Kierownik Zespołu Rozwoju i Innowacji (Nr ref.: IBE/ZRiI/602/Kierownik Zespołu Rozwoju i innowacji/1105/BIP)

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe oraz projekty wdrożeniowe dotyczące funkcjonowania i efektywności systemu edukacji w Polsce, a także powiązań edukacji z rynkiem pracy. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i wdrożeniowych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. W Instytucie pracuje ponad 400 osób zajmujących się edukacją i rynkiem pracy, w tym uczeniem się przez całe życie. Zatrudniamy socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów i politologów. Nasi pracownicy to w większości wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenie zawodowe obejmujące prace badawcze oraz wdrożeniowe, współpracę z partnerami społecznymi, w tym z biznesem, a także pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii oraz organizacjach pozarządowych.

 

Obecnie, z uwgi na rozwój Instytutu Badań Edukacyjnych poszukujemy osoby na stanowisko:

 

Kierownik Zespołu Rozwoju i Innowacji 

 

Miejsce pracy: Warszawa

 

Nr ref.: IBE/ZRiI/602/Kierownik Zespołu Rozwoju i Innowacji/1105/BIP

 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kierowanie Zespołem Rozwoju i Innowacji, którego celem jest rozwijanie działalności Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) przez pozyskiwanie nowych projektów krajowych i międzynarodowych, w tym prace na rzecz przygotowywania wniosków o dofinansowanie/granty, ofert konkursowych oraz przetargowych, a także współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami instytucjonalnymi i indywidualnymi ekspertami.

 

Główne obowiązki:

 • kierowanie  Zespołem Rozwoju i Innowacji przez:
 1. wyznaczanie celów krótko i długoterminowych członkom Zespołu,
 2. przydzielanie zadań oraz monitorowanie i bieżąca ocena ich realizacji,
 3. nadzorowanie jakości działań i rezultatów prac realizowanych przez członków Zespołu,tj. opracowanych wniosków, ofert, harmonogramów, budżetów oraz komunikacji z pracownikami i partnerami zewnętrznymi,
 • opracowywanie we współpracy z Kierownictwem IBE planów działania w obszarze rozwijania nowych projektów krajowych i międzynarodowych przez Instytut, w tym w kontekście dywersyfikowania źródeł dochodów IBE; 
 • poszukiwanie pomysłów oraz partnerów do nowych projektów dla IBE przez
 1. monitorowanie i analizowanie dokumentacji ogłaszanych konkursów i przetargów,
 2. przygotowywanie oceny potencjalnych możliwości projektowych, w tym dokonywanie analizy rentowności i wykonalności,
 3. przygotowanie wniosków o dofinansowanie, granty oraz ofert konkursowych i przetargowych zgodnie z zasadami danego programu, konkursu lub przetargu oraz ustaleniami z kierownictwem Instytutu;
 • reprezentowanie IBE na konferencjach, seminariach  i spotkaniach zewnętrznych, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami;
 • koordynowanie współpracy z pracownikami IBE w obszarze rozwijania projektów, m.in. w zakresie:
 1. informowania o działaniach Zespołu, informowania o możliwościach projektowych i aktualnie dostępnych źródłach finansowania,
 2. angażowania pracowników w pozyskiwanie nowych projektów,
 3. konsultowania z pracownikami działań związanych z rozwijaniem projektów w tym realizowanych przez ministerstwa w celu zapewnienia ich wzajemnej spójności i komplementarności.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • studia podyplomowe/certyfikaty w zakresie zarządzania projektami;
 • kompetencje kierownicze poparte co najmniej 3-letnim doświadczaniem w kierowaniu lub koordynowaniu podległym zespołem bądź zespołami ekspertów;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu, ocenianiu lub rozliczaniu projektów krajowych i/lub międzynarodowych (preferowane doświadczenie w obszarze edukacji i nauki);
 • umiejętność planowania procesu przygotowania oferty konkursowej/przetargowej oraz wniosku o dofinansowanie/grant wraz z budżetem projektów krajowych i/lub międzynarodowych;
 • znajomość krajowych i międzynarodowych programów i funduszy (np. Twinning, EuropeAid, Erasmus+, Horizon 2020, programy NCN i NCBiR, regionalne i krajowe programy operacyjne itp.) oraz zasad ich realizacji;
 • dojrzałość w relacjach, postawa koncyliacyjna, kompetencje dyplomatyczne i negocjacyjne;
 • wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, łatwość w nawiązywaniu współpracy i prowadzeniu bieżącej komunikacji;
 • proaktywność i umiejętność szukania rozwiązań;
 • wiedza z obszaru edukacji i rynku pracy oraz gotowość do jej rozwijania;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie -poziom B2/C1;
 • bardzo dobra organizacja pracy, systematyczność i terminowość;
 • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia; 
 • łatwość w pisaniu tekstów i formułowaniu argumentów;
 • bardzo dobra znajomość obsługi Pakietu MS Office.

Dodatkowy atut:

 • doświadczenie w pracy w firmach konsultingowych i instytucjach publicznych, szczególnie pozyskujących i/lub zarządzających funduszami np. krajowymi i unijnymi;
 • doświadczenie w obszarze komercjalizacji i dywersyfikowania źródeł dochodu.

Oferujemy:

 • pracę w instytucie badawczym o bogatym doświadczeniu realizującym liczne badania w obszarze edukacji i wdrażającym nowoczesne, cyfrowe rozwiązania wspierające edukację,
 • współpracę z najlepszymi badaczami i ekspertami w swoich dziedzinach;
 • pracę w otwartym i chętnie dzielącym się wiedzą Zespole, który lubi swoją pracę;
 • elastyczność i samodzielność działania w odniesieniu do zakresu zadań;
 • pracę w lokalizacji z dobrą, miejską komunikacją;
 • parking pracowniczy;
 • pakiet benefitów, tj. ZFŚS, karta Medicover Sport;
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego oraz prywatnej opieki medycznej na preferencyjnych warunkach.
 

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wymiar etatu: 1.0;
 • system czasu pracy: podstawowy, z częściową pracą zdalną (3 dni w Instytucie, 2 dni zdalnie);
 • pierwsza umowa na okres próbny z perspektywą zawarcia umowy na czas określony;
 • wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od posiadanych kwalifikacji i kompetencji;
 • możliwość otrzymania nagród okresowych za wyniki i osiągnięcia.

 

Prosimy o wpisanie w tytule e-mailaNr ref.: IBE/ZRiI/602/Kierownik Zespołu Rozwoju i innowacji/1105/BIP

 

Informujemy, że po etapie analizy aplikacji, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i kandydatkami.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje politykę równych szans w zatrudnieniu.

 

Prosimy kandydatów i kandydatki o dołączenie Oświadczeń:

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w kolejnych rekrutacjach:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy” – w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez IBE przez okres najbliższych 6 miesięcy.

 Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, które zamieściłem w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach” – jeśli w składanych dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osób ubiegających się o zatrudnienie

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie (01-180), przy ul. Górczewskiej 8 (IBE), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , telefonicznie pod nr.: 22 2417143 lub wysyłając korespondencję na adres siedziby IBE.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1]), natomiast inne dane – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

IBE będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą pracownicy IBE, upoważnieni do przetwarzania danych osób ubiegających się o zatrudnienie w IBE.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo poniższe prawa:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.


[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Dodatkowe informacje