Główny Specjalista / Główna specjalistka ds. koordynacji i rozliczania projektów (Nr ref.: IBE/ZZP/601/gł.spec.kir projektów/2804/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.
Obecnie, z uwagi na rozwój projektów krajowych i międzynarodowych, poszukujemy osobydo Zespołu Zarządzania Projektami w IBE na stanowisko: 

Główny Specjalista / Główna specjalistka
ds. koordynacji i rozliczania projektów

Miejsce pracy: Warszawa 

Nr ref.: IBE/ZZP/601/gł.spec.kir projektów/2804/BIP


Główne obowiązki:
 

 • zapewnienie zgodności realizacji projektów z umowami o finansowanie, programami oraz wytycznymi instytucji finansujących w odniesieniu do aspektów formalno-finansowych,
 • potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, weryfikacja zgodności i prawidłowości wydatkowania środków z budżetem projektu oraz harmonogramem rzeczowo- finansowym,
 • przygotowywanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności oraz innych dokumentów niezbędnych z perspektywy rozliczania projektów,
 • monitorowanie realizacji wskaźników produktu i rezultatu,
 • prowadzenie dokumentacji niezbędnej z perspektywy prawidłowego rozliczenia projektów,
 • udział w kontrolach projektów prowadzonych przez zewnętrzne podmioty,
 • udział w obiegu dokumentów projektowych,
 • gromadzenie danych i przygotowywanie informacji dotyczących realizowanych projektów na potrzeby wewnętrzne i dla podmiotów zewnętrznych,
 • wspieranie kierowników projektów w realizacji zadań zw. z profilem Zespołu, w szczególności w planowaniu wydatków, dokonywaniu zmian w projekcie i podejmowaniu działań zaradczych w przypadku sytuacji problemowych,
 • współpraca z działem księgowości, działem kadr i płac, podmiotami zewnętrznymi oraz instytucjami finansującymi realizowane projekty,
 • opiniowanie nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji IBE oraz projektów, dokumentów wewnętrznych przekazanych ZZP do konsultacji.

Wymagania: 

 • co najmniej 3-4 letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów/grantów, w tym udział w rozliczaniu/realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • doświadczenie w formułowaniu budżetu projektu, monitorowaniu realizacji budżetu i harmonogramu projekt oraz ponoszeniu wydatków i/ lub potwierdzaniu kwalifikowalności kosztów,
 • odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, rzetelność,
 • bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i skrupulatność,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym (pożądany poziom B2), z naciskiem na umiejętność prowadzenia korespondencji i rozumienia treści zw. z zarządzaniem projektami (Uwaga: część rozmowy rekrutacyjnej będzie w języku angielskim),
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela. 

Oferujemy: 

 • pakiet świadczeń: karta Medicover Sport, ZFŚS,
 • możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej,
 • parking dla pracowników,
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole,
 • zatrudnienie w instytucie badawczym o długiej tradycji i bogatym doświadczeniu,
 • wysoki poziom dynamiki i samodzielności działania w odniesieniu do zakresu zadań. 

Warunki zatrudnienia: 

 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • wymiar etatu: 1.00,
 • system czasu pracy: podstawowy; obecnie praca częściowo zdalna,
 • pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony,
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale: 6 600.00 zł – 7 000.00 zł brutto miesięcznie,
 • możliwość nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia.

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CVw terminie do 14.05.2023 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.  

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila nr ref.: IBE/ZZP/601/gł.spec.kir.projektów/2804/BIP

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

Po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

1.     1.Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 

2.     2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w CV, liście motywacyjnym lub załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

 Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4)     prawo do usunięcia danych osobowych;

5)     prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje