Pracownik naukowy – adiunkt Instytut Badań Edukacyjnych - Zakład Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji (Nr ref.: IBE/ZEMiSzI/605/PN-adiunkt-socjologia/0405/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę  z partnerami społecznymi, w tym biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, agencjach badawczych oraz organizacjach pozarządowych.

Pracownik naukowy – adiunkt

Instytut Badań Edukacyjnych - Zakład Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji

Nr ref.: IBE/ZEMiSzI/605/PN-adiunkt-socjologia/0405/BIP

Liczba wakatów: 1

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko Pracownika naukowego – adiunkta w Zakładzie Edukacji Medialnej i Sztucznej Inteligencji.

Wymagania wobec kandydatów i kandydatek:

 • co najmniej stopień doktora z socjologii lub nauk o komunikacji społecznej i mediach;
 • specjalizacja badawcza w zakresie mediów i sztucznej inteligencji;
 • doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy krajowych i zagranicznych oraz rozliczanie finansowanych projektów;
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i doświadczenie w realizacji projektów badawczych;
 • biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie min. C1;
 • doświadczenie we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
 • udział w międzynarodowych projektach badawczych;
 • udział w konferencjach międzynarodowych;
 • co najmniej 10-letnie doświadczenie na stanowisku wykładowcy akademickiego;
 • bardzo dobra organizacja pracy.

Dodatkowym atutem kandydata/kandydatki będzie:

 • ukończone studia MBA w zakresie nowych technologii cyfrowych;
 • znajomość nowych technologii business intelligence;
 • doświadczenie w zarządzaniu (w tym w szkolnictwie wyższym);
 • wysokie kompetencje społeczne z umiejętnością współpracy w zespole;
 • umiejętność merytorycznego prezentowania wyników badań;


Zakres obowiązków:

Podstawowym obowiązkiem pracownika naukowego będzie realizacja celów i zadań statutowych Instytutu Badań Edukacyjnych, w tym prowadzenie działalności naukowej i rozwojowej, w szczególności poprzez:

 • twórczą działalność naukową polegającą na rozwiązywaniu problemów naukowych;
 • wprowadzanie do praktyki wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • podnoszenie swoich kwalifikacji;
 • upowszechnianie osiągnięć nauki, w tym poprzez publikacje oraz aktywny udział w życiu naukowym;
 • udział w pracach organizacyjnych Instytutu związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi;
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych ( w tym środków zagranicznych) na realizację badań naukowych;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi;
 • współpraca z instytucjami z szeroko rozumianej branży medialnej oraz sztucznej inteligencji;
 • organizacja i udział w konferencjach, sympozjach i innych wydarzeniach związanych z edukacją medialną;
 • opracowywanie ekspertyz i opinii na zlecenie Dyrekcji IBE i podmiotów zewnętrznych;
 • realizowanie innych obowiązków wynikających ze statutu IBE.


Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie:

 • listu motywacyjnego;
 • CV uwzględniającego opis doświadczenia zawodowego z podaniem informacji dotyczących:

– pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych w realizacji projektów badawczych oraz realizacji badań naukowych ( w tym badań międzynarodowych);

– organizacji i udziału w konferencjach międzynarodowych;

– doświadczenia zawodowego w zakresie użytkowania nowych technologii cyfrowych;

 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenia o znajomości języka/języków obcych;
 • zwięzłej informacji o zainteresowaniach naukowych, dotychczasowych osiągnięciach kandydata w działalności naukowej;
 • propozycji projektu badawczego w zakresie badań edukacyjnych, który pracownik naukowy chciałby realizować w IBE;
 • oświadczenia o akceptacji warunków konkursu;
 • oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji;
 • oświadczenie kandydata o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej, zgodnie z art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Oferty na Konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 17.05.2023 drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Prosimy o wpisanie w tytule e-maila Nr. ref.:IBE/ZEMiSzI/605/PN-adiunkt-socjologia/0405/BIP

Komisja Konkursowa będzie oceniała złożone dokumenty pod względem formalnym, a następnie zaprosi na rozmowy w formie on-line lub bezpośredniej osoby spełniające wymagania przedstawione w ogłoszeniu konkursowym.

Decyzje o zatrudnieniu osoby na ww. stanowisku naukowym podejmie Dyrektor Instytutu na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej i opinii Rady Naukowej Instytutu.

Przewidywany termin ogłoszenia wyniku konkursu: do 31.05.2023 r.

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

1. Oświadczenie kandydatów o akceptacji warunków konkursu:

„Oświadczam, że akceptuję podane w ogłoszeniu warunki konkursu na stanowisko pracownika naukowego – adiunkta w Instytucie Badań Edukacyjnych, w Zakładzie Podstaw Wychowania”.

2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

3. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180) przy ul. Górczewskiej 8 (IBE) jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty lub organy, którym IBE jest zobowiązany lub uprawniony udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotowi świadczącemu na rzecz IBE usługę dostawy poczty elektronicznej.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza EOG, z wyjątkiem sytuacji koniecznych, tj. z związku z korzystaniem z usługi Google Workspace, z uwagi na przechowywanie danych przez Google w centrach danych zlokalizowanych również poza terytorium EOG. Przekazywanie danych w tym zakresie odbywać się będzie w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską (art. 45 ust. 1 RODO).

Dodatkowe informacje