303/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze i wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

W związku z rozwojem Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) i realizacją nowych zadań poszukujemy osoby na stanowisko:

Główny specjalista / Główna specjalistka ds. redakcji

Miejsce pracy: Warszawa

Nr ref.: IBE/ZKiP/594/Gł. spec. ds. red./2303/BIP

Główne obowiązki:

 • redakcja merytoryczna, językowa, techniczna, korekta publikacji i materiałów powstających w Instytucie, w tym w standardzie WCAG;
 • tworzenie tekstów informacyjnych, opisów książek, streszczeń;
 • realizacja procesu wydawniczego zaplanowanych publikacji;
 • ścisła współpraca z autorami, recenzentami, grafikami, operatorami DPT i innymi osobami zaangażowanymi w przygotowanie publikacji;
 • wspieranie koordynatora prac wydawnictwa i kierownika zespołu w realizacji celów i czuwanie nad merytoryczną jakością działań prowadzonych w zespole;
 • realizacja zadań merytorycznych zgodnych z koncepcją realizacji celów zespołu;
 • realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego;
 • za zgodą pracownika, w ramach posiadanych przez niego umiejętności, może on być skierowany do wzięcia udziału w wydarzeniu, podróży służbowej lub innego rodzaju aktywności w ramach innego przedsięwzięcia lub projektu IBE.


Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • min. 3-letnie doświadczenie w samodzielnej pracy redaktorskiej - mile widziane portfolio;
 • umiejętność szybkiego i sprawnego pisania tekstów w języku polskim;
 • bardzo dobra znajomość programu WORD;
 • umiejętność dostosowywania publikacji do standardów WCAG;
 • doświadczenie we współpracy z redaktorami, korektorami, grafikami, operatorami DTP, drukarniami, instytucjami zewnętrznymi;
 • umiejętność edycji tekstów zgodnie z zasadami APA;
 • chęć do poszukiwania nowych rozwiązań, proaktywne podejście do nowych tematów;
 • wykształcenie wyższe, preferowana filologia polska;
 • znajomość języka angielskiego min. na poziomie B1.


Dodatkowym atutem będzie:

 • doświadczenie w redagowaniu publikacji naukowych;
 • doświadczenie w pracy z placówkami naukowymi, administracji państwowej, urzędami, uczelniami, pracodawcami;
 • znajomość zagadnień z zakresu edukacji lub/i polityki społecznej lub/i rynku pracy.


Oferujemy
:

 • pakiet benefitów, tj. Medicover Sport, ZFŚS;
 • możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej medycyny pracy;
 • udział w nowatorskich projektach z dziedziny polityki edukacyjnej, w tym w doskonaleniu ich założeń;
 • unikatową możliwość uczestniczenia w tworzeniu rozwiązań edukacyjnych;
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do założeń projektu.


Warunki zatrudnienia:

 • miejsce pracy: siedziba IBE: Warszawa, ul. Górczewska 8;
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wymiar etatu: 1;
 • wynagrodzenie zasadnicze miesięczne 6 500 - 7 200 zł brutto, w zależności od wiedzy i doświadczenia pracownika;
 • umowa na okres próbny, z perspektywą zawarcia umowy na czas określony;
 • system czasu pracy: podstawowy, obecnie praca w “trybie hybrydowym”.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego w terminie 
do 31.03.2023r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Prosimy o wpisanie w tytule e-maila: nr ref.: IBE/ZKiP/594/Gł. spec. ds. red./2303/BIP

Po etapie analizy wszystkich aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. B RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje